Projekt ogólnomiejski NR 76:

Leśny park przy kamieniołomie

Projekt odrzucony: Celem projektu jest uporządkowanie okolic kamieniołomu na działce nr 400/2 obr.P-12 przy ul. Redemptorystów, nie zmieniając jego charakteru. Z informacji pozyskanych z Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa wynika, iż działka nr 400/2 obr.P-12 objęta jest postępowaniem o zwrot. w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z zapisami uchwały nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa §17, W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka nr 400/2 przy ul. Redemptorystów, Stare Podgórze, tzw. Kamieniołom Redemptorystów i okolice

Opis projektu

Jest to teren dawnego kamieniołomu, gdzie odsłonięte skały tworzą wyjątkowy klimat. Działka jest własnością Gminy Kraków, według obowiązującego MPZP jest przeznaczona na sport i rekreację. 

 
Ze względu na ukształtowanie terenu działka podzielona jest na dwie części, położone na różnych wysokościach. Wyżej usytuowany obszar to niezagospodarowany teren zielony. Niżej usytuowany obszar z asfaltową nawierzchnią wykorzystywany był kiedyś jako korty tenisowe, od dłuższego czasu często (mimo znaku zakazu) parkują tu samochody. 
 
Celem projektu jest uporządkowanie tego miejsca, nie zmieniając jego charakteru. 
 
Część działki położona na wzniesieniu to przepiękny zielony teren, który zostanie uporządkowany ze śmieci. Proponuje się stworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej lub/i wyznaczenie ścieżki biegowo/treningowej, która nie będzie ingerowała w leśny charakter tego miejsca. Proponuje się dosadzenie drzew, a także umieszczenie pni, które mogłyby służyć jako ławki/stoliki. Proponuje się także postawienie ławek w sąsiedztwie figury Matki Boskiej.
 
W wyasfaltowanej części działki proponuje się zamontowanie na przykład: ławek, stolików, koszy na śmieci, urządzeń do ćwiczeń. W zależności od możliwości finansowo-czasowych proponuje się wymianę zniszczonej asfaltowej nawierzchni lub/i częściowe jej usunięcie, a także utworzenie wielofunkcyjnego boiska. Wymiana/naprawa nawierzchni umożliwi wykorzystanie tego terenu do jazdy na hulajnodze/rolkach/rowerkach. Powstanie przestrzeń dla sportu i aktywnej rekreacji dla wszystkich (na przykład: plenerowa siłownia/drążki/drabinki do ćwiczeń). 
 
Dawny kamieniołom stanie się miejscem, gdzie każdy będzie mógł aktywnie spędzić czas, a po wysiłku odpocząć wśród zieleni. Aktywności będą dostępne dla wszystkich grup wiekowych: dzieci i młodzieży oraz seniorów. Teren będzie także dostępny dla osób niepełnosprawnych. Obecnie funkcjonujące dwa osobne wejścia na działkę zostaną odnowione, przy wejściach staną kosze na śmieci. 
 
Zakres proponowanych działań będzie skonsultowany z odpowiednimi jednostkami miejskimi oraz mieszkańcami

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zagospodarowanie i uporządkowanie zaniedbanego od lat terenu dawnego kamieniołomu pozwoli stworzyć miejsce, gdzie całe rodziny będą mogły wspólnie i aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu otoczeni przyrodą. Takiej przestrzeni w Podgórzu brakuje. Wykorzystanie kamieniołomu dla sportu, rekreacji i odpoczynku wśród zieleni wpisuje się w tradycję zapoczątkowaną przez Wojciecha Bednarskiego, twórcę parku nazwanego jego imieniem.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie zakresu działań Przygotowanie projektu funkcjonalnego poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami 50 000,00 PLN
Realizacja projektu Realizacja projektu 800 000,00 PLN
850 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja Konsultacje z mieszkańcami i przygotowanie zakresu działań I kwartał 2021
Realizacja projektu Realizacja projektu II-IV kwartał 2021

Galeria

850 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×