Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 118:

Konkurs urbanistyczny Krakowska Agora Zdrowia

Projekt odrzucony: Projekt opiniuje się negatywnie z uwagi na zapisy Regulaminu § 17 ust. 1 pkt. 8., zgłoszony projekt zakłada zorganizowanie konkursu bez realizacji czy wdrożenia efektów tego konkursu, §17 ust. 1 pkt. 2 w przypadku rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o realizację efektów konkursu przekroczone zostaną limity finansowe przeznaczone za realizację zadań ogólnomiejskich, § 2. W przypadku rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o realizację efektów konkursu, realizacja będzie niemożliwa do przeprowadzenia w ciągu jednego roku budżetowego

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Poszpitalny rejon ulic Kopernika, nazywany "Wesoła - rejon ulicy Kopernika".

Dodatkowe lokalizacje: Kraków, ul Warszawska 17.

Opis projektu

Konkursowe określenie przestrzennej koncepcji ideowo - funkcjonalnej Krakowskiej Agory Zdrowia jest etapem realizacji społecznej strategii wprowadzania Solidarności międzypokoleniowej jako kluczowej wartości rozwoju Krakowa i Polski. Stworzenie w Krakowie obszaru "otwartego laboratorium dobrostanu zdrowia", nazywanego też obszarem "wychowania dla zdrowia", odpowiada znaczeniu kompetencji dla samodzielnego korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii medycznych. Co jest też odpowiednie dla potrzeb rozwoju indywidualizowanych usług społecznych gospodarki opartej na wiedzy, wymagających otwierania nowych segmentów wartościowania w ustroju cyfrowo dynamizowanej Społecznej gospodarki rynkowej. 

 
Wskazanie na konkretną lokalizację dla Krakowskiej Agory Zdrowia, nawiązuje do propozycji Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich z dnia 14 listopada 2019, przedstawionej w trakcie publicznych konsultacji o założeniach dla miejscowego planu zagospodarowania poszpitalnego obszaru w rejonie ulic Kopernika i Śniadeckich. W swoich postulatach skierowanych do władz Krakowa, Towarzystwo określiło ideę - myśli przewodnią przeznaczenia tego obszaru jako "Centrum ochrony, promocji i wychowania zdrowego człowieka – od poczęcia do późnego wieku".  
 
W zakresie kultury zdrowia, oczekiwana funkcjonalność publicznych przestrzeni Krakowskiej Agory Zdrowia i jej obiektów, nawiązuje do zasad i standardów cyfrowej humanizacji systemu ochrony zdrowia, przedstawianych w latach 2017 - 2020 w siedmiu stanowiskach Grupy Inicjatywnej Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej. 
 
W zakresie kultury solidarności, oczekiwana funkcjonalność nawiązuje do postulatów trzech Bieżanowskich Konferencji Gromadzkich Repozytoriów Pamięci, w tym wskazania nowych form aktywnej obecności trzeciego pokolenia w solidarnym rozwoju wiedzy. 
 
Równolegle ze zgłoszeniem wniosku o zadanie Budżetu Obywatelskiego, autor wniosku działając w uzgodnieniu z grupą społecznych współpracowników, zgłasza do Rady Miasta Krakowa propozycję wprowadzenia do Strategii Rozwoju Krakowa zasady Solidarności międzypokoleniowej , jako kluczowej wartość pomyślnego rozwoju Miasta i jego mieszkańców.  
Przewiduje się powiązanie obywatelskiego rzecznictwa obu inicjatyw, bowiem praktyczne wykorzystywanie Krakowskiej Agory Zdrowia w politykach społecznych, programach i planach usług społecznych, wymagać będzie czytelnego określenia rodzinnego źródła solidarności, dla samodzielności gospodarstw domowych w bezpośrednim zaspokajaniu potrzeb wymagających bezinteresownej aktywności osób bliskich. Dlatego w uzasadnieniu dla realizacji propozycji niniejszego zadania przedstawiam fragmenty tej równoległej propozycji.
 
