Projekt ogólnomiejski NR 64:

Estetyczne i funkcjonalne TOALETY na CMENTARZU RAKOWICKIM

Projekt odrzucony: W Budżecie Miasta Krakowa oraz WPF – WPI umieszczone jest zadanie pn.: „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa” którego realizacja przewidziana jest w latach 2017 - 2022. W ramach tego zadania w 2020r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie toalet w pięciu lokalizacjach, m.in. w lokalizacji na Cmentarzu Rakowickim w części od strony ul. Prandoty. Lokalizacja ta została wskazana przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych – ZCK. Na podstawie realizowanego Programu posadowienia toalet na terenie Miasta Krakowa stwierdzamy, że żadna z dotychczas zrealizowanych toalet nie została wykonana w cyklu jedno-rocznym, dlatego zadanie ogłoszone w roku bieżącym (01.06.2020r.) w formule zaprojektuj i wybuduj przewidziane zostało do wykonania w cyklu dwu-letnim tj. opracowanie dokumentacji - 31.05.2021r., wykonanie robót budowlanych – 10.11.2021r. Na podstawie § 17.1. pkt. 4 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12.02.2020 roku, który stanowi, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta, zadanie opiniuje się negatywnie. Na podstawie § 2. ”Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych”

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Cmentarz Rakowicki

Opis projektu

Należy wybudować kilka obiektów toalet publicznych.  Przykłady podane w załącznikach.

I etap - opracowanie dokumentacji - uzyskanie decyzji o WZ (lub ULICP) jeśli są wymagane, a następnie Pozwolenia na Budowę.
II etap - wykonawstwo przyłączy wod-kan i energii elektrycznej oraz innej koniecznej infrastruktury (chodniki, podjazdy, itp.)
III etap - wykonawstwo obiektów kubaturowych - toalet

I etap - do końca lipca 2021

II etap - do połowy września 2021
III etap - do 20 października

Uruchomienie  - najpóźniej do 25 października, aby na Wszystkich Świętych toalety funkcjonowały.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Cmentarz Rakowicki to wyjątkowa nekropolia, jedna z najważniejszych w Polsce.  Każdego roku odwiedzają ją dziesiątki, a może setki tysięcy osób.  Kumulacja tych odwiedzin występuję w okolicy dnia Wszystkich Świętych, gdy gromadzą się tam tłumy.  Szpaler przenośnych toalet ustawianych doraźnie wzdłuż alejek prowadzących do grobów rodzinnych, urąga wszelkim standardom, zarówno higienicznym jak i estetycznym.  Rozchodząca się wokół woń również nie dodaje powagi, ani nie ułatwia odwiedzin zmarłych.
Należy wybudować kilka nowoczesnych, stałych toalet, przystosowanych również do potrzeb osób niepełnosprawnych, z bieżącą wodą ciepłą i zimną, pozwalającą na łatwiejsze utrzymanie czystości oraz zapewnienie użytkownikom higienicznych warunków korzystania z toalet.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt 30 000,00 PLN
wykonanie przyłączy i infrastruktury towarzyszącej przyłącza wod-kan przyłącza energetyczne chodniki, podjazdy, itp. 50 000,00 PLN
obiekty kubaturowe i wyposażenie budynki toalet wraz z wyposażeniem 420 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt wykonanie projektu infrastruktury oraz obiektów kubaturowych i wyposażenia 31 lipca 2021
przyłącza i infrastruktura towarzysząca wykonanie przyłączy wod-kan oraz energetycznych wykonanie infrastruktury towarzyszącej 15 września 2021
obiekty kubaturowe wykonanie toalet oraz ich wyposażenie 20 października 2021

Galeria

500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×