Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 7:

STWÓRZMY KRAKOWSKĄ SIEĆ MONITORINGU POWIETRZA

Projekt odrzucony: Projekt zakłada stworzenie systemu monitoringu jakości powietrza o charakterze informacyjno-edukacyjnym we wszystkich 145 samorządowych szkołach podstawowych w Krakowie. Wg projektu, system będzie stanowił uzupełnienie dla 8 stacji monitoringu jakości powietrza, wykorzystywanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 88 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Organem kompetentnym w zakresie oceny jakości powietrza jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Prowadzenie państwowego monitoringu należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, a nie Prezydenta Miasta i realizowane jest wg ściśle określonych zasad. W odniesieniu do zapisów § 1 .2 UCHWAŁY NR LI/1410/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, cyt.: „ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1.”, prowadzenie państwowego monitoringu należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, a nie Prezydenta Miasta, zatem nie należy do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu. Jednocześnie, w specyfikacji projektu, wskazane jest, iż „System musi zapewnić prognozę zanieczyszczenia powietrza na kolejne 24 godziny ze sprawdzalnością na poziomie minimum 80%.” Organem kompetentnym do powiadamiania społeczeństwa, o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu jest Wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 93 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020.1219), a powiadomienie powinno zawierać w szczególności: „prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian”, zatem prognozowanie zmian zanieczyszczeń powietrza nie należy do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu. Niezależnie od powyższego, w związku z proponowanymi w projekcie zajęciami edukacyjnymi online dotyczącymi źródeł zanieczyszczenia powietrza, informujemy, że nadzór merytoryczny nad szkoleniami poprzez m.in., przygotowywanie materiałów szkoleniowych, instrukcji, informacji dodatkowych, itp., sprawuje Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zgodnie z zarządzeniem nr 3515/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.12.2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji. Projekt zakłada montaż 145 niereferencyjnych czujników, o charakterze informacyjno – edukacyjnym. Należy zwrócić uwagę na wyniki uzyskiwane z tych systemów, które mogą znacząco różnić się od wyników pomiarów wytwarzanych w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, który dostarcza informację mieszkańcom Krakowa, zachowując wszystkie wymogi przepisów, norm i jakości w tym zakresie. Wszystkie pomiary manualne i automatyczne, prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, są realizowane metodami referencyjnymi lub metodami równoważnymi metodom referencyjnym, podlegającymi ciągłym sprawdzeniom, kalibracjom, nadzorowi technicznemu, a systemy pomiarowe są objęte nadzorem przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące GIOŚ. Wszystko to ma na celu zapewnienie wysokiej wiarygodności wytwarzanej informacji. Wg obowiązujących przepisów prawa, ilość zlokalizowanych na terenie Krakowa stacji monitoringowych jest wystarczająca do oceny stanu jakości powietrza w Mieście. Dla takiego Miasta jak Kraków wymagana przepisami ilość stacji wynosi trzy, aktualnie funkcjonuje ich osiem, tyle samo, co w Mieście Stołecznym Warszawie. Dodatkowo, mając na uwadze zasadę ogólnodostępności, z jednej strony pomiary winny być udostępniane dla mieszkańców, a z drugiej strony, udostępnianie niereferencyjnych wyników badań nie jest wskazane, ponieważ może wprowadzić w błąd mieszkańców Krakowa. Jednocześnie w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego projekt o numerze BO.D9.26/20 p.n.: „Edukacja ekologiczna – wskaźniki smogu na żywo dla dzielnicy”, który dotyczył montażu 3 czujników zanieczyszczeń powietrza w IX dzielnicy Borek Fałęcki, również został zaopiniowany negatywnie w powołaniu na zapisy § 1 UCHWAŁY NR XXXV/903/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Podsumowując, zgodnie z ww. przepisami z zakresu ochrony powietrza oraz zapisami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, projekt o numerze BO.OM.7/21 p.n.: „STWÓRZMY KRAKOWSKĄ SIEĆ MONITORINGU POWIETRZA”, opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków (wszystkie samorządowe szkoły podstawowe)

