Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 7 NR 12:

Salwator w miniaturze.

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 7 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Skwer przy ul. Kościuszki, w rejonie Klasztoru Norbertanek.

Opis projektu

Wykonanie ze stopu metali lub innego trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne materiału makiety
Klasztoru ss. Norbertanek, Kaplicy Św. Małgorzaty oraz Kościoła Najświętszego Salwatora oraz w miarę możliwości
ujścia rzeki Rudawy do Wisły. Makieta powinna mieć wymiary około 1x1 metr lub większe (również możliwy owal),
jednak z zachowaniem możliwości sięgnięcia i dotknięcia kształtu obiektów przez oglądających. Makieta powinna
posiadać opisy i krótko przedstawioną historię miejsc, w tym także w miarę możliwości w wersji w alfabecie
Braille’a lub innego rozwiązania dla osób niewidomych i słabowidzących. Obiekt powinien być umieszczony na
postumencie. Dogodną lokalizacją obiektu powinna być przestrzeń wzdłuż klasztoru ss. Norbertanek przy ul
Kościuszki. Dokładny wygląd, wielkość, rodzaj materiału powinny być wyłonione w drodze konkursu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zabytki Zwierzyńca nie są tak silnie promowane i eksponowane jak te znajdujące się w historycznej części
Starego Miasta czy Kazimierza. Stanowią jednak część zabytkowego charakteru i dziedzictwa naszego miasta,
zasługują tym samym na promocję – także w „namacalny” sposób. Umieszczenie podobnego obiektu powinno
wpłynąć także na poprawę estetyki i uatrakcyjnienie otoczenia Klasztoru ss. Norbertanek i pętli tramwajowej i
autobusowej – będącej ważnym punktem przesiadkowym dla mieszkańców Krakowa i okolic. Powstanie Skweru
Konika Zwierzynieckiego rozpoczęło podnoszenie estetyki i funkcjonalności osi ul. Kościuszki – swoistej „bramy”
do Starego Miasta. Projekt wpisuje się tym samym w te działania, pozwoli urozmaicić przestrzeń na drugim końcu
tej historycznej drogi. Projekt ma także znaczenie dla osób niewidomych i słabowidzących – umożliwiając im
poznanie otoczenia poprzez zmysł inny niż wzrok. Podobne instalacje znajdują się w wielu miejscach Krakowa i
znakomicie wpisują się w publiczną przestrzeń. Wyłonienie dokładnego projektu wykonania pracy w drodze
konkursu dedykowanego artystom może stać się także dodatkowym wydarzeniem promującym Dzielnicę.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Konkurs artystyczny na koncepcję i projekt wraz z opisem. Możliwe nagrody i wyróżnienia, promocja konkursu 12 000,00 PLN
Makieta z postumentem. Wykonie makiety wraz z postumentem i montaż w miejscu lokalizacji. 128 000,00 PLN
140 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konkurs Ogłoszenie, promocja i rozstrzygnięcie konkursu. 03.06.2021r.
Realizacja Wykonie makiety i montaż w miejscu lokalizacji. 10.12.2021r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zasięgnięciu opinii właściwych komórek i jednostek organizacyjnych (KZ, GS, BP, ZZM, ZDMK) oraz Plastyka Miasta pozytywnie opiniuje projekt pn. „Salwator w miniaturze” zgłoszony do Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2020 (wniosek nr BO.D7.12/20) z następującymi uwagami: 1. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków akceptuje przedstawiony projekt zwracając uwagę na fakt, iż podejmowane działania winny być zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Salwator”. 2. Wydział Skarbu Miasta poinformował, że w odniesieniu do działki nr 293/8 obr. 13 jedn. ewid. Krowodrza prowadzone jest postępowanie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu z przeznaczeniem na eksploatację istniejących sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych. Wydziały: Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej wydały pozytywne opinie o możliwości ustanowienia służebności przesyłu. Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował, że działka nr 293/8 w części pozostaje zagospodarowana pasem drogowym drogi publicznej ul. Kościuszki. Wobec tego konieczne jest wyłączenie tej części gruntu prowadzonego postępowania o ustanowienie wyżej opisanego ograniczonego prawa rzeczowego. ZDMK nie wniósł uwag odnośnie projektowanej do ustanowienia służebności przesyłu. 3. Wydział Planowania Przestrzennego nie wyklucza możliwości realizacji makiety, która może zostać zaliczona do obiektów małej architektury. Zwracając uwagę na fakt, iż wskazany przez wnioskodawcę teren podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Salwator” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LV/531/04 z dnia 8 września 2004 r. i znajduje się w Terenach Zieleni Publicznej ZP.2. gdzie obowiązują warunki zagospodarowania m.in.: konieczność urządzenia trwałych ciągów pieszych, wyposażenia terenu w oświetlenie i elementy małej architektury (§ 23, ust. 6, pkt 2). 4. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu, na zieleńcu przy ul. Kościuszki - na wysokości Parafii Najświętszego Salwatora (dz. nr 293/8 obr. K-13 Krowodrza) tj. zadrzewienie, różanki, donice, szczegółowa lokalizacja makiety oraz dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu ZZM w zakresie ingerencji w działki pozostające w zarządzie bądź utrzymaniu ZZM, ponadto należy uzyskać zgodę na wejście w teren. Realizując ten projekt należy mieć na uwadze następujące wytyczne dotyczące terenów zieleni: • teren powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, • w czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich, • znajdującą się na terenie zieleń należy objąć ochroną, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz sztuką ogrodniczą i odpowiednio zabezpieczyć na czas prowadzenia prac budowlanych, • w trakcie prac należy zapewnić właściwe oznakowanie ciągów komunikacyjnych na terenie prowadzonych prac oraz uzgodnić z zarządcą projekt organizacji ruchu na czas robót, • w miejscach zniszczonych fragmentów trawników wykonać pełną rekultywację poprzez założenie trawnika. 5. Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuję, że we wskazanym obszarze realizowane są następujące zadania: • budowa ścieżki rowerowej na odcinku od klasztoru Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic Miasta Krakowa w systemie P+B - termin realizacji 30 listopada 2020 r., • modernizacja torowiska w ulicach Zwierzynieckiej i Kościuszki (do pętli tramwajowej) – możliwe, że realizacja tego zadania, nie będzie kolidować z posadowieniem makiety, • dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki - w roku 2020 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, na podstawie której w 2021 roku powinna nastąpić realizacja zadania. Oświetlenie (1 lampa) ma zostać wykonana na działce: 293/8 k-13 Krowodrza. 6. Plastyk Miasta opiniuje pozytywnie wniosek informując, że właściwa ocena merytoryczna będzie możliwa po przedstawieniu projektu makiety, wyłonionego w drodze konkursu. W przypadku wyboru tego projektu do realizacji, zasadnym jest aby wykonawcą był Zarząd Zieleni Miejskiej jako zarządca terenu.
powrót