Projekt ogólnomiejski NR 93:

Powiedzmy NIE skutkom smogu - zadbajmy o nasze płuca

Projekt odrzucony: W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa, do Wydziału ds. Jakości Powietrza, został przedłożony projekt o numerze BO.OM.93/20 p.n.: „Powiedzmy nie skutkom smogu - zadbajmy o nasze płuca”. W związku z powyższym, tut. Wydział przesyła ocenę merytoryczno – prawną ww. projektu. Projekt ma charakter ogólnomiejski i przewiduje zakup przez Gminę Miejską Kraków w ramach budżetu obywatelskiego 14 200 sztuk biletów wstępu na seanse w grocie solnej przy założeniu, że każdy bilet kosztuje 9 zł . Sporządzona została analiza rynku, polegająca na określeniu cen biletów wstępu do 6 grot solnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Krakowa, na podstawie ogólnodostępnych cenników zamieszczonych na stronach internetowych. Z przeprowadzonego rozpoznania rynku, wynika, że Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów (KSOS) oferuje najniższą kwotę w ogólnodostępnym cenniku, tj. bilet normalny w kwocie 15 zł brutto za seans. Należy zauważyć jednak, że kwota ta w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego jest obniżona o 6 zł w stosunku do normalnie obowiązującego cennika w KSOS. Zgodnie z cennikami pozostałych grot solnych, ceny za normalny bilet wstępu oscylują w granicach 20 – 30 zł. Zatem cena zaproponowana w ramach Budżetu Obywatelskiego jest nawet o 21 zł niższa niż ceny takiej usługi oferowane przez podmioty komercyjne. Należy także zauważyć, iż spośród 6 grot solnych na terenie Krakowa, 5 z nich oprócz KSOS to obiekty komercyjne. Uzyskane informacje nasuwają obawę co do możliwości realizacji takiego projektu przy wskazanych założeniach. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż autorka projektu jest pracownikiem KSOS , który oferuje usługi w ramach korzystania z groty solnej. Powyższe może oznaczać zatem, iż kwota 9 zł za seans została ustalona z Dyrekcją KSOS i usługa może zostać wykonana w tej cenie. Jednak, na tle innych ofert dostępnych na rynku kwota 9 zł wydaje się być znacznie zaniżona i pokrywać jedynie koszt takiej usługi. Tym samym przyjęcie do realizacji projektu budżetu obywatelskiego „Powiedzmy NIE skutkom smogu - zadbajmy o nasze płuca” może oznaczać, iż wykonawca usługi nie będzie mógł być wyłoniony na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz będzie to godzić w zasady uczciwej konkurencji, zgodnie z art. 7. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U.2019.1843), który brzmi następująco: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.” Jednocześnie, w ramach ubiegłorocznej, VI edycji Budżetu Obywatelskiego realizowany jest taki sam projekt BO.D11.6/19. przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów w Krakowie (KSOS). Z uwagi na poniże kwestie: 1) uwarunkowania lokalizacyjne wynikające z wniosku obywatelskiego ograniczające lokalizację groty do terenów dzielnicy XI lub dzielnic sąsiadujących, 2) brak informacji nt. innych potencjalnych wykonawców – na wskazanym obszarze funkcjonuje, wg rozeznania Wydziału, prawdopodobnie tylko jedna grota solna posiadająca właściwości groty leczniczej, i jest to grota solna należąca do KSOS, 3) możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych (KSOS jest jednostką Gminy Miejskiej Kraków), 4) ustaloną ostatecznie cenę usługi w wysokości 127 800 zł brutto (wskazana przez KSOS cena 7,10 brutto za bilet jest ceną nieporównywalnie niższą w stosunku do drugiej oferty wskazanej przez Centrum Rozwoju Com – Com Zone Prokocim, dodatkowo grota w centrum Rozwoju Com – Com Zone nie spełnia warunków groty leczniczej), Wydział ds. Jakości Powietrza wystąpił do jednostek UMK (m.in. Oddziału Zamówień Publicznych, Generalnego Rejestru Umów, Zespół Inspektora Ochrony Danych czy Biura ds. Podatku VAT), w celu zasięgnięcia opinii. Poniżej, stanowisko Biura ds. Podatku VAT z dnia 24 lutego 2020 roku. (…)„Wydział ds. Jakości Powietrza, nawiązując współpracę na realizację ww. projektu z Krakowskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym, będącym Jednostką Organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków, nie może zawrzeć jakiekolwiek umowy, porozumienia czy zlecenia. Biuro wyjaśnia, że skoro mamy tu do czynienia z czynnością realizowaną w obrębie jednego podmiotu, to rzeczywiście nie dochodzi w tym wypadku do zawarcia żadnego stosunku prawnego między jego Jednostkami Organizacyjnymi (Urzędem Miasta Krakowa, a Krakowskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym). Zatem zasady wzajemnej współpracy nie powinny przybrać formy umowy czy zlecenia w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zgodnie z opinią Oddziału Zamówień Publicznych, zamówienie publiczne to (1) umowa (2) odpłatna (3) ekwiwalentna. Brak umowy oznacza brak zamówienia. Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie dzielnicy oraz dzielnic ościennych nie było podmiotu oferującego tego typu usługi, możliwe było podjęcie rozmów z KSOS i po obniżeniu proponowanej ceny za usługę, można było odstąpić od trybu przetargowego zamówienia publicznego i zawrzeć z KSOS w formie pisemnej uzgodnienie dot. realizacji projektu. Analizując obecny projekt BO.OM.93/20 p.n.: „Powiedzmy nie skutkom smogu - zadbajmy o nasze płuca”, który jest projektem ogólnomiejskim (a nie projektem dzielnicowym jak projekt BO.D11.6/19) oraz zgodnie z rozeznaniem rynku, na terenie Miasta Krakowa, istnieją inne podmioty realizujące tego typu usługi, choć za kwoty wyższe niż zaproponowane w projekcie BO.OM.93/20. W związku z tym, że istnieją inne podmioty, mogące realizować usługi wymienione w przedmiotowym projekcie VII Budżetu Obywatelskiego, należy uwzględnić wyłonienie wykonawcy zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Niezależnie od tego, czy realizacja projektu będzie odbywać się w trybie postępowania przetargowego, czy zapytania ofertowego, kwota podana w projekcie BO.OM.93/20 (9 zł za bilet na seans do groty solnej), prowadzi do naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania zgodnie z art. 7. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na marginesie, warto podkreślić samą istotę budżetu obywatelskiego, jako formę konsultacji społecznych, która nie powinna, uwzględniać corocznej możliwości lokowania potrzeb – w szczególności potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Założeniem budżetu obywatelskiego jest w pierwszej kolejności aktywizacja społeczna mieszkańców, którzy w ramach konsultacji społecznych mają możliwość podjąć decyzję o wydatkowaniu części środków budżetowych gminy. Jak wskazano w raporcie Najwyższej Izby Kontroli odnoszącej się do realizacji budżetów obywatelskich w 16 kontrolowanych w 2018 roku miastach, budżet obywatelski jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się w ciągu ostatnich lat instytucji demokracji partycypacyjnej. Staje się coraz ważniejszym narzędziem polityki rozwoju polskich miast. Jest częścią debaty publicznej na temat roli mieszkańców w rozwoju lokalnym i budowania kapitału społecznego w samorządach lokalnych. W wymiarze aplikacyjnym budżet obywatelski pozwala na częściowe uspołecznienie polityki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto pełni ważną rolę w edukacji obywatelskiej. Wzrost świadomości samostanowienia przez mieszkańców przynosi realne zmiany podnoszące jakość i komfort życia w mieście. Te założenia winny być brane pod uwagę również w aspekcie aktywizacji wykonawców usług finansowanych z budżetu obywatelskiego. Oznacza to w konsekwencji, iż wykonawcy winni być wyłaniani w postępowaniach opartych na przepisach ustawy prawo zamówień publicznych. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy w oparciu o zasady uczciwej konkurencji może w ocenie opiniującego wydziału oznaczać, iż projekt narusza przepisy prawa i jako taki nie może być realizowany. W toku postępowania związanego z oceną prawno – merytoryczną projektu BO.OM.93/20, tut. Wydział uzyskał negatywną opinię prawną z Zespołu Radców Prawnych, uwzględniającą ww. kwestie. Podsumowując, zgodnie z zapisami § 17, pkt. 6 UCHWAŁY NR XXXV/903/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, cyt.: „W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, (…) które naruszałyby obowiązujące prawa (…), po przeanalizowaniu przepisów prawnych, naruszony będzie art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z powyższym, projekt opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt obejmuje wszystkich mieszkańców Krakowa i umożliwia im korzystanie z bezpłatnych wejść na seanse w grocie solnej. 

Skorzystanie z bezpłatnego biletu będzie możliwe po okazaniu Karty Krakowskiej lub dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania musi być dokument wydany przez państwową instytucję, przedsiębiorstwo zaopatrzenia publicznego lub urząd skarbowy. Musi on zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, aktualny adres, datę.
Może to być:
1. dowód osobisty ze zdjęciem,
2. prawo jazdy ze zdjęciem,
3. rachunek za energię, wodę,
4. wyciąg z konta bankowego,
5. decyzja podatkowa,
6. zaświadczenie z rejestru wyborców,
7. korespondencja od instytucji wypłacającej świadczenia dodatkowe (np. emeryturę, rentę, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek na mieszkanie itp.).

