Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 1:

Dokończmy remont ulicy Lubelskiej

Projekt odrzucony: Zadanie opiniuje się negatywnie na podstawie § 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego, zatwierdzonego uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r., który stanowi, że realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz § 17 ust. 1 pkt 4, stanowiącego, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz § 17 ust. 1 pkt 6, zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa (…). Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa przy planowaniu prac remontowych infrastruktury drogowej, mając na względzie odpowiednie gospodarowanie finansami publicznymi, każdorazowo występuje do operatorów sieci podziemnej z prośbą o podanie informacji o planowanych pracach na poszczególnych sieciach uzbrojenia podziemnego. Na etapie weryfikacji merytoryczno – prawnej złożonej propozycji zadania również wystąpiono do operatorów sieci podziemnej, z prośbą o podanie informacji o planowanych pracach na sieciach we wskazanej lokalizacji, w celu koordynacji wspólnych robót. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. poinformowały, że we wskazanym obszarze przebiega stary wodociąg DN 100 mm wykonany w 1913 r. z żeliwa szarego, który wymaga przebudowy. W tym celu niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej (przybliżony czas niezbędny na opracowanie dokumentacji 1 rok) oraz realizacja w roku następnym. Należy podkreślić, że na dzień dzisiejszy WMK S.A. nie realizują takowego zamierzenia inwestycyjnego – konieczne jest ujęcie zadania w planach inwestycyjnych Spółki i przeznaczenie na ten cel środków finansowych. Mając powyższe na uwadze zachodzi poważne zagrożenie dotrzymania terminu realizacji zadania zgodnie z § 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, zatwierdzonego uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 r. Natomiast wykonanie remontu jezdni przed wymianą sieci wodociągowej jest niezasadne – inwestycja WMK S.A. spowodowałaby rozebranie wyremontowanej nawierzchni. Takie nieracjonalne działanie narusza Art. 44 Ustawy o finansach publicznych.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 5 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Główna lokalizacja: Ulica Lubelska, Nr. Działki 352, Nr. Obrębu 46, Krowodrza. Remont obejmowałby odcinek ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z ul. Śląską do skrzyżowania z ul. Prądnicką.

Opis projektu

Projekt zakłada remont II części ulicy Lubelskiej, która wybudowana była wiele lat temu i dotychczas nie była remontowana. Z uwagi na użycie do budowy drogi płyt betonowych, które z czasem ulęgając degradacji doprowadziły do licznych pęknięć, powstania dziur i wyżłobień w nawierzchni bitumicznej, konieczna jest kompleksowa przebudowa ulicy, z usunięciem wspomnianych płyt betonowych.
Remont obejmowałby odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Śląską do skrzyżowania z ul. Prądnicką, o długości ok.180 mb.

Projekt wpisuje  się w zakres prac związanych z poprawą stanu technicznego infrastruktury drogowej w Krowodrzy i wspierany jest przez Radę Dzielnicy V Krowodrza.
Projekt powstał przy współpracy Stanisława Wilka, Macieja Żmudy i Tomasza Friedigera.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W ostatnich latach nastąpiło znaczne pogorszenie stanu nawierzchni jezdni. Postępująca degradacja płyt betonowych doprowadziła do powstania licznych ubytków i nierówności jezdni, co zagraża bezpieczeństwu wszystkich użytkowników drogi. Dotychczasowe naprawy nawierzchni ulicy były realizowane doraźnie poprzez wstawianie „łat asfaltowych”.
Wykonanie remontu wymienionego odcinka ulicy Lubelskiej będzie dokończeniem ogólnego projektu remontu tej ulicy, której pierwsza część została wykonana w 2020 roku.
Realizacja tego projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu na tej ulicy.
Dostrzegając powyższe mankamenty wnioskujemy o realizację przedmiotowego projektu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont ulicy - wykonanie podbudowy drogi; - wymiana krawężnika na całej długości odcinka drogi po stronie numerów nieparzystych; - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. 400 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont ulicy - wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania remontu ulicy; - wykonanie remontu ulicy. I kwartał 2022; III kwartał 2022.

Galeria

powrót