Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 98:

Kocham Staw Płaszowski

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Staw Płaszowski

Opis projektu

Staw Płaszowski jest jednym z największych sztucznych zbiorników wodnych w Krakowie. Leży pomiędzy ul. Wodną, ul. Krzywda, ul. Powstańców Wielkopolskich oraz torowiskiem ciągnącym się równolegle do ul. Wielickiej.
 

Celem projektu „Kocham Staw Płaszowski” jest realizacja opracowanego we wrześniu 2017 r. projektu "Zagospodarowania terenu wokół Stawu Płaszowskiego na działkach o nr ewid. 322/65, 322/68, 330/7 obręb 15 Podgórze w Krakowie, polegającego na budowie ciągów pieszych, obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz budowie oświetlenia wraz z monitoringiem na działkach o nr ewid. 330/4, 330/10 obręb 15 Podgórze” w zakresie dostosowanym do wysokości środków.

 
Istniejący projekt zagospodarowania terenu dotyczy północnego i północno-wschodniego terenu zieleni przylegającego do akwenu.
 
Głównym założeniem koncepcji jest uporządkowanie istniejącego terenu i przywrócenie mu ładu przestrzennego przy jednoczesnym podkreśleniu walorów krajobrazowych, tak aby umożliwić jak największy komfort jego użytkowania. Projekt zakłada stworzenie klarownej kompozycji parku, odpowiadającej na potrzeby mieszkańców, miłośników terenu, a także wszystkich poszukujących dogodnego miejsca do wypoczynku. Ideą projektową jest przekształcenie terenu w park miejski zgodnie z duchem współczesnego naturalizmu.
 
Podstawą dokumentacji projektowej jest wyodrębnienie na terenie dwóch głównych stref:
 • Otuliny – strefy bezpośrednio przylegającej do brzegu stawu, mającej stanowić enklawę dzikiej przyrody oraz miejsce bytowania i lęgów ptaków, płazów i innych zwierząt żyjących na terenie. Dla użytkowników strefa otuliny będzie miała znaczenie wizualne oraz edukacyjne
 • Strefy aktywnej – strefy oddzielonej od stawu przez otulinę. Na jej obszarze przewidziano elementy umożliwiające użytkowanie terenu jako miejsca wypoczynku i rekreacji
Dokumentacja projektowa obejmuje również uporządkowanie zieleni polegające na:
 • usunięciu drzew i krzewów będących w złym stanie sanitarnym, części okazów pochodzenia obcego, samosiewów w otoczeniu projektowanych ścieżek oraz poprawę stanu zdrowotnego zieleni istniejącej (zabiegi pielęgnacyjne)
 • nasadzeniu 152 szt. drzew, 3908 szt. krzewów oraz 805 m2 łąki kwietnej, którego celem jest ochrona wartości przyrodniczych tego obszaru poprzez stworzenie strefy buforowej (minimalizacja hałasu, zanieczyszczenia świetlnego w porze nocnej) od przestrzeni komunikacyjnej, obiektów handlowych oraz zabudowy mieszkalnej.

          Przy doborze gatunkowym nasadzeń kierowano się kilkoma zasadami:
                - zastosowanie gatunków charakterystycznych dla siedliska nadrzecznego łęgu topolowego, które występuje na terenie objętym projektem
                - zastosowanie tylko gatunków rodzimych w przewadze będących odmianami botanicznymi, mające na celu zwiększenie    bioróżnorodności terenu, a także wzmocnienie tendencji do naturalnego wypierania gatunków inwazyjnych
                - zastosowanie roślinności odpowiedniej do nasadzeń naturalistycznych, przez co rozumie się drzewa o pokrojach typowych dla odmian botanicznych oraz krzewy, które mogą być sadzone w dużych grupach
               - zastosowanie roślinności owocującej lub miododajnej – ma to duże znaczenie ekologiczne dla bytujących na terenie zwierząt

               - zastosowanie mieszanki trawnikowej typu łąka kwietna jako dobrego rozwiązania pod względem ekologicznym, praktycznym i estetycznym.
 

Kolejnym celem istniejącego projektu jest oczyszczenie terenu polegające na:

 • usunięciu elementów zdewastowanych i zaśmiecających przestrzeń jak śmieci, gruz, stare ogrodzenia, zdemolowane barierki
 • usunięciu będących w złym stanie elementów małej architektury
 • likwidacji lub remoncie szpecących ogrodzeń, które negatywnie wpływają na odbiór wizualny przestrzeni wokół stawu

Przeznaczeniem istniejącego projektu jest również poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie stawu również po zmroku, poprzez:

 • zainstalowania oświetlenia oraz systemu monitoringu. Z uwagi na bogactwo gatunków fauny i flory oraz minimalizację zanieczyszczenia świetlnego, projekt zakłada lokalizacje punktów oświetleniowych jedynie wzdłuż głównej osi ścieżki
 • zainstalowanie monitoringu
 • instalacja nowych i wymiana istniejących barierek terenowych, rozmieszczonych w miejscach styku nawierzchni projektowanej ze skarpami stawu

Dokumentacja projektowa zakłada instalację elementów małej architektury takich jak:

