Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 61:

SUSZY mówimy stanowcze NIE

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada zapewnienie środków finansowych na profilaktykę dot. występowania SUSZY w Krakowie poprzez dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych służących ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych na podstawie Uchwały Nr XXXVII/965/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.

Projekt zakłada przeznaczenie środków finansowych na kontynuację realizacji zadań ujętych w uchwale a tym samym skuteczną walkę z SUSZĄ.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych  określa Uchwała Nr XXXVII/965/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 r.

Mikroretencja wdrażana jest w celu ochrony zasobów wodnych, poprzez zatrzymywanie i wykorzystywanie wody opadowej i roztopowej w miejscu jej powstawania, a także ograniczanie odpływu wód opadowych i roztopowych do odbiorników. Sposób wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości w wyniku wdrożenia mikroretencji, nie może powodować niekorzystnych zmian stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

Retencjonowanie wody w miejscu jej powstawania umożliwia zasilanie warstwy wodonośnej, a  tym samym ogranicza odpływ wody ze zlewni do odbiorników (zarówno do cieków, rowów jak i do kanalizacji), z drugiej zaś strony pozwala na oszczędzanie wody pitnej w gospodarstwie domowym. Wykorzystywanie wody deszczowej pozwala na zmniejszenie zużycia wody pitnej nawet o połowę. Zgromadzona woda deszczowa może służyć do podlewania trawnika, czy ogrodu, mycia samochodu a nawet do celów bytowo-gospodarczych takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie.

W ramach mikroretencji planuje się wykonanie systemów do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków przy uwzględnieniu wymogów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących obejmujących:

a) podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe,

b) naziemny, zamknięty, wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia do rynny,

c) system bioretencji,

d) system drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów),

e) system nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów;

 

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych obejmujących:

  1. koszty zakupu, montażu urządzeń wchodzących w skład systemu do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych,

  2. koszty modernizacji istniejącej instalacji w celu umożliwienia podłączenia ww. systemu do gromadzenia wody opadowej i roztopowej.

Beneficjentami są:

  1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

1) osoby fizyczne,

2) wspólnoty mieszkaniowe,

3) osoby prawne,

4) przedsiębiorcy

2. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

Beneficjentom nie będącymi przedsiębiorcami, przyznaje się dotację:

1) na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych, lecz nie więcej niż:

a) 6 000 zł – zbiornik o pojemności do 5 m3,

b) 8 000 zł - zbiornik o pojemności powyżej 5 m3 do 10 m3,

c) 10 000 zł – zbiornik o pojemności powyżej 10 m3;

2) na wykonanie systemu bioretencji w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych, lecz nie więcej niż 12 000 zł;

3) na wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów) w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych, lecz nie więcej niż 12 000 zł;

4) na wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych, lecz nie więcej niż 12 000 zł;

5) na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny w wysokości:

a) 200 zł – zbiornik o pojemności 200-300 l,

b) 300 zł - zbiornik o pojemności powyżej 300 l – 400 l,

c) 500 zł – zbiornik o pojemności powyżej 400 l,

ale nie więcej niż poniesione koszty konieczne.

 

Przedsiębiorcom przyznaje się dotację:

1) na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych netto, lecz nie więcej niż:

a) 6 000 zł – zbiornik o pojemności do 5 m3,

b) 8 000 zł - zbiornik o pojemności powyżej 5 m3 do 10 m3,

c) 10 000 zł – zbiornik o pojemności powyżej 10 m3;

2) na wykonanie systemu bioretencji w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych netto, lecz nie więcej niż 12 000 zł;

3) na wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów) w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych netto, lecz nie więcej niż 12 000 zł;

4) na wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych netto, lecz nie więcej niż 12 000 zł;

5) na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z instalacją do podłączenia do rynny w wysokości:

a) 200 zł – zbiornik o pojemności 200-300 l,

b) 300 zł - zbiornik o pojemności powyżej 300 l – 400 l,

c) 500 zł – zbiornik o pojemności powyżej 400 l

ale nie więcej niż poniesione koszty konieczne netto.

