Projekt ogólnomiejski NR 100:

Tunel do szkoły, przychodni, tramwaju pod płotem SM Czyżyny

Projekt odrzucony: Projekt ma na celu wybudowanie przejścia pod płotem, którego budową Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czyżyny" oddzieliła od siebie dwa osiedla: Dywizjonu 303 oraz Orlińskiego. Z informacji przesłanych przez Wydział Planowania Przestrzennego z dn. 23.06.2020 r. wraz z informacją, iż ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu „Plan Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego ” nie dopuszczają utworzenia tunelu na terenach o oznaczeniu ZPz.9 - Tereny zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod skwery, zieleńce; MW/U.5. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi lub budynkami usługowymi. Zgodnie z zapisami Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa §17, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działki należące do miasta: 118/112 obręb 7 Nowa Huta, 143/61 obręb 7 Nowa Huta

Dodatkowe lokalizacje: Działki należące do miasta: 118/112 obręb 7 Nowa Huta 143/61 obręb 7 Nowa Huta Na wskazanych działkach wejścia do tunelu.

Opis projektu

Projekt ma na celu wybudowanie przejścia pod płotem, którego budową Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czyżyny" oddzieliła od siebie dwa osiedla: Dywizjonu 303 oraz Orlińskiego, przy czym obydwa osiedla nie są ogrodzone. Przejście takie powinno zaczynać się na jednej z należących do miasta działek po południowej stronie wskazanego płotu, a kończyć na kolejnej ze wskazanych miejskich działek po północnej stronie ogrodzenia. Powinno być tak urządzone, aby możliwe było korzystanie z niego zarówno przez osoby starsze, których wiele mieszka na os. Dywizjonu 303, jak i przez dzieci, dla których stanowi najkrótszą drogę do Szkoły Podstawowej nr 52, do której przynależy rejon ul. Orlińskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Urządzenie takiego przejścia jest istotne zarówno dla mieszkańców najbliższej okolicy, jak i całego miasta. Jeżeli chodzi o mieszkańców Czyżyn, to dla dzieci mieszkających przy ul. Orlińskiego, byłaby to najkrótsza, a jednocześnie najbezpieczniejsza droga do Szkoły Podstawowej nr 52, do której przypisany jest ten rejon. Płot przegradza im również przejście do miejskiej biblioteki, poczty czy miejskiego parku i ogródka jordanowskiego. Wielu mieszkańcom osiedla Dywizjonu 303 płot blokuje najkrótszą drogę do najbliższego przystanku tramwajowego Stella-Sawickiego, do lokali usługowych znajdujących się wzdłuż ul. Orlińskiego czy do powstającej filii Muzeum Inżynierii Miejskiej - Hangar Czyżyny.
 
Płot dzieli także teren, na którym w przyszłości jest planowany Lotniczy Park Kulturowy, oddzielając od siebie różne jego części, a tym samym utrudnia mieszkańcom Krakowa i turystom swobodne zwiedzenia terenu, na którym kiedyś znajdowało się Lotnisko Rakowice - Czyżyny. Poza tym brak takiego przejścia jest negatywnym przykładem tego, jak szatkuje się i prywatyzuje tkankę miejską w Krakowie, warto więc zawalczyć o jej przywrócenie mieszkańcom. Tym bardziej, że nie ma racjonalnych argumentów za zablokowaniem tego przejścia.
 
Brak woli współpracy z mieszkańcami ze strony władz Spółdzielni Mieszkaniowej Czyżyny, w tym jej Prezesa spowodował, że formuła merytorycznej dyskusji o stworzenia takiego przejścia już się wyczerpała, stąd jedynym sensownym sposobem na jego urządzenie, wydaje się wykopanie tunelu ponad płotem. Pod uwagę brany był także wariant budowy kładki, został jednak odrzucony na etapie weryfikacji w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

 
Okazją do zorganizowania tego przejścia było także uchwalenie w ubiegłym roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego". Niestety Rada Miasta nie poparła wniosków o ustanowienie, a właściwie przywrócenie w tym miejscu ciągu pieszego. W tej sytuacji budowa tunelu wydaje się być zasadnym rozwiązaniem.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie projektu tunelu pod płotem SM Czyżyny Opracowanie projektu tunelu pod ogrodzeniem SM Czyżyny uwzględniającej funkcje oraz uwagi zgłoszone w projekcie. Na etapie projektowania uwzględnienie konsultacji z mieszkańcami. 111 111,00 PLN
Budowa tunelu pod płotem SM Czyżyny Budowa tunelu zgodnie z opracowanym projektem, wraz z budową wygodnych i bezpiecznych dojść do niej. 1 000 000,00 PLN
1 111 111,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie projektu tunelu pod płotem SM Czyżyny Opracowanie projektu tunelu pod ogrodzeniem SM Czyżyny uwzględniającej funkcje oraz uwagi zgłoszone w projekcie. Na etapie projektowania uwzględnienie konsultacji z mieszkańcami. do końca lutego 2021 roku
Budowa tunelu pod płotem SM Czyżyny Budowa tunelu zgodnie z opracowanym projektem, wraz z budową wygodnych i bezpiecznych dojść do niego. do końca grudnia 2021 roku

Galeria

1 111 111,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×