Projekt ogólnomiejski NR 26:

Budowa przystanku kolejowego SKA Kraków Kościelniki

Projekt odrzucony: Projekt wniosku zostaje odrzucony. Podstawę odrzucenia stanowi: 1) § 17 ust. 1 pkt 8 uchwały Nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie części zadania - wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt;”. Ad 1 Propozycja zadania zakłada jedynie opracowanie dokumentacji na poziomie wariantowej koncepcji bez uwzględnienia środków na realizację docelowego przedsięwzięcia tj. przystanku kolejowego i parkingu P+R.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków ul. Pysocice, działki 357/20, 357/21, 357/22

Opis projektu

Opracowanie ma przedstawić wariantową koncepcję rozwiązań technicznych i komunikacyjnych dla zadania "Budowa przystanku kolejowego SKA Kraków Kościelniki wraz z budową parkingu Park & Ride", pozwalającą na wybór optymalnego wariantu dla potrzeb opracowania Projektu Budowlanego. Proponowany przystanek osobowy zlokalizowany byłby w Krakowie przy ulicy Pysocice (poza terenem kolejowym całość znajdowałaby się na działkach miejskich).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przewidywane zamierzenie budowlane ma za zadanie wykorzystanie potencjału jakim jest Szybka Kolej Aglomeracyjna w Krakowie poprzez stworzenie przesiadkowego węzła komunikacyjnego pomiędzy różnymi formami transportu - indywidualnym i zbiorowym. Proponowany przystanek Kraków Kościelniki stanowił będzie naturalne uzupełnienie już istniejących (Nowa Huta, Lubocza) lub realizowanych (Prądnik Czerwony) i planowanych  (os. Piastów) przystanków osobowych znajdujących się na linii kolejowej 95 (tzw. Duża Obwodowa). Pozwoli on również na osiągnięcie niezbędnych celów polityki transportowej miasta Krakowa. Rozwój SKA ma zapewnić m.in. dogodny, ale przede wszystkim konkurencyjny do aut, dojazd do centrum miasta i przeciwległych dzielnic dla osób podróżujących z jego obrzeży lub sąsiednich miejscowości. Możliwość korzystania z pociągów kursujących w odpowiedniej częstotliwości, jaką stworzy przystanek Kraków Kościelniki, będzie stanowić dla wielu pasażerów poprawę jakości usług, komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, a poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych również likwidację barier dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się oraz niedowidzących. Taka alternatywa dojazdu z pewnością znajdzie też swoje odzwierciedlenie w domowych budżetach zmniejszając koszty transportu poprzez zastąpienie stania w niekończących się korkach oraz skracając czas przejazdu. Dodatkowo należy podkreślić, że przejęcie ruchu pasażerskiego przez transport kolejowy z transportu drogowego zdecydowanie zmniejszy negatywny wpływ tego drugiego na środowisko, co w naszym mieście ma niezmiernie istotne znaczenie.
W przygotowanych dotąd opracowaniach: „Wstępne Studium Wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w Aglomeracji Krakowskiej” z 2007 roku, „Aktualizacja Wstępnego Studium Wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w Aglomeracji Krakowskiej” z 2011 roku oraz „Analiza możliwości uruchomienia przewozów pasażerskich na dużej i małej linii obwodowej” z 2017 roku wskazane jest jednoznacznie wykorzystanie trasy kolejowej 95 jako najlepsze i optymalne rozwiązanie dla SKA. Przystanek kolejowy Kraków Kościelniki przy ulicy Pysocice (działki miejskie 357/20, 357/21, 357/22) zarówno w ww. dokumencie z 2007 roku jak i z 2011 roku jest wymieniony jako rekomendowany, wielce pożądany oraz opłacalny natomiast w analizie z 2017 roku wariant z pociągiem jeżdżącym w pętli m.in. przez Kościelniki również jest rozważany i wskazywany jako możliwy do realizacji.

W związku z powyższym przystanek kolejowy Kraków Kościelniki stanowi bardzo istotny, a wręcz niezbędny element dalszego rozwoju naszego miasta.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt wariantowej koncepcji Przedstawienie wariantowej koncepcji rozwiązań technicznych i komunikacyjnych 150 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt wariantowej koncepcji Przedstawienie wariantowej koncepcji rozwiązań technicznych i komunikacyjnych koniec 2021

Galeria

150 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×