Projekt ogólnomiejski NR 44:

Oświetlenie przejścia dla pieszych przy szkole w Tyńcu

Projekt odrzucony: Złożona propozycja zadania zakłada budowę oświetlenia przejścia dla pieszych, zlokalizowanego w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 132 w Tyńcu. Zarząd Dróg Miasta Krakowa w roku 2019 wnioskował o ujęcie zadania p.n.: „Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego w Krakowie” w Budżecie Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata następne. Powyższe działanie pokrywa się z uchwałą nr IX/126/2019 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 09.07.2019 r., w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz do WPF – WPI zadań inwestycyjnych, gdzie zostało wskazane m.in. zadanie p.n. : „Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego”. Zadanie nie zostało wprowadzone do realizacji - należy podkreślić, że o ostatecznym kształcie BMK oraz WPF – WPI decyduje Rada Miasta Krakowa. Wniosek zostanie ponowiony przy konstruowaniu budżetu na rok 2021 i na lata następne – Rada Dzielnicy VIII Dębniki również wystąpiła do Prezydenta Miasta Krakowa o ujęcie w BMK na 2021 r. i lata następne m.in. zadania p.n.: „Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego” (uchwała nr XX/228/2020 z dnia 09.07.2020 r.). Mając powyższe na uwadze, zadanie opiniuje się negatywnie na postawie § 7 ust. 1 pkt. 4, który stanowi, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Przy obecnym zagospodarowaniu pasu drogowego w rejonie bud. nr 6 przy ul. Bolesława Śmiałego brak jest możliwości zabudowania słupów oświetleniowych w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie pieszym z chodnika – umiejscowienie słupa oświetleniowego poza pasem drogowym, dyskwalifikowałoby możliwość realizacji zadania w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego (§ 17 ust. 1 pkt. 6 – w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności oraz § 17 ust. 1 pkt. 7 – w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które są planowane do realizacji na gruntach nienależących i niepozostających we władaniu Miasta). Dodatkowo należy podkreślić, że w celu podniesienia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 132 w Tyńcu zostało wprowadzone zawężenie jezdni do jednego pasa, co znacznie uspokoiło ruch w obrębie omawianego przejścia dla pieszych.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Bolesława Śmiałego przy numeże 13

Opis projektu

Zadania zakłada doświetlenie najbliższego terenu oraz samego przejścia dla pieszych, poprzez zamontowanie specjalnych latarni, co przyczyni się do większego bezpieczeństwa pieszych i komfortu jazdy dla kierowców.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W przypadku realizacji zadania najbliższy teren oraz same przejścia dla pieszych zostaną lepiej oświetlone, co przyczyni się do większego bezpieczeństwa pieszych i komfortu jazdy dla kierowców. Miejsce to jest najważniejszym przejściem dla pieszych na osiedlu, bowiem znajduje się przy szkole podstawowej więc korzystają z niego głównie dzieci. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja Przygotowanie dokumentacji projektowej 10 000,00 PLN
Realizacja prac Montaż lamp doświetlających przejścia dla pieszych 30 000,00 PLN
40 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacji projektowa Przygotowanie dokumentacji projektowej 15/06/2021
Prace montażowe Montaż oświetlenia 15/11/2021
40 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×