Projekt ogólnomiejski NR 70:

EKO OBWARZANEK

Projekt odrzucony: Dokonując weryfikacji zgłoszonego projektu BO.OM.70./20 Eko Obwarzanek Wydział Komunikacji Społecznej wystąpił z prośbą do Wydziału Spraw Administracyjnych o przygotowanie opinii nt. sposobu pozyskania danych statystycznych dot. ilości sprzedawanych rocznie obwarzanków, przedstawienia kwestii obwarzanków certyfikowanych, których jakość odpowiada wymaganiom miasta w tym względzie, a także listy sprzedawców oraz możliwości współpracy przy ewentualnej dystrybucji torebek. Dodatkowo Wydział Komunikacji Społecznej przeprowadził weryfikację podanych w projekcie kosztów, wysyłając zapytania ofertowe dotyczące opracowania i przetłumaczenia tekstów, które miałyby znaleźć się na opakowaniach, a także zaprojektowania, wydrukowania i dystrybucji torebek. Opierając się na otrzymanych wycenach tut. wydział potwierdza, że środki finansowe założone na realizację projektu są wystarczające. Niemniej, jeśli chodzi o realizację projektu, Wydział Komunikacji Społecznej swoją decyzję uzależnił od opinii Wydziału Spraw Administracyjnych, który byłby głównym współwykonawcą zadania. Poniżej przestawiamy stanowisko Wydziału Spraw Administracyjnych w temacie technicznych możliwości realizacji tego projektu: „Wydział Spraw Administracyjnych jest właściwy do czasowego udostępniania poszczególnych terenów w celu prowadzenia sprzedaży obwarzanków, natomiast nie posiada jakichkolwiek informacji na temat ilości sprzedawanych przez przedsiębiorców obwarzanków. Nadmienić należy, iż sprzedaż obwarzanków nie odbywa się wyłącznie na podstawie zawartych z tut. Wydziałem umów, lecz także na podstawie wydawanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa decyzji dla stoisk położonych w pasie drogowym oraz innych unormowań na terenach prywatnych. W myśl zasady równego traktowania, propozycja wprowadzenia do obiegu opakowań, o których mowa w projekcie musiałaby dotyczyć wszystkich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż obwarzanków na terenie miasta Krakowa, a nie tylko tych z terenu Parku Kulturowego Stare Miasto. Jednocześnie informujemy, iż sprzedażą certyfikowanych obwarzanków dla przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny zajmują się piekarnie. Tutejszy Wydział jednak nie posiada informacji na temat ich ilości. Uważamy również, że wprowadzenie takiej inicjatywy, może być postrzegane jako udzielenie przedsiębiorcom wsparcia w ramach pomocy publicznej. Część przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Parku Kulturowego posiada już stosowny zapis w zawartej umowie, w brzmieniu: „Przedsiębiorca zobowiązuje się stosować opakowania ekologiczne, biodegradowalne bezpośrednio po otrzymaniu pisemnej dyspozycji od „Zarządzającego”; wprowadzenie stosowania ww. opakowanie będzie wymagało sporządzania aneksu”. Wprowadzenie do obiegu takich opakowań w tym przypadku zostało scedowane na przedsiębiorcę. Wyjaśniamy, iż tut. Wydział jest za wprowadzeniem stosowania przez przedsiębiorców ekologicznych opakowań. To dobre i słuszne rozwiązanie. Jednakże zaopatrzenie w tego typu opakowania powinno być obowiązkiem przedsiębiorcy”. Wydział Komunikacji Społecznej w pełni zgadzając się z wątpliwościami w powyższych kwestiach, przychyla się do stanowiska Wydziału Spraw Administracyjnych, tym samym opiniując projekt negatywnie. Uważamy, że działania opisane w projekcie, są niewątpliwie interesującym pomysłem na akcję promocyjną i mogłyby być częścią kampanii informacyjno-edukacyjnej miasta, której celem jest popularyzacja historii miasta wśród mieszkańców. Natomiast ze względu na fakt, iż realizacja tego projektu, może być odebrana, jako próba wspierania wybranej grupy przedsiębiorców (być może sprzedawcy np. pamiątek w Rynku Głównym oraz przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż innego asortymentu również byliby zainteresowani otrzymaniem opakowań), Wydział nie może pozytywnie zweryfikować tego projektu. Tym bardziej, że projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego z założenia kierowane są do mieszkańców, a dodatkowo powinny być ogólnodostępne, a nie, jak w tym przypadku, trafiać jedynie do wybranej grupy osób tj. tych, którzy zakupili obwarzanka.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt EKO OBWARZANEK w swoich założeniach ma dwa cele. Pierwszy z nich to aspekt ekologiczny, polegający na zastąpieniu ciężkich do przetwarzania i niebiodegradowalnych woreczków foliowych, niedużymi torebkami papierowymi, w dwóch rozmiarach, odpowiednio na 1 i 3 obwarzanki. Drugi aspekt projektu to promocja miasta oraz poszerzenie wiedzy na temat jego historii i historii obwarzanków zarówno pośród turystów, jak i mieszkańców Krakowa, konsumujących ten produkt. Proponuje się umieszczenie z jednej strony torby logo miasta oraz informacji w języku polskim i angielskim, wskazującej że po drugiej stronie znajduje się dodatkowa informacja. Natomiast na odwrocie torebki proponuje się umieszczenie w języku polskim i angielskim krótkiej historii obwarzanka oraz, zamiennie w zależności od partii wydrukowanych torebek, krótkich historii bądź legend dotyczących miasta i dzielnic z nim związanych, np. budowa Nowej Huty czy przyłączenie Podgórza do miasta.
 
Realizacja projektu będzie odbywać się w kilku etapach:
W pierwszym etapie miasto, wyłoni producenta papierowych torebek oraz przygotuje projekt grafiki, która będzie na nich umieszczana. Ponadto opracowane zostaną treści co najmniej pięciu różnych historii lub legend, w tym historii obwarzanka. W tym etapie zebrane zostaną dane statystyczne na temat rocznej ilości sprzedanych obwarzanków w tradycyjnych niebieskich stoiskach na terenie Krakowa, w latach ubiegłych.
W drugim etapie miasto dostarczy sprzedawcom zapas torebek.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu zwiększy wiedzę mieszkańców i turystów na temat miasta, jego historii jak i historii przysmaku, który zakupili oraz wpłynie pozytywnie na zmniejszenie produkcji plastiku i łatwiejszy recykling opakowań.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Etap I Stworzenie szaty graficznej oraz zredagowanie części historycznej 5 000,00 PLN
Etap II Zakup z nadrukiem 1 000 000 sztuk torebek po 500 000 tys sztuk każdego rodzaju 350 000,00 PLN
355 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace przygotowawcze Stworzenie szaty graficznej, zredagowanie części historycznej oraz wyłonienie firmy która wyprodukuje gotowe do przekazania sprzedawcom torebki pierwsza połowa 2021
Realizacja zadania rozdysponowanie zakupionych torebek sprzedawcom w równej ilości druga połowa 2021
355 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×