Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 69:

Mali Ratownicy

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). Krakowskie Pogotowie Ratunkowe przez wiele lat było realizatorem programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej" oraz Ramowego Programu Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscu zagwarantowanym przez realizatora zadania.
Dodatkowo oprócz zajęć praktycznych i teoretycznych dzieci zapoznają się z profesjonalnym sprzętem znajdującym się w zespołach ratownictwa medycznego oraz z pracą ich załóg. Nabór do szkoleń prowadzony przez jednostkę realizującą będzie miał charakter otwarty. Każdy uczeń szkoły podstawowej i przedszkola (działających na terenie Miasta Krakowa - we wszystkich Dzielnicach) będzie mógł wziąć udział w naborze do szkolenia. Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz pamiątkowe materiały o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym. W ramach szkoleń przewiduje się również krótkie zapoznanie z pracą dyspozytora medycznego.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy i używaniem defibrylatora oraz wykształci prawidłową postawę i zachowania adekwatne wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Otrzymane certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz materiały edukacyjno-profilaktyczne będą przypominać dzieciom o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Szkolenia z pierwszej pomocy 500 dzieci x 40zł 20 000,00 PLN
Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych Plakaty, maskotki, odblaski, kubki, smycze itp 5 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ustalenie harmonogramu szkoleń I-III kwartał 2021r.
Przeprowadzenie szkoleń II-IV kwartał 2021r.
Zakup materiałów profilaktycznych i szkoleniowych II - IV kwartał 2021r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki, odblaski, kubki, smycze itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 25 000,00 zł. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo w szkoleniach może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja ww. zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach. Przy realizacji ww. projektu należy zwrócić uwagę, aby szkoleniami zostały objęte inne grupy dzieci z krakowskich przedszkoli, szkół i placówek, niż dzieci zakwalifikowane w ramach naboru do realizacji projektów o charakterze dzielnicowym pn. „Mali Ratownicy”, które zostały zgłoszone do realizacji w roku 2021 w poszczególnych Dzielnicach Miasta Krakowa (od I do XVIII). Wówczas projekt ten o charakterze ogólnomiejskim stanowiłby dopełnienie oferty skierowanej do Dzielnic Miasta Krakowa i tym samym nastąpiłby wzrost liczby adresatów szkoleń o min. 500 dzieci, a szacunkowa liczba łączna uczestników szkoleń zrealizowanych w roku 2021 na terenie Krakowa w ramach wszystkich projektów dzielnicowych oraz projektu ogólnomiejskiego wyniosłaby 2375 osób.
powrót