Projekt ogólnomiejski NR 179:

Nowy Kleparz na okrągło - nowa organizacja ruchu!

Projekt odrzucony: OPINIA NEGATYWNA Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że podczas weryfikacji propozycji zadania, w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXXV/903/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia z dnia 12 lutego 2020 r. stwierdzono: - zgodnie w/w Regulaminem (§ 17 ust. 1 pkt. 6 ) w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa. Realizacja proponowanej organizacji ruchu wiązałaby się z koniecznością zmiany organizacji ruchu na taką, która będzie negatywna, co będzie stanowić – zgodnie z § 8 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784) powód odrzucenia projektu organizacji ruchu. Niektóre z proponowanych rozwiązań mogą implikować wdrożenie organizacji ruchu zagrażających bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego, zatem zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 1 w/w Rozporządzenia – projekt takiej organizacji ruchu nie będzie mógł zostać zatwierdzony. - zgodnie w/w Regulaminem (§ 17 ust. 1 pkt. 4 ) w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami. Wnioskowane rozwiązania nie są zgodne z Polityką Transportową Miasta Krakowa. - zgodnie z w/w Regulaminem (§ 2) realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym. Poprawne rozwiązania geometryczne wymagają poważnej przebudowy układu drogowego co wyklucza możliwość realizacji inwestycji w zakresie projektu i budowy w ciągu jednego roku.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: nowy kleparz

Opis projektu

  1. Przerobienie nawrotki na wzór tej przy ul. Teofila Lenartowicza - zawracanie i skręt na północ
  2. Dwa pasy ruchu na "łączniku" (50°04''27.1"N 19°56''10.5"E)
  3. Dzięki nowo powstałej możliwości skrętu na północ z ATW poprzez Nawrotkę i Łącznik można zlikwidować istniejący skręt w lewo z ATW w Prądnicką, który jest ciasny i powoduje wzajemne klinowanie się aut oraz korek na pasie do skrętu w lewo z ATW w Prądnicką. Dodatkowo, co widać na zdjęciach satelitarnych, jak i codziennych obserwacjach, kierowcy sami formują tam 3 pasy zamiast dwóch. Jednokierunkowy ruch od Lubelskiej na południe sprawi, że wyjazd z łącznika będzie znacznie upłynniony, gdyż auta skręcające w lewo będą miały dedykowane miejsce na ulicy Prądnickiej.
  4. Na ulicy Prądnickiej od wysokości ulicy Wrocławskiej 2 pasy ruchu na południe – jeden wyłącznie dla ruchu od północy, drugi dla wlotu ulicy Wrocławskiej oraz Lubelskiej.
  5. Utworzenie na ulicy Wrocławskiej śluzy autobusowej do przystanku linii 130 dzięki skróceniu pasa do skrętu na północ w Prądnicką do długości mniej więcej 3 aut.
  6. Ruch rowerowy z ulicy Długiej na północ będzie biegł kontrapasem. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby pozostawienie rowerów na torowisku tramwajowym aż do samego skrzyżowania, gdzie jest sporo pustej przestrzeni. Jednocześnie można wtedy zlikwidować śluzę rowerową na ulicy Długiej, która nie jest zbyt uczęszczana, bo prowadzi donikąd, a tym samym poszerzyć chodnik.
  7. Dodatkowo odwrócenie kierunku jazdy na zachodniej odnodze ulicy Długiej pozwoli na szybsze rozładowanie korków na tej ulicy, co poprawi sytuację tramwajów, a także umożliwi ruch okrężny wokół targowiska co ułatwi znalezienie miejsca parkingowego.


 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Niniejszy projekt zmiany organizacji ruchu powstał w wyniku kilkuletnich obserwacji i doświadczeń z perspektywy pieszego, rowerzysty, pasażera komunikacji autobusowej ( głównie linii 130) i tramwajowej oraz kierowcy auta osobowego, a także analizy natężenia ruchu według serwisu Google Maps, a przede wszystkim poirytowania obecnym stanem rzeczy. Głównym założeniem jest udoskonalenie obecnych rozwiązań tak, aby najmniej inwazyjnie i najtaniej zwiększyć przepustowość, a tym samym usprawnienie poruszania się w okolicy Nowego Kleparza. Problem kompleksu skrzyżowań w okolicy objawia się długimi korkami głównie na ulicy Wrocławskiej oraz Prądnickiej, z których ruch najczęściej kieruje się na Aleję Trzech Wieszczów (dalej ATW), która na wysokości ulicy Montelupich w kierunku wschodnim jest zazwyczaj stosunkowo pusta, a ma potencjał na przejęcie ruchu z całych ATW oraz powyższych ulic przy poprawieniu przepustowości skrzyżowania. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 100 000,00 PLN
Przebudowa Roboty budowlane 400 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przebudowa Przebudowa 2021

Galeria

Załączniki

500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×