Projekt ogólnomiejski NR 83:

Budowa CPR łączącego ul. Kocmyrzowską z Zalewem Nowohuckim

Projekt odrzucony: Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że podczas weryfikacji propozycji zadania, w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XXXV/903/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia z dnia 12 lutego 2020 r., zgodnie z treścią § 13. 2. „Koszt realizacji projektu ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 20% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego oraz być niższy niż dwadzieścia pięć tysięcy złotych” oraz § 17. 1. 7) „W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: które są planowane do realizacji na gruntach nienależących i niepozostających we władaniu Miasta;” opiniuje się negatywnie. Zgodnie z założeniami Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 2020, koszty realizacji projektu ogólnomiejskiego nie może być niższy niż 25.000,00 zł oraz wyższy niż 1 280 000,00 zł. Wnioskodawca oszacował koszty wykonania zadania na 1 000 000 zł. Po analizie zaproponowanego przebiegu nowego ciągu pieszo-jezdnego stwierdza się, że Wnioskodawca nie uwzględnił w swoim oszacowaniu kosztów obiektu inżynierskiego (kładki lub przepustu), który jest niezbędny do przeprowadzenia CPR między działkami nr 196/6 obr. 44 jedn. ewid. Nowa Huta a 192/19 obr. jw. Na zlecenie tutejszego Zarządu opracowano koncepcję innego obiektu mostowego (kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Białuchą w Krakowie), gdzie koszt podobnej kładki oszacowano na kwotę 5 922 000 zł netto. Przy budowie nowego CPR zalecane jest również wykonanie oświetlenia, które nie zostało ujęte w szacunkowych kosztach realizacji zadania. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, zakładce „Cennik Budżetu Obywatelskiego 2020”, tabela „Oświetlenie” – ustawienie 1 latarni parkowej (bez kosztów projektu) oszacowano na 8 000 – 10 000 zł, przy czym szacunkowa długość ciągu wynosi ponad 500m długości. Ponadto Autor wniosku do BO zaproponował połączenie CPR z istniejącą kładką na rzece Dłubnia między ulicami Stadionową a Melchiora Wańkowicza. Mając na względzie szerokość ciągu pieszo-rowerowego nie ma możliwości zlokalizowania ścieżki rowerowej o odpowiednich parametrach na działce należącej do Gminy Miejskiej Kraków co spowodowałoby ingerencję w tereny przyległe należące do osób prywatnych. W związku z powyższym nie jest właściwym wydatkowanie środków z Budżetu Obywatelskiego na wykonanie w/w ciągu pieszo-rowerowego.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wschodnia część stadionu Wandy Kraków

Opis projektu

Projekt przewiduje budowę ciągu rowerowo-pieszego na odcinku (CPR): na odcinku Zalew Nowohucki <-> ul. Kocmyrzowska (szczegóły w galerii).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rewitalizacja zaniedbanych terenów i nieużytków znajdujących się pomiędzy stadionem "Wandy Kraków", a rzeką Dłubia. Realizacja projektu umożliwi także szybki i komfortowy dojazd na rowerze mieszkańcom północnej części dzielnicy nr XVII do Zalewu Nowohuckiego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt techniczny/Zezwolenia Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień i zezwoleń. 50 000,00 PLN
Budowa Przygotowanie terenu pod budowę oraz sama budowa CPR na w/w odcinku. 950 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień. I połowa 2021
Realizacja projektu Wykonanie w/w prac. II połowa 2021

Galeria

1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×