Projekt ogólnomiejski NR 154:

ŻŁOBKI w Nowej Hucie DO REMONTU! cześć 1

Projekt odrzucony: Uzasadnienie dot. oceny projektu Budżetu Obywatelskiego pn.: Żłobki w Nowej Hucie do remontu! (nr projektu: BO.OM.154/20 ). Projekt budżetu obywatelskiego zakłada remonty w nowohuckich żłobkach w Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Na terenie Dzielnicy XVIII działają trzy żłobki samorządowe: Żłobek Samorządowy Nr 5, os. Willowe 2, Żłobek Samorządowy Nr 7, os. Zielone 28, Żłobek Samorządowy Nr 13, os. Centrum A 12. Po przeprowadzeniu weryfikacji merytoryczno-prawnej uznaje się, że projekt nie może być realizowany. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności, rozumianego jako umożliwienie wszystkim albo ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. Nie jest to możliwe w przypadku realizacji remontu żłobków, gdyż z usług żłobków mogą korzystać tylko zapisane do żłobka dzieci. Żłobki nie są dostępne dla ogółu mieszkańców. Dodatkowo wskazać także należy, że zakres rzeczowy wniosków jest niekompletny i zbyt ogólny, nie ma informacji jakich żłobków dotyczy i jaki jest zakres remontów.

Edycja Budżet Obywatelski 2020

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada remonty w nowohuckich żłobkach do wyczerpania kwoty w puli!
Projekt zakłada remont wskazanych zadań przez wnioskodawcę w porozumieniu z Radą Dzielnicy XVIII Nowa Huta, która będzie przyjmowała wnioski mieszkańców i rekomendowała konkretne zadania do realizacji, aż do wyczerpania puli środków.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu poprawi stan tragicznej infrastruktury w nowohuckich żłobkach! 
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt po zmianach zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie 1 280 000,00 PLN
1 280 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i wykonanie przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót oraz realizacja robót budowlanych przez cały / w roku 2021 rok
1 280 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×