Przewiduje się, że realizacja zadania umożliwi promocję następujących idei: 
  1. znaczenia społecznego rzecznictwa rozwoju publicznych wartości w przestrzeniach, 
  2. znaczenia solidarności międzypokoleniowej dla powszechnego korzystania z nowoczesnych technologii, 
  3. znaczenia otwartych laboratoriów poznania dobrostanu w zakresie rożnych potrzeb dobrostanu społecznego dla dynamiki Społecznej gospodarki rynkowej, 
  4. znaczenia aktywności osób starszych dla rozwoju cyfrowych zasobów bogactwa narodowego, 
  5. znaczenia stołecznej misji Krakowa w europejskiej wspólnocie sieci wiedzy.
Przedstawione idee będą wprowadzane do promocji Konkursu urbanistycznego w całym okresie realizacji zadania. 
 
Ponieważ realizacja przedstawionych zamierzeń, wymaga merytorycznej współpracy specjalistów z wielu dyscyplin, inicjatorzy planują wystąpienie do Zarządu Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich o objęcie przygotowań do Konkursu swoim patronatem i uczestnictwem.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kraków jako stolica narodowej pamięci i tożsamości, jest szczególnie zobowiązany dla wprowadzania nowych standardów życia publicznego. W zakresie kultury zdrowia oczekiwanie to było wypełniane choćby powstaniem pierwszego w Polsce Ogrodu Botanicznego czy pierwszych Ogrodów Jordanowskich. Rozwijane dzięki innowacjom gospodarczym, możliwości osób fizycznych i gospodarstw domowych w korzystaniu z nowoczesnych technologii medycznych, wymaga wprowadzania do publicznych przestrzeni otwartych możliwości indywidualnego sprawdzania dobrostanu zdrowia. Jako kompetencyjnej podstawy do domowej edukacji medycznej i korzystania z elektronicznego wsparcia procesu podejmowania z lekarzem decyzji o interwencjach, koniecznych dla dobrostanu zdrowia. 

 
Obecne doświadczenia epidemicznego zagrożenia dobrostanu społecznego, wskazały na znaczenie Internetu w utrzymywaniu aktywności gospodarczej. Wielu z nas kontynuuje wykonywanie obowiązków zawodowych w formie zdalnej pracy, korzysta z elektronicznych zakupów czy elektronicznych usług społecznych. Co, ujawniając efektywność różnych form cyfrowego wsparcia naszego gospodarowania, przyśpiesza rozwój kompetencji dla powszechnego i sprawiedliwego korzystania z nowoczesnych technologii.

Przewidując wykorzystanie zdalnych usług dla przyśpieszenia rozpoczętych kilkanaście lat temu procesów indywidualizacji planów uczenia, zdrowia, opieki, sportu, dziedzictwa, należy przy tym pamiętać o kluczowym znaczeniu pracy dla solidarnego wsparcia nowych możliwości zaspakajania konkretnych potrzeb. W ten sposób praca solidarna w gospodarstwach domowych oraz w szerszych relacjach rodzinnych, staje się kategorią o równoważnym znaczeniu dla dobrobytu rodzinnego i narodowego, w stosunku do świadczeń uzyskiwanych z pracy wymiennej wykonywanej w podmiotach gospodarczych.

Dlatego wspólnoty samorządowe mieszkańców, określające polityki społeczne administracji publicznej w zakresie powszechnej edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej, dziedzictwa narodowego, są szczególnie zobowiązane dla pomocniczego wsparcia praktyki pracy solidarnej rodzin. Jednoznaczne wprowadzenie tego zobowiązania do Strategii Rozwoju Krakowa poprzez uznanie Solidarności międzypokoleniowej za kluczową wartość rozwoju, pozwoli na wsparcie tej praktyki politykami, programami i planami usług społecznych.

Należy się również spodziewać, że ustrojowe przyjęcie Solidarności międzypokoleniowej za kluczową wartości rozwoju, ułatwi społeczną aktywność trzeciego pokolenia dla powiększania cyfrowych form bogactwa narodowego. Co będzie istotne; zarówno dla społecznego ożywiania solidarnego rozwoju wiedzy, dla potwierdzenia ekonomicznego znaczenia trzeciego pokolenia w życiu narodowym jak i dla zmniejszania uciążliwości wykluczenia społecznego, szczególnie osób żyjących samotnie, w okresach nadzwyczajnych regulacji dystansu społecznego.
 
W zakresie mobilizacji metropolitalnych inwestycji infrastrukturalnych, ustrojowe uznanie znaczenia Solidarności międzypokoleniowej powinno zatem ułatwić powstanie Krakowskiej Agory Zdrowia i innych instytucji społecznej gospodarki rynkowej. I potwierdzić znaczenie wartości cywilizacji łacińskiej dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
 
W konsekwencji takiego równoległego działania przewiduje się zainteresowanie wartościami projektowanymi w Krakowskiej Agorze Zdrowia, osoby zawodowo odpowiedzialne za profilaktykę medyczną w szkołach i zakładach pracy. Poprzez ofertę usług diagnostycznych i edukacyjnych na tym obszarze możliwe będzie zwiększenie efektywności medycyny szkolnej i medycyny pracy. Można się spodziewać że okoliczność ta powinna spowodować wsparcie, tak dla samego Konkursu urbanistycznego jak i dla późniejszego korzystania z nowych usług, nie tylko ze strony instytucji systemu ochrony zdrowia, ale i ze strony kierownictw zakładów pracy. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1. Sekretariat Działalność Sekretariatu Konkursu w całym okresie realizacji zadania. 100 000,00 PLN
2. Platforma internetowa Stworzenie, utrzymanie i prowadzenie platformy medialnej. 100 000,00 PLN
3. Komisja konkursowa Wynagrodzenie ekspertów, obrady konkursowe, dokumenty eksperckie, uczestnictwo w konferencjach. 100 000,00 PLN
4. Dokumentacja konkursowa Opracowanie i udostępnienie dokumentacji konkursowej, opracowań geodezyjnych, map terenu, map własności, opisu obiektów. 100 000,00 PLN
5. Promocja konferencyjna Dwie konferencje z kampaniami w mediach tradycyjnych i w internecie. 200 000,00 PLN
6. Nagrody konkursowe Nagrody dla autorów trzech najlepszych projektów. 200 000,00 PLN
7. Wydawnictwa pokonkursowe Wydawnictwa pokonkursowe papierowe i cyfrowe, plenerowa wystawa prac konkursowych. 100 000,00 PLN
900 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Sekretariat Prace administracyjno - biurowe. styczeń 2021 – grudzień 2021
2. Platforma Internetowa Prowadzenie platformy Internetowej. styczeń 2021 – grudzień 2021
3. Komisja konkursowa Działalność Komisji konkursowej, opracowanie regulaminu, procedur, dokumentacji konkursowej. luty 2021 – listopad 2021
4. Ogłoszenie Konkursu 4. Ogłoszenie Konkursu warunków i harmonogramu naboru prac Konkursowych. kwiecień 2021
5. Promocja idei konkursowych 5. Promocja idei Konkursowych. marzec 2021 – grudzień 2021
6. Konferencja konkursowa 6. Konferencja Konkursowa z warsztatami plenerowymi. czerwiec 2021
7. Nabór projektów 7. Nabór projektów konkursowych. wrzesień 2021
8. Posiedzenie Sądu konkursowego 8. Posiedzenie Sądu konkursowego, ogłoszenie wyników Konkursu. wrzesień 2021
9. Konferencja pokonkursowa 9. Konferencja pokonkursowa, wydawnictwa i materiały pokonkursowe. listopad 2021
powrót