W sytuacji, gdy w dowodzie osobistym nie ma podanego adresu zamieszkania, beneficjent będzie mógł skorzystać z jednego z dokumentów wskazanych w pkt 3-7 łącznie z dowodem osobistym. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym mogą potwierdzić miejsce zamieszkania również dowodem osobistym lub legitymacją szkolną. Zgodnie z kodeksem cywilnym miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców. Rodzic, który przyjdzie z dzieckiem nieobjętym obowiązkiem szkolnym i nie posiadającym legitymacji szkolnej, na podstawie swojego adresu zamieszkania udokumentuje zamieszkanie dziecka.
Grota solna, w której realizowane będą seanse, musi posiadać właściwości lecznicze dzięki stosowaniu w nich solanek, posiadających potwierdzenia swych leczniczych właściwości. Dodatkowo grota musi być wyposażona w lampę UV lub inne urządzenie zapewniające skuteczną dezynfekcję po zakończonym seansie. 
Bilet do groty solnej będzie rozliczany w chwili skorzystania przez beneficjenta z seansu w grocie solnej, a pula środków przeznaczonych na ten cel, będzie pomniejszana o cenę każdego wykorzystanego biletu. Z seansu może skorzystać każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Kraków po udokumentowaniu zamieszkania, a realizacja projektu będzie trwała do czasu wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel. 
Projekt nie zakłada, że każdy mieszkaniec skorzysta z tej możliwości a jedynie, że każdy może to zrobić, nie ma również ograniczenia w ilości wykorzystanych biletów przez jednego beneficjenta w trakcie trwania projektu. Ponadto nie każdy mieszkaniec będzie zainteresowany udziałem w seansie w grocie solnej. Zadanie ma promować budżet obywatelski oraz Kartę Krakowską i zachęcać mieszkańców do zainteresowania tym przedsięwzięciem.
Pierwszy etap projektu zakłada realizację zadania od lutego do czerwca 2021 roku i daje możliwość wykorzystania przez beneficjentów 7 100 biletów. Zestawienie wykorzystanych biletów za pierwszy etap realizacji projektu wykonane do dnia 5 lipca 2021 roku pozwoli ocenić, czy projekt cieszy się zainteresowaniem mieszkańców. Jeżeli zostaną nierozliczone środki z pierwszego etapu, to będą one przesunięte do etapu drugiego. Natomiast środki, które miałyby być przekazane na realizację etapu drugiego, zostaną pomniejszone o niewykorzystane środki z I etapu. Ponadto, aby uniknąć naruszenia zasady racjonalności gospodarowania środkami publicznymi, środki przeznaczone na zakup biletów do groty solnej w etapie II winny być ponownie oszacowane po realizacji etapu pierwszego. Ilość beneficjentów programu oraz ilość osobo/wejść jest ograniczona ilością środków przeznaczonych na ten cel.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kraków jest miastem, w którym jakość powietrza dalece odbiega od poziomu dopuszczanego zanieczyszczenia. Badania zawartości substancji szkodliwych, które mają istotny wpływ na ludzkie zdrowie, nie pozostawiają złudzeń o jego jakości. Ze skutkami miejskiego smogu muszą sobie nieustannie radzić nasze płuca. W dobie pandemii, którą właśnie przechodzimy, wszyscy zdajemy sobie sprawę jak istotne jest to, by nasze płuca były silne i zdrowe.
Zadbajmy więc o nasze płuca, pomóżmy im się zregenerować!
Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków zadbania o zdrowy oddech. Jak to zrobić?  Nie trzeba wyjeżdżać nad morze, by poczuć bałtycki klimat i jego zbawienny wpływ na nasz organizm.
Najlepszym sposobem na zdrowy oddech jest seans w grocie solnej. Z groty mogą korzystać osoby w każdym wieku od niemowlęcia do seniora. 40-minutowy seans w mikroklimacie groty solnej wzmacnia organizm, poprawia odporność, uspakaja układ nerwowy. Powietrze w grocie jest czyste i bogate w szereg niezbędnych dla zdrowia mikroelementów takich jak: magnez, potas, jod, wapń, żelazo, selen, brom, miedź. Pobyt w grocie solnej to również wspaniały sposób na relaks i odprężenie. Profilaktyka zdrowotna jest w dzisiejszych czasach kluczowym elementem dbania o zdrowie społeczeństwa.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Bilet do groty solnej 14200 szt biletów do groty solnej. Cena biletu 9,00 zł 127 800,00 PLN
127 800,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Etap I - Seanse w grocie solnej Realizacja Etapu I od lutego do czerwca 2021 roku luty - czerwiec 2021
Etap II - Seanse w grocie solnej Realizacja Etapu II od lipca do listopada 2021 roku lipiec - listopad 2021
127 800,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×