Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 2:

Idziemy na plac zabaw wśród zieleni

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Projekt będzie realizowany na działce Gminy Miejskiej Kraków nr 274 obr. 9 Podgórze o powierzchni około 3 600 m^2 przy ulicy Pychowickiej

Opis projektu

Planowany plac zabaw o powierzchni około 600 m^2 będzie miejscem bezpiecznych zabaw i integracji dzieci w różnych grupach wiekowych. Na placu zabaw zostaną zamontowane następujące urządzenia zabawowe dla dzieci:
- wieże do zabaw połączone pomostem ze zjeżdżalnią,
- domek do zabaw,
- tyrolka (specjalna rolka umożliwiająca zjazd po rozciągniętej w poziomie linie),
- huśtawki,
- piaskownica,
- zestaw sprawnościowy,
- trampoliny.
Powierzchnia placu zabaw przylegająca bezpośrednio do urządzeń zabawowych (w obszarze stref bezpieczeństwa) zostanie wykonana z materiału amortyzującego upadki.

Na placu powstaną alejki oraz zostaną zamontowane obiekty małej architektury takie jak: ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Teren placu zostanie wydzielony ogrodzeniem i będzie posiadał  zamykane na klamkę wejście.

Plac zabaw będzie odpowiednio odsunięty od pasa drogowego.

Z uwagi na występującą na działce zieleń nieurządzoną, zostanie ona uporządkowana, a trawa wykoszona. Krzewy przedstawiające niską wartość przyrodniczą będą usunięte. Planowane jest również wyrównanie poziomu gruntu oraz likwidacja istniejącego ogrodzenia od strony ulicy Pychowickiej.
Dokładne rozlokowanie obiektów i ich liczba zostaną określone na etapie projektowania na podstawie do obowiązujących przepisów właściwych.
Zakres projektu BO będzie realizowany do wysokości zabezpieczonych środków finansowych. Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie uzgodniony z autorem projektu.

Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt powstał z myślą o potrzebach mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki, zwłaszcza tych najmłodszych. Działka wskazana na lokalizację placu zabaw jest miejscem zaniedbanym i niewykorzystywanym przez mieszkańców miasta mimo, że stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków. Będzie to miejsce ogólnodostępne, gdzie wolny czas będą mogły spędzać dzieci wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami. Plac zabaw będzie miejscem dzięki, któremu zyska cała okolica, w tym sąsiadująca zabudowa wielorodzinna oraz osiedle Ruczaj Zaborze. Obecnie w rejonie ulicy Pychowickiej i Norymberskiej brak jest ogólnodostępnego placu zabaw. Jego powstanie wpłynie na stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju i relaksu dzieci oraz do aktywności na świeżym powietrzu wśród zieleni. Aktualnie powstające wokół nowe budynki mieszkaniowe wskazują na potrzebę utrzymania i rozwijania miejsc publicznych, pomyślanych z uwzględnieniem najmłodszych mieszkańców. Wybrany do realizacji projektu teren jest jednym z ostatnich niezagospodarowanych i jednocześnie zdegenerowanych przestrzeni w tej okolicy. Proponowana działka znajduje się 5 minut pieszo od przystanku tramwajowego i autobusowego Norymberska.
 
Projekt jest zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa – etap A – 83”. Został on oznaczony symbolem 83.ZP.1 - tereny zieleni urządzonej z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 

Tym samym stworzenie nowego placu zabaw we wskazanym miejscu będzie świetnym działaniem z myślą o lokalnej społeczności.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 30 000,00 PLN
Budowa Wykonanie robót budowlanych 807 728,00 PLN
837 728,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 2022
Budowa Wykonanie robót budowlanych 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wybudowanie nowego placu zabaw przy ul. Pychowickiej. Jego realizacja odpowie na potrzeby okolicznych Mieszkańców i wpłynie na poszerzenie oferty rekreacyjnej przedmiotowego terenu.
powrót