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie systemu monitoringu jakości powietrza o charakterze informacyjno-edukacyjnym na zewnątrz wszystkich 145 samorządowych szkołach podstawowych w Krakowie. System będzie stanowił uzupełnienie dla 8 stacji monitoringu jakości powietrza, wykorzystywanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Projekt obejmuje:

  1. Zakup i montaż 145 czujników do pomiaru jakości powietrza (specyfikacja urządzeń oraz sposób montażu w załączniku) na zewnątrz wszystkich samorządowych szkół podstawowych w Krakowie. 
    LINK DO MAPY

  2. Zakup i montaż 145 tablic LED na zewnątrz wszystkich samorządowych szkół podstawowych w Krakowie -  z wyłączeniem placówek, na których nie będzie możliwości montażu ze względu na wymogi konserwatorskie (specyfikacja tablic LED oraz sposób montażu w załączniku).
     
  3. Bezpłatny dostęp przez co najmniej 36 miesięcy do pomiarów jakości powietrza ze wszystkich 145 czujników na ogólnodostępnej platformie internetowej, aplikacji mobilnej na system Android i iOS, widgetu, a takze historycznych danych pomiarowych oraz prognozy zanieczyszczeń powietrza. . Dane pomiarowe (PM1, PM2.5, PM10, temperatura, wilgotność, ciśnienie). Wyniki pomiarów powinny być prezentowane w czasie rzeczywistym i aktualizowane minimum co 5 minut. W celu umożliwienia każdemu mieszkańcowi korzystania z systemu, strona internetowa musi być dostosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych.
     
  4. 10 zajęć edukacyjnych online w formie webinariów trwających po 45 min. - z gwarancją możliwości udziału 1000 uczestników podczas jednych zajęć. Tematyka zajęć musi dotyczyć zanieczyszczenia powietrza oraz wynikających z nich zagrożeń.  Zajęcia będą odbywać się cyklicznie na ogólnodostępnej i bezpłatnej platformie internetowej, a materiały edukacyjne powinny być dostępne do pobrania w wersji pdf. Proponowana tematyka zajęć: z czego składa się powietrze? źródła zanieczyszczenia powietrza; zjawiska powodujące smog; sposoby walki ze smogiem. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w zajęciach po wcześniejszym zarejestrowaniu się na bezpłatnej i ogólnodostępnej platformie, na której prowadzone będą zajęcia. Zajęcia muszą zostać przeprowadzone przez doświadczonych edukatorów w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich uczestników. Uczniowie i mieszkańcy podczas realizowanych zajęć online muszą mieć zapewnioną możliwość zadawania pytań. Zajęcia edukacyjne powinny być dostosowane do różnych grup wiekowych.

Stworzenie systemu do pomiaru jakości powietrza umożliwi monitorowanie stanu powietrza w czasie rzeczywistym na terenie całego miasta Krakowa. System umożliwi pomiar, interpolację i prognozowanie jakości powietrza, wskazywanie źródeł zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym oraz dostarczy jasnych i łatwo zrozumiałych informacji o zagrożeniach dla każdego mieszkańca. System będzie w pełni zintegrowany – od urządzeń do oprogramowania. Sensor do pomiaru jakości powietrza zostanie zainstalowany na każdej samorządowej szkole podstawowej w Krakowie. Za pomocą sensorów do pomiaru jakości powietrza możliwe jest zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane zostaną m.in. informacje o jakości powietrza. W ramach projektu  w każdej samorządowej szkole podstawowej w Krakowie zostaną zainstalowane również tablice LED na których będą wyświetlane informacje o aktualnym stanie jakości powietrza. Takie rozwiązanie umożliwi dostarczenie informacji o stanie jakości powietrza osobom, które nie posiadają dostępu do internetu oraz telefonu komórkowego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki wdrożeniu systemu monitoringu jakości powietrza, każdy mieszkaniec Krakowa będzie mógł zobaczyć, jak wygląda jakość powietrza w jego najbliższej okolicy. System zapewni aktualne informacje o poziomie zanieczyszczenia powietrza oraz o tym, kiedy można bezpiecznie przebywać na zewnątrz. Gęste rozmieszczenie urządzeń pozwoli dokładnie zbadać problem zanieczyszczeń w mieście oraz znaleźć jego przyczynę. Pozwoli to na podjęcie efektywniejszych działań naprawczych mających na celu eliminację źródeł zanieczyszczenia powietrza. W oparciu o prognozę zanieczyszczenia powietrza, każdy z mieszkańców będzie mógł zaplanować swój dzień tak, aby nie narażać się na smog. Sensory do pomiaru jakości powietrza oraz tablice LED zamontowane zostaną w widocznych miejscach na budynkach szkół podstawowych. System do pomiaru jakości powietrza pomoże mieszkańcom Krakowa poznać oraz zrozumieć poziom zanieczyszczenia powietrza w ich najbliższym otoczeniu.
Dodatkowo w ramach projektu zostaną zorganizowane i przeprowadzone zajęcia online dla uczniów samorządowych szkół podstawowych oraz mieszkańców Krakowa. Tematyka zajęć będzie dotyczyć zanieczyszczeń powietrza oraz wynikających z nich zagrożeń.

