Projekt ogólnomiejski NR 160:

Skład Solny - strefa relaksu i mobilne miasteczko rowerowe

Projekt odrzucony: Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni przed Składem Solnym przy ul. Na Zjeździe 8. Układ urbanistyczny w którym znajduje się przedmiotowy teren jest objęty opieką Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Propozycja zadania uzyskała negatywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie pismem znak ZN-III.5146.374.2020.ATD z dn. 10.07.2020 r.: Dla inwestycji Skład Solny – strefa relaksu i mobilne miasteczko rowerowe (nr proj. BO.OM.160/20) Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków opiniuje negatywnie w/w projekt. Na terenie Składu Solnego realizowana będzie nowa inwestycja. W związku z powyższym nie jest zasadne wprowadzanie teraz zmian na tym terenie. Z informacji pozyskanych z Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa wynika, iż w stosunku do działek nr 61/8, 61/14 i 61/17 obr. P-13 prowadzone jest postępowanie w sprawie ustanowienia użytkowania na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego celem zrealizowania zadania inwestycyjnego Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" oraz docelowego przejęcia zarządzania tym obiektem. Zgodnie z zapisami uchwały nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa §17, W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni przed Składem Solnym przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie. Teren należy do Gminy Miejskiej Kraków.

Opis projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni przed Składem Solnym przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie. Jest to teren, na którym znajduje się nieuregulowany parking. Pomimo oznakowania o konieczności posiadania identyfikatora zezwalającego na wjazd, każdego dnia parkują tam samochody bez uprawnień. 

W samym budynku Składu Solnego działają licznie artyści i artystki oraz organizacje pozarządowe. Organizują tu wydarzenia artystyczne, prowadzą Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka, działają na rzecz zrównoważonego transportu i angażują krakowską społeczność. Tworzą oddolny dom kultury.
Założeniem projektowym jest zagospodarowanie placu przed Składem Solnym i stworzenie nowej, atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Kilkuletnia perspektywa działalności tworzy okazję do wprowadzenia rozwiązań, które mimo swojej tymczasowości, przyczynią się do znacznej poprawy jakości tej przestrzeni. Poniżej opisane propozycje rozszerzą funkcję na zewnątrz budynku, zwiększą widoczność nieformalnej instytucji kultury oraz uczynią przestrzeń bezpieczną dla jej użytkowników i użytkowniczek, szczególnie najmłodszego pokolenia. Wprowadzenie zieleni i tzw. modułowych miejskich mebli (w tym miejsc do siedzenia) stworzy kameralną przestrzeń, zapraszającą do tego, aby spędzić tu czas. Na części asfaltowej przestrzeni placu przed Składem Solnym planowane jest wyznaczenie strefy dla mobilnego miasteczka rowerowego, gdzie dzieci, młodzież i opiekunowie będą trenować jazdę na rowerze i testować znajomość zasad ruchu drogowego. "Ulice" miasteczka wraz z oznakowaniem będą tylko namalowane na asfalcie, by nie zaburzać ładu nowej przestrzeni lasem znaków pionowych i tym samym dominować tę przestrzeń. Odpowiedni projekt może integrować miasteczko rowerowe z innymi aktywnymi formami spędzania czasu przez dzieci. 
Teren od strony północnej (od strony Wisły) będzie przekształcony w ogród. Wprowadzenie warzyw, ziół i kwiatów oraz pojedynczych, rozproszonych miejsc do siedzenia stworzy kameralną, zieloną oazę w centrum miasta.  
Aranżacja placu będzie łatwa do rearanżacji i pozwoli na wykorzystywanie miejsca na różne sposoby. Zakładamy wprowadzenie mobilnych elementów, które będą mogły pełnić wiele funkcji: modułowe bryły o różnych kształtach to siedziska, donice i podesty, siatka ażurowych konstrukcji (pergole) pełni rolę ekranów, wydzielających przestrzenie. Wyspy z bujną zielenią o różnej wysokości uczynią przestrzeń kameralną i atrakcyjną. Z uwagi na tymczasowość rozwiązań i potrzebę rearanżacji placu proponujemy wprowadzenie zieleni w donicach.  
Na południowym fragmencie przestrzeni, wykorzystując część istniejącego parkingu, zaaranżowany zostanie plac manewrowy do nauki jazdy na rowerze.
Nowa obudowa istniejących schodów prowadzących z chodnika na plac będzie zapraszała do skorzystania z nowej przestrzeni publicznej. 
Jednocześnie wjazd od strony południowej zapewnia dogodną komunikację wszystkim tym, którzy nie mogą skorzystać ze schodów: (kierowcy samochodów, rowerzyści, rodzice z wózkami dziecięcymi, osoby o ograniczonej sprawności ruchowej).
EKOLOGIA I RECYKLING
Inicjatywa ma charakter tymczasowy. Proponowane rozwiązania nie wprowadzają trwałych zmian. Poszczególne elementy można zastosować w innej lokalizacji. Materiały użyte w projekcie będą pochodziły z recyklingu lub będą naturalne (np. drewno) po to, aby surowiec można było wykorzystać powtórnie. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Po pierwsze, miejsce realizacji projektu przez to, że dziś służy wyłącznie za parking, jest nieatrakcyjne, choć znajdując się w centrum Krakowa, tuż przy Bulwarach Wiślanych.

Po drugie, krakowskie dzieci i młodzież często krytykowane za niefrasobliwe poruszanie się na rowerach, dzięki realizacji projektu otrzymają przestrzeń, w której będą mogły trenować prawidłowe, zgodne z przepisami zachowania komunikacyjne.
Po trzecie, atrakcyjne zagospodarowanie terenu zwróci uwagę przechodniów, mieszkańców, ale też odwiedzających Kraków turystów (np. zmierzających w stronę Placu Bohaterów Getta, na stację kolejową Kraków Zabłocie, czy do instytucji kultury przy ul. Lipskiej). Widząc oazę relaksu, przystaną, usiądą, zapoznają się z historią Podgórza, czy też samego Składu Solnego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie projektu miasteczka rowerowego oraz oazy relaksu Wykonanie projektu miasteczka rowerowego oraz oazy relaksu przez biuro projektowe. 15 000,00 PLN
Wykonanie projektu mebli i ich wytworzenie Wykonanie projektu mebli i ich wytworzenie z materiałów z recyklingu 60 000,00 PLN
Namalowanie znaków poziomych i uliczek miasteczka rowerowego Namalowanie znaków poziomych i uliczek miasteczka rowerowego farbami drogowymi 25 000,00 PLN
Dosadzenie roślin Dosadzenie roślin, oczyszczenie terenu 25 000,00 PLN
125 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektów Zgodnie z wyżej podanym opisem I połowa 2021
Realizacja zadania Realizacja zadania zgodnie z założeniami. Kolejny sezon letni powinien być czasem kiedy projekt będzie użytkowany przez dzieci i młodzież I/II połowa 2021

Galeria

125 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×