Projekt ogólnomiejski NR 74:

Usługa oczyszczania powietrza z wirusów, grzybów oraz smogu

Projekt odrzucony: Negatywna weryfikacja projektu wynika z faktu, iż złożony projekt w zaproponowanej formie, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1, nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Montaż systemu oczyszczania powietrza w budynkach domów pomocy społecznej, szkół i przedszkoli powodowałby, że efekty realizacji projektu byłyby dostępne jedynie dla mieszkańców DPS-ów, wychowanków przedszkoli i uczniów szkół, pracowników tych placówek oraz ewentualnie dla rodziców dzieci i osób odwiedzających mieszkańców domów pomocy społecznej. Znaczna grupa mieszkańców Krakowa, niezwiązanych w żaden sposób z wymienionymi instytucjami, zostałaby wykluczona z możliwości korzystania z efektów projektu. Z kolei po zmianie zakresu realizacji projektu na taki, który spełniałby kryterium ogólnodostępności, żadna ze wskazanych przez Wnioskodawcę placówek nie wyraziła zgody na realizację projektu. Powodem był brak możliwości wyznaczenia miejsca, które spełniałoby kryterium ogólnodostępności w rozumieniu zgodnym z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa oraz obawa, że realizacja projektu utrudniłaby ochronę życia i zdrowia mieszkańców DPS, zwłaszcza w trwającym okresie epidemii oraz uniemożliwiłaby zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolach i szkołach. W związku z powyższym projekt nie może zostać oceniony pozytywnie, zarówno w pierwotnie przedstawionej formie, jak i po zmianie zakresu realizacji.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Helclów 2 Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Myślenicka 112 Kraków, Pigonia 2 Kraków, Kolorowe 28 Kraków, Komandosów 13 Kraków, Na Błonie 15C Kraków, Głowackiego 2 Kraków, Młyńska Boczna 4 Kraków, Mazowiecka 45 Kraków, Centrum B 11 Kraków, Kluzeka 6 Kraków, Praska 25 Kraków, Krakowska 55 Kraków, Nowaczyńskiego 1 Kraków

Opis projektu

Usługa oczyszczania powietrza z wirusów, grzybów oraz smogu w budynkach użyteczności publicznej wraz z procesem certyfikacji powietrza wolnego od COVID 19 SMOG „Dajmy dzieciom i seniorom szansę na czyste powietrze”

Projekt zakładający poprawę stanu jakości powietrza atmosferycznego odpowiednio w 10 żłobkach, przedszkolach oraz DPS na terenie gminy Kraków, gdzie notuje się największe zanieczyszczenie powietrza.

Jakość powietrza w dużych aglomeracjach jest tematem, który ostatnio jest bardzo intensywnie badany jak również wywierający ogromną presję na władze samorządowe.

Zaniedbania wielu lat jak i uwarunkowanie geograficzno przestrzenne skutkują gromadzeniem się cząstek organicznych szczególnie <PM2,5 jak i chemicznych komponentów smogu na określonych częściach miasta. Jest sprawą oczywistą, że odległe efekty przewlekłej intoksykacji będą widoczne w przyszłości.

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom mieszkańców Krakowa wnioskuje o finansowanie projektu uzdatniania jakości powietrza w budynkach samorządowych dedykowanych dla opieki nad dziećmi jak żłobki, czy przedszkola, a także w DPS.

W zależności od stanu technicznego proponuje montaż wysokowydajnych filtrów HEPA zatrzymujących >99% cząstek stałych oraz drobnoustroje w tym większość wirusy, a w przypadku znacznej komponenty chemicznej smogu również dodatkowego filtra absorbującego (typ filtr węglowy).

Jeśli warunki techniczne budynku nie pozwalają na taką modernizację proponuję zaplanowanie montażu zestawu przenośnych filtrów i oczyszczaczy.   
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wskazana powyżej usługa ma cechę powszechności, albowiem prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dla każdego mieszkańca Krakowa ze szczególnym naciskiem na dzieci oraz seniorów. Budynki użyteczności publicznej są bardzo często odwiedzane przed dużą ilość osób, co powoduje, że czyste powietrze w przypadku wysokiego stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia w przyszłości zagrożenia wirusologicznego daje wsparcie dla ochrony zdrowia krakowian.

 
Projekt wnosi dużą korzyść społeczną polegającą na istotnym zmniejszeniu ryzyka zarażenia wirusami. Zwiększa się również jakość życia mieszkańców oraz istotnie pomaga w profilaktyce chorób związanych z górnymi drogami oddechowymi oraz chorób układu immunologicznego.
Nadto, projekt wnosi także wartość dodaną dla sfery publicznej, albowiem wprowadzone procedury, przeprowadzone audyty budynków oraz zainstalowane urządzenia prowadzą do poprawy efektywności zadań własnych gminy.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
audyt wraz z badaniem oraz certyfikacją budynków użyteczności publicznej (1 budynek) audyt powierzchni budynku w szczególności układów wentylacji, klimatyzacji wraz z urządzeniami, analizy fizykochemiczne, certyfikacja, zakup sprzętu dla 1 budynku 50 000,00 PLN
50 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
audyt wraz z badaniem oraz certyfikacją budynków użyteczności publicznej (1 budynek) audyt powierzchni budynku w szczególności układów wentylacji, klimatyzacji wraz z urządzeniami, analizy fizykochemiczne, certyfikacja, zakup sprzętu dla 1 budynku 30.06.2021
50 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×