Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 110:

Małe smoki w kimonach - bezpłatne zajęcia dla dzieci

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szkoła Podstawnowa nr 26 ul. Krasickiego 34

Dodatkowe lokalizacje: Szkoła Podstawowa numer 40 w Krakowie ul. Pszczelna 13 Szkoła Podstawowa numer 98 w Krakowie, oś. Na stoku 52 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych numer 7, ul. Czarnogórska 14 Klub Sportowy Grappling Kraków, ul. Nad Strugą 7

Opis projektu

Nadrzędnym celem w realizacji projektu jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w wszechstronnym rozwoju psychofizycznym. W procesie wyrównywania szans istotną rolę odgrywa kultura fizyczna, a w szczególności sport. Wyzwala on nadmiar energii wychowanków, rozładowuje napięcie emocjonalne. W sporcie młodzież widzi drogę do sławy, aprobaty i uznania w społeczeństwie. Nawet niewielkie efekty sportowe poprawiają samoocenę, dają zadowolenie oraz satysfakcję i mogą doprowadzić do wiary w możliwości uzyskania lepszych wyników także w innej dziedzinie życia. Systematyczne zajęcia sportowe odciągają od zachowań destruktywnych, wykraczających poza przyjęte normy społeczno-moralne. Dostarczają natomiast właściwych form spędzania wolnego czasu i wprowadzają w prawidłowe środowisko rówieśnicze, koleżeńskie, społeczne. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu bezpłatnych zajęć ju-jitsu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych . Zajęcia będą odbywały się w szkołach podstawowych oraz klubach sportowych zlokalizowanych na terenie Miasta Kraków. Programem nieodpłatnych zajęć sportowych objęte zostaną uczniowie ze szkół podstawowych.

Zajęcia będą się odbywał dwa razy w tygodniu w wymiarze 60 minut. Na podstawie wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń jesteśmy przekonani, iż treningi z dyscypliny jaką jest ju-jitsu stanowią doskonałą bazę do realizacji celów takich jak przeciwdziałanie patologiom oraz budowanie prospołecznych postaw i właściwego kodeksu moralnego. Sport ten to zajęcia ogólnorozwojowe, kształtujące wytrzymałość, szybkość, siłę, zręczność, koordynację oraz orientację przestrzenną. Zajęcia mają na celu wszechstronne rozwijanie tych cech poprzez gry i zabawy ruchowe, czyli jedną z najbardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych dla dzieci.
 
Podczas ćwiczeń oprócz zabawy, dzieci uczą się umiejętności upadania, co gwarantuje bezpieczeństwo podczas zajęć. Stopień intensywności ćwiczeń dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Od najmłodszy lat, dziecko rozwija wszystkie podstawowe cechy motoryczne, a także uczy się wzajemnego szacunku, godnego zachowania oraz wzmacnia poczucie własnej wartości.

Prowadzone działania ukierunkowane są na faktyczną walkę ze zjawiskami przemocy oraz patologii społecznych zarówno w tradycyjnych formach jak i poprzez innowacyjne działania.

Szeroka kampania informacyjna dokumentująca bieżącą pracę projektu pozwoli na dotarcie to szerokiego grona odbiorców.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zadanie, które będzie realizowane, wpłynie na zainteresowanie sportem, umożliwi spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny z pożytkiem dla zdrowia, a co za tym idzie zaspokoi naturalną potrzebę ruchu. Wzmocni poczucie własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości, nauczy właściwego wyrażania własnych uczuć, emocji i zachowań asertywnych. Wpłynie na zmniejszenie agresji wśród dzieci i młodzieży. Ponadto wpłynie na:
- zmniejszenie zachowań ryzykownych,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami,
- przeciwdziałanie uzależnieniom,
- pomoc w zdobyciu wiedzy na temat uzależnień i innych zagrożeń dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom,
- właściwe radzenie sobie z przyjmowaniem porażki i sukcesu

Atrakcyjne poszukiwane przez młode osoby zajęcia są doskonałą formą zarówno zagospodarowania nadmiarów energii jakie pojawiają się w młodych ludziach, jak i pozwalają doskonale wyładować często ogromne pokłady negatywnych emocji. Za większością agresywnych zachowań do jakich dochodzi wśród młodych ludzi stoją trudne przeżycia oraz brak odpowiednich umiejętności w kontrolowaniu gniewu jaki się z nimi często wiąże.

Poprzez treningi jak również sportową rywalizację pokazujemy młodym ludziom, że każda relacja może opierać się na uczciwych zasadach fair-play, a ciężka praca i wysiłek w coś wkładany dają wymierne efekty.

Wiele osób przypadkowo poznających prawdziwy świat sportów walki odnajduje w nich swoją drogę życia, jednak celem samego projektu jest zaszczepienie w młodych ludziach przede wszystkim poczucia własnej wartości, które jest solidnym fundamentem budowania asertywnych postaw i odpowiedzialnego decydowania o sobie.

Nabycie poczucia własnej wartości (często utraconego lub zbudowanego jedynie na przynależności do grupy) pozwala uwolnić młodego człowieka od konieczności podporządkowania się presji otoczenia oraz umożliwia podejmowanie własnych świadomych i moralnie uzasadnionych decyzji.

