Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 8:

PRZYWRÓĆMY ZIELEŃ NA PLACU ŚW. MARII MAGDALENY

Projekt odrzucony: Projekt zakłada przebudowę placu Marii Magdaleny polegającego na wprowadzeniu zieleni, wymianę nawierzchni oraz usunięciu pomnika Piotra Skargi. Aktualnie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie na wskazanym terenie przeprowadza prace polegające na wykonaniu kwerendy historycznej, która będzie podstawą do określenia wytycznych dot. przebudowy Placu Św. Marii Magdaleny zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na podstawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; Dodatkowo, przebudowa placu winna być działaniem kompleksowym, nie ma możliwości etapowania prac. Maksymalna kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim wynosi 1 400 000, 00 zł, przedmiotowa kwota jest niewystarczająca na wykonanie zagospodarowania terenu w całości. W związku z powyższym projekt opiniuje się negatywnie ze względu na § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 2) których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 13 ust. 2 do 3 regulaminu BO. Co więcej, wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych pod nadzorem archeologicznym w trybie dwuletnim jest niemożliwa. Zgodnie z § 2. Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac św. Marii Magdaleny

Opis projektu

Projekt zakłada opracowanie nowego, kompleksowego zagospodarowania placu św. Marii Magdaleny i jego przebudowę we współpracy z służbami konserwatorskimi i mieszkańcami (konsultacje społeczne) poprzez:

  1. Posadzenie dużych drzew o obwodzie pnia 40-45 cm z uwzględnieniem uwarunkowań archeologicznych (nie mogą też kolidować z elewacją zabytkowych kamienic).
  2. Posadzenie krzewów oraz roślin kwitnących. Zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków “Wprowadzenie zieleni (jak również wody) jest jak najbardziej dopuszczalne, a nawet pożądane”.
  3. Wprowadzenie wody na placu w innej formie niż obecnie oraz systemu retencji wód opadowych z sąsiednich kamienic (ogród deszczowy) - zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków “ustawiona w narożu fontanna budzi złośliwe komentarze”.
  4. Usunięcie z placu św. Marii Magdaleny pomnika ks. Piotra Skargi, który stanął na placu nielegalnie, bez wymaganych prawem pozwoleń na budowę i uzgodnień konserwatorskich. Zdaniem WKZ “Utrzymywanie monumentu na placu św. Marii Magdaleny jest nieuzasadnione i wpływa negatywnie na odbiór wnętrza. Pomnik przysłania widok elewacji kościoła św. Piotra i Pawła, wchodzi w niepotrzebny konflikt z ustawionymi na jego przedpolu rekonstrukcjami barokowych rzeźb dwunastu apostołów, przytłacza optycznie stojący obok kościół św. Andrzeja.”
  5. Wymianę nawierzchni placu - zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: “Obecnie, po dwudziestu latach intensywnego użytkowania stan nawierzchni placu jest katastrofalny”.
  6. Likwidację niebezpiecznych schodów - zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków “Wątpliwości budzą stopnie związane z lokalizacją sceny, które są słabo widoczne i niebezpieczne”.
  7. Wymiany oświetlenia placu - zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków “oświetlenie w posadzce okazało się dysfunkcyjne”

    Tak wyglądał plac św. Marii Magdaleny przed jego "rewitalizacją":

Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków “Wszystkie przyjęte w projekcie rozwiązania powinny zmierzać do podkreślenia elegancji i monumentalizmu historycznego ukształtowania wnętrza urbanistycznego”.
Projekt został opracowany na podstawie wytycznych konserwatorskich dla wprowadzenia
zieleni w obrębie placu Marii Magdaleny w Krakowie. Autorką wniosku w budżecie obywatelskim jest Natalia Nazim. Ze względu na ograniczenia finansowe projektu do kwoty 1 mln 400 tys. zł, wnioskodawczyni zdaje sobie sprawę z tego, że w trakcie realizacji projektu być może będzie potrzeba ograniczenia zakresu projektu i wyraża na to zgodę.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Według Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: “Jeden z najpiękniejszych miejskich placów Polsce, wybitna w skali europejskiej przestrzeń miejska jest zaniedbana, została wypełniona przypadkowymi elementami, a dla przechodniów po prostu jest niebezpieczna. Z konserwatorskiego punktu widzenia, biorąc pod uwagą fakt ochrony tego obszaru zapisami o parku kulturowym oraz prestiż, jaki daje wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także wybitne walory artystyczne, utrzymywanie tego stanu rzeczy rzuca złe światło tak na służby konserwatorskie jak i – a może przede wszystkim – gospodarza tego miejsca tj. Gminę miejską Kraków.” Stąd też jako mieszkańcy składając ten projekt, apelujemy o kompleksowy remont, by plac św. Marii Magdaleny odzyskał swój dawny blask, poprzez przywrócenie na nim zieleni, do której utrzymania i wzrostu powinno się wykorzystać retencję wód opadowych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przebudowa placu św. Marii Magdaleny 1 400 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przebudowa placu św. Marii Magdaleny 20222-2023

Galeria

powrót