 • ławki, kosze na śmieci, altana, stojaki rowerowe
 • autorski projekt ławki wielkopowierzchniowej przybierającej formę niewielkiej „wyspy” (1.7m²) o owalnym kształcie, pozwalającej na swobodne położenie się na ławce
 • ławka ze stelażem pod rośliny pnące - obiekt składa się z dwóch elementów: ławki o wyraźnym profilu z wysokim oparciem oraz stelaży pod pnącza nadwieszone nad siedziskami oraz rozmieszczone w przerwach pomiędzy nimi. Ławka jako powtarzalny element porośnięty pnączami tworzy wrażenie zwartej, po części zielonej ściany
 • 4 tarasy widokowe w miejscach o najwyższych walorach krajobrazowych, w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego w celu wyeksponowania cech stanowiących o unikatowości terenu. Najważniejszy punkt widokowy w obrębie parku zaprojektowano na niewielkim fragmencie terenu z trzech stron otoczonym wodą. Materiałem z którego zostaną wykonane pomosty będzie drewno egzotyczne Bangkirai
 • ścieżki z nawierzchni żwirowej zaprojektowane w oparciu o istniejące przedepty
 • kierunkowskazy i tablice informacyjno-edukacyjne w jednorodnej szacie graficznej z historią Płaszowa, Stawu Płaszowskiego, fauny i flory oraz obowiązującym w parku regulaminie
 • nadwieszana ścieżka przy skarpie w północno-wschodniej części terenu wykonana z krat pomostowych

Ostatnim celem projektu z 2017 r.  jest stworzenie w oddaleniu od wody dwóch stref sportu i rekreacji:

 • I strefa usytuowana bliżej centrum handlowego, której głównym elementem jest konstrukcja wspinaczkowa z wieżą widokową w centrum oraz liczne linkami, pomostami oraz siatkami Forma wieżyczki pełni zarówno funkcję zjeżdżalni jak i punktu obserwacyjnego. Elementami uzupełniającymi strefę są domki w kształcie tipi, trasa sprawnościowa, wysokie huśtawki, huśtawki standardowe oraz z siedziskiem gniazdowym, konstrukcja z drewnianych słupów ze stalową poprzeczką, konstrukcja z podwieszonymi obręczami służąca do wspinaczki. W/w wymienione urządzenia wykonane głównie z drewna robinii. Nawierzchnia strefy wykonana z piasku atestowanego
 • II strefa zlokalizowana w południowo-wschodniej części terenu wypełniona dużymi kamieniami, drewnianymi belami, pieńkami oraz szałasem z witek wierzbowych. Wszystkie elementy wyposażenia wykonane z elementów naturalnych tworzą swobodną pod względem kompozycyjnym przestrzeń zaprojektowaną z myślą o młodszych i starszych użytkownikach. Przestrzeń ta jest wydzielonym fragmentem przyrody, który dzieci mogą kształtować wedle własnych upodobań

Autor projektu wyraża zgodę na dostosowanie zakresu realizacji zadania w oparciu o istniejący projekt do wysokości środków. Wybór i ilość uwzględnionych w dokumentacji projektowej elementów małej architektury nastąpi  na etapie realizacji zadania.

Wszystkie osoby, które chciały by zapoznać się z pełną treścią projektu zachęcamy do odwiedzenia siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej.
Dane kontaktowe znajdują się na stronie: https://zzm.krakow.pl/kontakt.html
Szczegółowe informacje na temat Stawu Płaszowskiego można znaleźć na stronie www.stawplaszowski.pl oraz www.facebook.com/stawplaszowski

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecny stan terenu wokół Stawu Płaszowskiego jest zaniedbany oraz zagrażający bezpieczeństwu użytkowników.
Obszar jest zaśmiecony (dzikie wysypiska w zaroślach, liczne przedmioty pozostawiane tam przez bezdomnych, odpadki leżące na przedeptanych ścieżkach, itp.).
Funkcjonuje jako miejsce bytowania osób nietrzeźwych, bezdomnych, zmaga się z problemami funkcjonujących tam obozowisk w okresie letnim.
W obecnym stanie stwarza wrażenie częściowo niedostępnego i zaniedbanego.
Duże i gęste skupiska samosiewów i krzewów uniemożliwiają dotarcie do licznych fragmentów obszaru.
Brak jest klarownej kompozycji pod względem komunikacji czy punktów rekreacyjnych – teren nie ma wyraźnie określonych funkcji.
Realizacja projektu spowoduję, że Kraków zyska kolejną zieloną enklawę przyjazną rodzinie przy której mieszkańcy będą mogli złapać oddech i odpocząć ma łonie natury.
Zaproponowany projekt do Budżetu Obywatelskiego zakłada wykonanie istniejącego już projektu na zagospodarowanie terenu. Projekt architektoniczny został zrealizowany ze środków Rady Dzielnicy XIII niestety nie uzyskał finansowania na realizację w 2019 roku. Jako mieszkańcy pragniemy, aby po tylu latach degradacji Staw odzyskał swój blask i był wizytówką Krakowa.

Zachęcamy do oddania głosu!

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zadania Realizacja zadania 1 280 000,00 PLN
1 280 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Realizacja zadania w oparciu o istniejącą dokumentację projektową w zakresie dostosowanym do wysokości środków 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada uporządkowanie terenu wokół stawu Płaszowskiego oraz montaż małej architektury. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i walory estetyczne otoczenia, co będzie zachęcać mieszkańców do aktywniejszego korzystania z czasu na świeżym powietrzu.
powrót