Główne cele projektu:
Edukacja i budowanie świadomości wśród mieszkańców. Platforma internetowa oraz aplikacja mobilna dostarczą informacje mieszkańcom na temat złożoność problemu zanieczyszczenia powietrza. System monitoringu jakości powietrza wpłynie na zwiększenie świadomości mieszkańców na temat tego, czym oddychamy na co dzień.
Walka o czyste powietrze. Dzięki rozproszonej, gęstej sieci sensorów jakości powietrza będzie można zlokalizować źródła zanieczyszczeń powietrza i przeprowadzić dokładną analizę ich rozprzestrzeniania się. Władze lokalne uzyskają dane pomiarowe, które będą mogły wykorzystać do procesów decyzyjnych oraz wykorzystywać je w długoterminowych planach poprawy jakości powietrza w mieście.
Odpowiedzialność społeczna. Projekt ma na celu walkę ze złą jakością powietrza, która jest przyczyną wielu chorób, również nowotworowych, przedwczesnych zgonów i obniżonego standardu życia w Polsce. 
Szybki dostęp do informacji. Dzięki platformie internetowej (strona internetowa musi być dostosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych), aplikacji mobilnej, widgetom oraz tablicom LED, każdy z mieszkańców otrzyma nieograniczony dostęp do aktualnych danych pomiarowych dotyczących jakości powietrza.
Budowanie wizerunku miasta. Dbałość o czyste powietrze oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wpływa pozytywnie na stosunek mieszkańców do ich miejsca zamieszkania.
Poprawa zdrowia oraz komfortu życia. W dłuższej perspektywie czasowej dzięki wiedzy i zmieniającym się codziennym nawykom poprawi się jakość powietrza, co uratuje życie tysiącom ludzi i pozwoli zaoszczędzić pieniądze na leczeniu chorób związanych z jakością powietrza.

 Beneficjenci projektu:
1.      Wszyscy mieszkańcy Krakowa poprzez aplikację mobilną, stronę www oraz zewnętrzne tablice LED na szkołach podstawowych.
2.     Uczniowie 145 samorządowych szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół z oddziałami przedszkolnymi - łącznie ponad 49,5 tys. dzieci.
3.      Lokalne władze.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup, dostawa i montaż 145 czujników do pomiaru jakości powietrza 220 000,00 PLN
Utrzymanie i serwis 145 czujników do pomiaru jakości powietrza przez okres 36 miesięcy 160 000,00 PLN
Zakup, dostawa i montaż 145 tablic LED 900 000,00 PLN
Utrzymanie i serwis 145 tablic LED przez okres 36 miesięcy 110 000,00 PLN
10 zajęć po 45 minut (1000 uczestników) - webinaria 10 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania 2022-2025

Galeria

Załączniki

powrót