Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 4:

ZIELONA KRUPNICZA - POSADŹMY 20 DRZEW!

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17.1 pkt. 2), 4) oraz §2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Przedmiotowego wniosku nie można rozpatrywać w kontekście jedynie nasadzeń drzew i krzewów, lecz w odniesieniu do kompleksowej przebudowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Dla realizacji powyższego zakresu konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień, decyzji formalno-prawnych - teren jest objęty ochroną konserwatorską z uwagi na położenie na terenie układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy d.IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – „PIASEK” który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-1446/M decyzją z dnia 15.10.2015 roku i na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz na obszarze uznanym Zarządzeniem Prezydenta RP z 08.09.1994 roku za pomnik historii.Biorąc pod uwagę powyższe, koszt realizacji przekroczy kwotę 1 400 000,00 założoną w VIII edycji budżetu obywatelskiego 2021.Z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji zadania polegającego na kompleksowej przebudowie ulicy wraz z przebudową sieci infrastruktury podziemnej zakres robót nie może być ograniczony do limitu kosztu przyjętego w ramach BO. Aktualnie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na odcinku od ul. Krupniczej nr 1 (Teatr Bagatela) do ulicy Szujskiego planuje rozbudowę sieci cieplnej wraz z przyłączami. Aktualnie jest opracowywana dokumentacja projektowa rozbudowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków.Realizacja inwestycji polegająca na przebudowie ulicy Krupniczej z uwagi na czas potrzebny na opracowanie dokumentacji projektowej z wymaganymi uzgodnieniami (min. 24 miesiące), nie jest możliwa do zrealizowania w cyklu 2-letnim. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 2) których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w §13 ust. 2 do 3 regulaminu. 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. §2).”Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych”

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Krupnicza (odcinek od ul. Podwale do ul. Loretańskiej)

Opis projektu

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. KRUPNICZEJ NA ODCINKU OD UL. PODWALE DO UL. LORETAŃSKIEJ MA NA CELU STWORZENIE PRZESTRZENI PRZYJAZNEJ MIESZKAŃCOM POPRZEZ POSADZENIE 20 DUŻYCH DRZEW, KRZEWÓW ORAZ PNĄCZY, A TAKŻE RETENCJĘ WÓD OPADOWYCH I WPROWADZENIE ELEMENTÓW WODNYCH.

Idea projektu opiera się na koncepcji ulicy typu woonerf – ulicy z uspokojonym ruchem, na której priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji samochodowej. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia poprzez utworzenie wspólnej przestrzeni dla wszystkich użytkowników (rezygnacja z podziału na jezdnię i chodniki) oraz wprowadzenia mebli miejskich wraz z zielenią, zniechęcających
kierowców do ruchu tranzytowego. W ramach projektu przebudowy ul. Krupniczej w Krakowie na odcinku od ul. Podwale do ul. Loretańskiej zaplanowano m.in. następujące działania:

  1. Posadzenie 20 dużych drzew (obwód pnia min. 40 cm) np. klon czerwony ’Red Sunset’, lipa drobnolistna ’Rancho’, wiśnia piłkowana ’Kanzan’.
  2. Posadzenie krzewów formowanych np. irga błyszcząca, laurowiśnia, skimia japońska. 
  3. Zazielenienie elewacji kamienic pnączami np. bluszcz pospolity, winobluszcz trójklapowy.
  4. Wprowadzenie elementów wodnych poprawiających mikroklimat oraz nawiązujących do historii miejsca – Młynówki Królewskiej.
  5. Retencję wody opadowej - poprzez montaż pod nawierzchnią zbiorników magazynujących wodę deszczową z pobliskich kamienic; zmagazynowana woda będzie wykorzystywana do nawadniania roślin.
  6. Wprowadzenie mebli miejskich: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery.
  7. Wymianę istniejącej nawierzchni tj. ujednolicenie nawierzchni pod kątem materiałowym oraz wysokościowym (brak krawężników); wykorzystanie istniejącej kostki bazaltowej i umieszczenie  w nawierzchni informacji na temat historii ul. Krupniczej.
  8. Wyznaczenie 4 miejsc postojowych: 3 dla dostaw, uprawniających do postoju max 15 min oraz 1 dla osób niepełnosprawnych.

Projekt jest przygotowany zgodnie z koncepcją opracowaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej w 2019 roku. Wnioskodawczynią projektu w budżecie obywatelskim jest Natalia Nazim. Ze względu na ograniczenia finansowe projektu do kwoty 1 mln 400 tys. zł, wnioskodawczyni zdaje sobie sprawę z tego, że w trakcie realizacji projektu być może będzie potrzeba ograniczenia zakresu projektu i wyraża na to zgodę.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt Zielona Krupnicza dwukrotnie zyskał też bardzo wysokie poparcie mieszkańców w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa zajmując 5. miejsce w 2017 i 2018 roku w głosowaniu. W 2019 roku Zarząd Zieleni Miejskiej przygotował wstępną koncepcję przebudowy ul. Krupniczej na odcinku od ul. Podwale do ul. Loretańskiej, która została pozytywnie zaopiniowana przez mieszkańców oraz służby konserwatorskie. Niestety pozostała ona tylko na papierze i nadal nie ma zapewnionego żadnego finansowania w budżecie miasta, pomimo licznych obietnic ze strony władz miasta i prób wprowadzenia zadania do budżetu miasta Krakowa.

Ten ważny ciąg komunikacyjny w centrum Krakowa powinien już dawno zmienić swój wygląd i funkcje na miarę ulicy XXI w.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przebudowa ul. Krupniczej (odcinek od ul. Powale do ul. Loretańskiej) 1 400 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przebudowa ul. Krupniczej (odcinek od ul. Powale do ul. Loretańskiej) 2022-2023

Galeria

powrót