Projekt ogólnomiejski NR 55:

Budowa 6 kortow tenisowych + ścianka w Parku Jordana

Projekt odrzucony: Park Jordana jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-579, decyzją z 18.05.1976 r. Prace w obrębie parku wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.). Pozwolenia konserwatora zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni. Przedmiotowy projekt zakłada budowę 6 kortów tenisowych twardych ze ścianką do odbijania na jednym z nich. Należy zaznaczyć, iż dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zagospodarowanie całego Parku Jordana została już opracowana, jak również zaakceptowana przez Biuro Miejskiego Konserwatora zabytków oraz uzyskane zostały wszelkie niezbędne pozwolenia na realizacje projektu. Z uwagi na powyższe projekt opiniuje się negatywnie, ponieważ przedmiotowa dokumentacja projektowa nie zakłada rozbudowy kortów tenisowych. Zgodnie z zapisami uchwały nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa §17, W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Jordana

Opis projektu

Budowa 6 kortów tenisowych twardych ze ścianką do odbijania na jednym z nich.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Parku Jordana istnieje tylko jeden kort tenisowy udostępniany przez aplikacje tenis4u.pl. 
Zarezerwowanie wolnego terminu jest bardzo trudne, ponieważ bardzo duża liczba osób chce z tego kortu korzystać.
Dodatkowych 6 kortów tenisowych w tym miejscu z pewnością nie rozwiąże problemu dostępności darmowych kortów w Krakowie (w każdym większym parku powinno ich być kilka), ale spowoduje iż dostęp do nich będzie łatwiejszy. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
6 kortów tenisowych + ścianka podaje kwotę maksymalna, nie posiadam wiedzy ile kosztuje wybudowanie kortu. 417 800,00 PLN
417 800,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
budowa 6 kortów tenisowych + śianka 01.03.2021
417 800,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×