Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 52:

Idziemy na plac zabaw wśród zieleni

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Projekt będzie realizowany na działce Gminy MIejskiej Kraków nr 274 obr. 9 Podgórze przy ulicy Pychowickiej

Opis projektu

Planowany plac zabaw o powierzchni ok. 600 m^2, będzie miejscem integracji różnych dzieci w różnych grupach wiekowych.
W skład placu zabaw wchodzić będą obiekty małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci wraz z wyrównaniem i utwardzeniem części terenu oraz budową ogrodzenia.

W ramach projektu zostanie uporządkowany teren działki, wyrównany poziom oraz usunięte ogrodzenie od strony ulicy Pychowickiej.
 
Z uwagi na występującą na działce zieleń nieurządzoną, konieczne będzie jej uporządkowanie, usunięcie samosiejek oraz drzew i krzewów przedstawiających niską wartość przyrodniczą. Zagospodarowanie placu zabaw w urządzenia, a tym samym wyznaczenie odpowiednich stref bezpieczeństwa, będzie uzależnione od lokalizacji pozostałej zieleni wysokiej oraz zachowania odpowiedniej odległości od pasa drogowego.
Powierzchnia placu zabaw przylegająca bezpośrednio do elementów zabawowych zostanie wykonana z materiału amortyzującego upadki.
 
Na placu zostaną zamontowane m. in. ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Teren placu zostanie wydzielony ogrodzeniem i będzie posiadał  zamykane wejście.

Urządzenia zabawowe, obiekty małej architektury i ich liczba zostają określone na etapie projektowania (dostosowanie do obowiązującego stanu prawnego m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Projekt zagospodarowania terenu zostanie uzgodniony z autorem projektu.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt powstał z myślą o potrzebach mieszkańców, zwłaszcza tych posiadających dzieci. Działka wskazana na lokalizację placu zabaw jest miejscem zaniedbanym i niewykorzystywanym przez mieszkańców miasta. Będzie to miejsce OGÓLNODOSTĘPNE, gdzie wolny czas będą mogli spędzać rodzice/opiekunowie ze swoimi dziećmi.
Plac zabaw może być miejscem dzięki, któremu zyska cała sąsiadująca zabudowa wielorodzinna. Jego powstanie wpłynie na stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju i relaksu dzieci oraz do aktywności na świeżym powietrzu. Aktualnie powstające wokół nowe budynki mieszkaniowe wskazuję na potrzebę utrzymania i rozwijania miejsc publicznych, pomyślanych z uwzględnienem najmłodszych mieszkańców. Wskazana w projekcie okolica jest jedną z ostatnich niezagospodarowanych i jednocześnie zdegenerowanych przestrzeni.
Proponowana działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego i przystanku tramwajowego Norymberska. Stąd stworzenie nowego placu zabaw, w tym miejscu będzie świetnym działaniem z myślą o okolicznych mieszkańcach.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 40 000,00 PLN
Budowa Wykonanie robót budowlanych 760 000,00 PLN
800 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. I-II kwartału 2021
Budowa Wykonanie robót budowlanych III-IV kwartał 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę placu zabaw. Inwestycja podniesie walory estetyczne otoczenia tworząc atrakcyjne i bezpieczne miejsce do wypoczynku i rekreacji dla dzieci, jednocześnie służąc integracji społecznej i zachęcając do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót