Projekt ogólnomiejski NR 81:

Bezpieczne skrzyżowanie ul. Balicka

Projekt odrzucony: Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że podczas weryfikacji propozycji zadania, w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXXV/903/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia z dnia 12 lutego 2020 r. stwierdzono:  zgodnie z ww. Regulaminem (§ 17 ust. 1 pkt. 4 ) w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami. Na podstawie udostępnionej przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji bazy danych dotyczących zdarzeń drogowych oraz w oparciu o kryterium punktowe dla oceny potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej zawarte w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach nie uzyskano zasadności wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Balickiej z ul. Myczkowskiego i ul. Zakliki z Mydlnik. Zgodnie z opinią Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa, pełniącego funkcję zarządzającego ruchem w Krakowie, montaż sygnalizacji świetlnej jest rozwiązaniem ostatecznym, gdy pozostałe środki poprawy bezpieczeństwa ruchu nie przyniosły oczekiwanych skutków. Funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej wpłynie niekorzystnie na przepustowość skrzyżowania. Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu wskazał równocześnie na zasadność przebudowy przedmiotowego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, które wyeliminowałoby dotychczas występujące zdarzenia drogowe z równoczesnym zachowaniem przepustowości. Z uwagi na to, iż przebudowa skrzyżowania wiązałaby się z koniecznością ingerencji w działki niebędące własnością Gminy Miejskiej Kraków, nie ma możliwości realizacji tej inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Balickiej, ul. Myczkowskiego, Zakliki z Mydlnik

Opis projektu

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Balickiej i ul. Myczkowskiego w Krakowie

UZASADNIENIE PROJEKTU

Budowa sygnalizacji poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Zaprojektowanie sygnalizacji 40 000,00 PLN
Montaż Budowa sygnalizacji 360 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt prace projektowe pierwsza połowa 2021
Montaż Budowa sygnalizacji druga połowa 2021
400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×