 

 

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Retencja wodna to zdolność do gromadzenia i przetrzymywania wody przez pewien czas w środowisku abiotycznym i biotycznym. Dzięki retencji wodnej poprawiamy bilans w naszej zlewni, powiększamy zasoby wodne i zmniejszamy spływ powierzchniowy wody na rzecz odpływu gruntowego. W ten sposób woda, która odpływa ze zlewni jest oczyszczona. W środowisku możemy zatrzymać wodę powierzchniową, gruntową, w postaci opadów atmosferycznych. Retencja powoduje zmniejszenie spływu powierzchniowego, jak i prędkości wody spływającej korytem rzeki, potoku czy też strumienia. Retencja wodna wiąże się z zatrzymaniem wody na danym obszarze. Może dotyczyć retencjonowania wody w dużych zbiornikach, np. zaporowych, jak i małych: śródleśnych, śródpolnych oczkach.
 
Istotnym wyzwaniem, przed którym stoimy w Krakowie są fale upałów i długie okresy suszy. Woda deszczowa szybko spływająca po uszczelnionej powierzchni miasta jest odprowadzana bezpośrednio do rzek, a wraz z nimi do morza. Spływając, zbiera miejskie zanieczyszczenia, przyczyniając się do degradacji cieków. Miejskie rośliny cierpią z braku wody, wymagają kosztownego podlewania, by w pełni oferować nam swoje usługi (czyścić powietrze, zapewniać cień itp.). Brak dobrze funkcjonujących terenów zieleni, terenów podmokłych i zbiorników wodnych utrudnia mieszkańcom przetrwanie fal upałów, wpływając na znaczny wzrost średnich temperatur na terenach zurbanizowanych.
 
Tereny zieleni i wody poprawiają miejski mikroklimat, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza i wpływają pozytywnie na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Łagodzą skutki coraz bardziej dotkliwych fal upałów, zwiększając wilgotność powietrza nawet o 40% i zapobiegając tym samym ryzyku rozwoju alergii i innych chorób układu oddechowego. Dają możliwość regeneracji psychofizycznej. Roślinność oczyszcza wodę deszczową, przyczyniając się do ochrony wód powierzchniowych stanowiących atrakcyjne miejsce rekreacji.

Coraz bardziej powszechny i wyższy poziom edukacji mieszkańców miasta zwiększa ich oczekiwania co do jakości życia, która zależy od jakości miejskiego środowiska, bliskości terenów zieleni i zbiorników wodnych w mieście. Zrównoważone gospodarowanie wodami może zapewnić szereg usług ekosystemów i prowadzić do obniżenia kosztów funkcjonowania miasta. Błękitno-zielone rozwiązania niosą też coraz wyżej cenione wartości estetyczne i kulturowe dla mieszkańców. Krakowianie coraz chętniej spędzają czas nad Wisłą, czy rewitalizowanymi zbiornikami powierzchniowymi, które stają się wizytówką miasta.
 

Retencjonowanie wody w miejscu jej powstawania umożliwia zasilanie warstwy wodonośnej, a  tym samym ogranicza odpływ wody ze zlewni do odbiorników (zarówno do cieków, rowów jak i do kanalizacji), z drugiej zaś strony pozwala na oszczędzanie wody pitnej w gospodarstwie domowym. Zgromadzona woda deszczowa może służyć do podlewania trawnika, czy ogrodu, a nawet do celów bytowo-gospodarczych takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie.

 
 
 
 
 
 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dofinansowanie w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych. Dofinansowanie wniosków w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych zgodnie z § 13 i 14 Uchwały nr XXXVII/965/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych. 600 000,00 PLN
600 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przyjmowanie, weryfikacja składanych wniosków oraz ich realizacja przez wnioskodawców Przyjmowanie, weryfikacja składanych wniosków oraz ich realizacja przez wnioskodawców Styczeń 2021 (po ogłoszeniu Prezydenta Miasta Krakowa o naborze wniosków o udzielenie dotacji na 2021r.) – 15 listopad 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Na terenie miasta niezbędna jest popularyzacja dobrych praktyk zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. W ramach adaptacji do zmian klimatu dążymy do ograniczenia odprowadzania wód opadowych z posesji bezpośrednio do odbiorników poprzez ich zagospodarowanie w miejscu powstawania. Ponadto w obliczu zmniejszania się zasobów wód niezwykle istotne jest racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi. Retencjonowanie wody w miejscu jej powstawania: rozwiązuje problem z jej odprowadzeniem, pozwala na zmniejszenie zużycia wody pitnej, chroni zasoby wód podziemnych, ogranicza odpływ do sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, do odbiorników tym samym zmniejszając zagrożenie powodziowe.
powrót