Istotną i ważną kwestią będzie zaopiekowanie się dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Materiały biurowe długopisy, papier, spinacze, tusze itp. 500,00 PLN
Koszty zatrudnienia instruktorów 12 grup x 30 godzin x 100 zł 36 000,00 PLN
Koszt zakupu maty treningowej 2 pola walki (jedno pole walki 36 m2) 6 000,00 PLN
Koszt zakupu koszulek 300 sztuk x 18 zł 5 400,00 PLN
Koszt zakupu dyplomów 300 sztuk x 2 zł 600,00 PLN
Koszt wynajmu sali 360 godzin x 30 zł 10 800,00 PLN
Promocja strona internetowa, obsługa mediów społecznościowych, druk plakatów i ulotek, kolportaż 4 000,00 PLN
Koszt obsługi biurowo-księgowej oraz koordynatora projektu 6 miesięcy x2 osoby x 400 zł 4 800,00 PLN
Koszt zakupu drobnego sprzętu sportowego znaczniki, szarfy, piłki lekarskie, skakanki, gumy treningowe 2 500,00 PLN
Koszt transportu transport sprzętu do szkół i placówek realizujących zadanie 2 000,00 PLN
72 600,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Organizacja biura projektu, rekrutacja szkolenia, zakup mat i drobnego sprzętu, przekazanie zakupionego sprzętu do sportów walki, promocja efektów projektu, ewaluacja projektu 1. Organizacja Biura Projektu -druga połowa roku W ramach tego działania utworzone zostanie biuro projektu w skład którego wejdzie koordynator projektu oraz obsługa księgowo-biurowa. Podpisane zostaną umowy oraz rozdzielone zostaną kompetencje i obowiązki do obsługi przez każdego z pracowników. Biuro projektu koordynować będzie całość działań związanych z organizacją zajęć na każdym etapie. Podpisane zostaną stosowne umowy z pracownikami biura projektu oraz trenerami. Biuro projektu prowadzić będzie promocję projektu oraz rekrutację uczestników, jak również zadba o właściwe rozliczenie oraz ewaluację projektu. 2. Rekrutacja- druga połowa roku Rekrutacja będzie prowadzona poprzez kontakty ze szkołami podstawowymi oraz placówkami gdzie będą realizowane zajęcia. Do szkół rozesłane zostaną plakaty oraz ulotki opisujące projekt, następnie odbędą się spotkanie w ramach którego zostanie podpisana stosowna umowa. Uruchomiony zostanie profil społecznościowy, który będzie pomagał w komunikacji z uczestnikami zajęć oraz strona internetowa. W działania podpisane zostaną również stosowne deklaracje uczestnictwa w projekcie, uzgodnione zostaną grupy szkoleniowe oraz godziny zajęć. 3. Szkolenie - druga połowa roku Na terenie miasta przeprowadzonych zostanie łącznie 360 godzin szkoleń Ju-Jitstu. Zajęcia trwać będą każdorazowo 60 min i będą się odbywały dwa razy w tygodniu. Program treningowy zakłada naukę podstawowych technik ju-jitsu tj. nauka padów i zajmowanie pozycji dominujących oraz ucieczki z tych pozycji, rzuty oraz techniki obronne i kontrujące. Typowy trening podzielony będzie na cztery elementy: rozgrzewka, nauka technik, zadania i sparingi. Rozgrzewka z elementami gimnastyki i ćwiczeń wzmacniających pozwala zarówno unikać kontuzji jak i poprzez dużą intensywność fizyczną stanowi dobre przygotowanie kondycyjne. Techniki nauczane w ramach zajęć charakteryzują się wysoką skutecznością w warunkach zarówno sportowej rywalizacji jak i samoobrony. W procesie dydaktycznym skierowanym do grup początkujących (zwłaszcza do grup dziecięcych) szczególnie duży nacisk kładzie się na nauczanie skutecznego zajmowania pozycji dominujących. Pozwalają one na kontrolowanie silniejszych fizycznie przeciwników bez ryzyka kontuzji żadnego z walczących. 4. Promocja efektów projektu- druga połowa roku Zarówno poprzez stronę internetową jak i społecznościowe profile prowadzona będzie kampania informacyjna dokumentująca działania prowadzone w ramach projektu oraz promująca jego efekty. Materiały podsumowujące projekt będą rozesłane do szkoły uczestniczącej w projekcie jak i do lokalnych i regionalnych mediów. 5. Ewaluacja projektu- druga połowa roku Zakończenie i ocena efektów realizacji projektu pozwoli wyciągnąć potrzebne do kontynuacji działań projektu w przyszłości. Odpowiednia ocena jakości pracy prowadzonej w projekcie obejmować będzie zarówno pracę biura projektu jak i zajęcia dydaktyczne. Kontrola wewnętrzna pozwoli usprawniać w przyszłości program projektu tak kontynuacja działań podjęta w ramach ewentualnego kolejnego naboru, odbyła się na jeszcze wyższym poziomie. Zakupiona mata i drobny sprzęt sportowy zostanie przekazana najaktywniejszym grupom treningowym i będzie stanowiła doskonałą metodę nagradzania aktywnych uczestników szkoleń w formie, która umożliwi kontynuację sportowej drogi promowanej w ramach działań projektu. II połowa 2021
Realizacja projektu Realizacja zajęć sportowych II połowa 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu bezpłatnych zajęć ju - jitsu dla dzieci i młodzieży. Nadrzędnym jego celem jest wyrównanie szans dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju psychofizycznym poprzez sport.
powrót