Projekt ogólnomiejski NR 19:

ŁĄCZYMY MŁYNÓWKĘ KRÓLEWSKĄ I STARE MIASTO ROWEROWO

Projekt odrzucony: Zadanie opiniuje się negatywnie na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 4 i 6 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12.02.2020 r., które stanowią, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które: • W dniu ogłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta • Naruszałyby obowiązujące przepisy prawa (…) — jadący ul. Łobzowską na wprost lub skręcający w prawo – może skorzystać z istniejącej śluzy na wlocie ul. Łobzowskiej; — skręcający z ul. Łobzowskiej w lewo – może poruszać się w ruchu ogólnym; — poruszający się Młynówką Królewską i jadący na wprost w ul. Łobzowską lub skręcający w lewo w al. Słowackiego (w kier. Nowego Kleparza) – może skorzystać z istniejącego przejazdu dla rowerzystów. Wyznaczenie śluzy we wnioskowanej lokalizacji mogłoby służyć wyłącznie kierującym rowerem poruszającym się Młynówką Królewską, którzy chcą kontynuować jazdę al. Słowackiego w kierunku placu Inwalidów. Należy mieć jednak na uwadze, iż wykonanie ww. śluzy rowerowej wiązałoby się z koniecznością montażu dodatkowego sygnalizatora dla grupy rowerowej korzystającej ze śluzy. Sygnalizator ten musiałby zostać zlokalizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z 2020 r. poz. 862). Z uwagi na brak możliwości lokalizacji słupa z sygnalizatorem obok jezdni, konieczne jest zamontowanie go nad jezdnią, na wysokości co najmniej 4,5 m w odległości zgodnie z ww. rozporządzeniem, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowych warunków widoczności wyświetlanych sygnałów przez kierującego rowerem. Sygnalizator taki musiałby być umieszczony nad jezdnią al. Słowackiego, co powoduje utratę czytelności zastosowanych rozwiązań, a także determinować niebezpieczne sytuacje związane z błędnie odczytywanymi sygnałami przez uczestników ruchu. Ponadto umieszczanie sygnalizatorów dla rowerzystów na wysokości 4,5 m nad jezdnią jest nieintuicyjne dla kierujących rowerem oraz niezgodne z ich percepcją (brak tendencji do odczytywania sygnałów umieszczonych na takich wysokościach). Wówczas sygnały te mogłyby nie być odczytywane lub wykorzystywane z opóźnieniem (w związku z ich późniejszym zauważaniem), przez co obniżyłaby się sprawność obsługi wlotu ul. Łobzowskiej, warunki ruchu na niej oraz przepustowość. Wyznaczenie wnioskowanej śluzy nie ułatwi jazdy kierującemu rowerem poruszającemu się ul. Łobzowską, gdyż i tak będzie konieczne dojechanie do niej jezdnią ul. Łobzowskiej. Alternatywną możliwością byłoby zaprojektowanie trójkątnej wyspy na przedłużeniu pasa do skrętu w prawo z ul. Łobzowskiej w celu umiejscowienia na nim sygnalizatora. Z uwagi na to, iż z tego pasa ruchu korzystają także pojazdy poruszające się na wprost, konieczna byłaby zmiana organizacji ruchu na wlocie ulicy, by kierujący jadący na wprost zajmowali środkowy pas (wówczas rozkład pasów ruchu kształtowałby się następująco: lewo, lewo+prosto, prawo, zamiast istniejącego: lewo, lewo, prosto+prawo). Biorąc jednak pod uwagę istniejącą strukturę kierunkową na skrzyżowaniu, działanie takie nie jest uzasadnione. Z uwagi na występującą w latach 2018–2019 przebudowę ulicy Królewskiej oraz występujący od marca 2020 roku stan epidemii, bazowanie na nowszych pomiarach natężenia ruchu jest niemiarodajne. Z danych za rok 2017 wynika, iż z w/w wlotu w lewo skręca ok. 50% kierujących, na wprost jedzie ok. 33%, zaś skręca w prawo ok. 18%. W związku z tym zmiana rozkładu pasów na wlocie ul. Łobzowskiej nie jest zasadne. Ponadto, konieczna byłaby wówczas zmiana oznakowania poziomego w taki sposób, by na szerokości pasa dzielącego al. Słowackiego dokonać zmiany trajektorii ruchu pojazdów jadących na wprost (odgięcie toru jazdy), co z racji na niewielką odległość może być nieintuicyjne i pogorszyć czytelność projektowanych rozwiązań. Ponadto, wyznaczenie śluzy spowoduje oddalenie linii zatrzymania od skrzyżowania, co będzie skutkowało wydłużeniem czasów dojazdu do określonych punktów kolizji, a w konsekwencji – wydłużeniem czasów międzyzielonych, skróceniu długości sygnału zielonego oraz pogorszeniem warunków ruchu na skrzyżowaniu. W związku z brakiem możliwości wyznaczenia śluzy na wlocie ul. Łobzowskiej, nie ma też możliwości wyznaczenia przejazdu dla rowerzystów z uwagi na brak prowadzonego ruchu rowerowego chodnikiem wzdłuż al. Słowackiego. Wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów sugerowałoby zachowanie ciągłości rozwiązań dla ruchu rowerowego, co nie jest zgodne z prawdą (brak śluzy, brak drogi dla rowerów). Zwraca się uwagę, iż we wnioskowanej lokalizacji nie zachodzi możliwość zawarta w art. 33 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695) pozwalającemu kierującemu rowerem na korzystanie z chodnika, z uwagi na obowiązujące ograniczenie prędkości na jezdni al. Słowackiego oraz brak dostatecznej szerokości chodnika. Realizacja projektu wiązałaby się z koniecznością zmiany organizacji ruchu na taką, która będzie nieefektywna lub powodowała zagrożenie w ruchu drogowym co stanowi — zgodnie z § 8 ust. 5–6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) — powód odrzucenia projektu organizacji ruchu. W związku z koniecznością wdrażania efektywnych rozwiązań, zapewniających właściwe warunki ruchu, projekt organizacji ruchu uwzględniający proponowane rozwiązania nie mógłby zostać zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Łobzowska, Al. Słowackiego

Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie śluzy na wylocie ul. Łobzowskiej i przejazdu dla rowerów wzdłuż przejścia dla pieszych obok Radia Kraków, co znacznie przyspieszyłoby i ułatwiłoby przejazd rowerzystom, którzy chcą przeciąć Aleje Słowackiego wjechać w ulicę Łobzowską od strony Młynówki Królewskiej i Radia Kraków. Śluza zlokalizowana między przejściem dla pieszych na Łobzowskiej a jezdnią ATW umożliwi oczekiwanie na zmianę światła na zielone, a po zmianie przejazd przez ATW i wjazd w Łobzowską w kierunku Rynku; dojazd do śluzy odbywałby się po przejeździe rowerowym (na zielonym świetle dla ciągu ATW). Przejazd byłby kontynuacją drogi dla rowerów (i pieszych) prowadzącej od Radia Kraków wzdłuż ATW do skrzyżowania Łobzowskiej i ATW. Podobne rozwiązanie działa u wylotu Czarnowiejskiej i umożliwia skręt w lewo dla rowerzystów wyjeżdżających z Parku Krakowskiego. Lokalizacja śluzy i przejazdu jest przykładowa (na zdjęciu), należy wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy dot. lokalizacji i wymiarów takich rozwiązań, oraz możliwość zastosowania dodatkowego sygnalizatora dla rowerzystów w śluzie. W razie potrzeby należy poszerzyć przejście dla pieszych w krawężnikach.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ciąg Alej Trzech Wieszczów (ATW) jest głównym ciągiem komunikacyjnym dla aut, ale nie dla rowerów. Bardzo ważna jest natomiast możliwość przekroczenia ATW w poprzek rowerem. Z ul. Łobzowskiej (wyjazd z centrum) rowerzyści mogą ustawić się w śluzie, a następnie mogą kontynuować jazdę po jezdni lub korzystać z przejazdów. Druga możliwość powoduje dodatkowe (długie) oczekiwanie na zielone światło. W przeciwnym kierunku (od strony ul. Kazimierza Wielkiego, spod Radia Kraków) rowerzyści mogą skorzystać z przejazdów, aby przekroczyć obie jezdnie ATW, a następnie dodatkowym przejazdem przekroczyć ul. Łobzowską. Dla rowerzysty nadjeżdżającego ulicą Kazimierza W. naturalnym sposobem pokonania skrzyżowania jest jezdnia, natomiast spory ruch rowerowy jest prowadzony wzdłuż Radia Kraków (do Młynówki Królewskiej). Przekroczenie ATW wymagałoby najpierw wjechania na jezdnię Kazimierza Wlk., alternatywą są przejazdy przez ATW wzdłuż przejść dla pieszych. Stąd też wybudowanie śluzy na wylocie ul. Łobzowskiej i przejazdu dla rowerów wzdłuż przejścia dla pieszych obok Radia Kraków znacznie przyspieszyłoby i ułatwiłoby przejazd rowerzystom, którzy chcą przeciąć Aleje Słowackiego wjechać w ulicę Łobzowską od strony Młynówki Królewskiej i Radia Kraków.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budowa śluzy rowerowej i przejazdu rowerowego ul. Łobzowska 100 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Budowa śluzy rowerowej i przejazdu rowerowego ul. Łobzowska 2021

Galeria

Załączniki

100 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×