Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 10:

ZAZIELEŃMY PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Projekt odrzucony: Projekt zakłada nasadzenie zieleni oraz wyeliminowanie możliwości parkowania na terenie drogi pożarowej sąsiadującej z budynkiem Magistratu na Placu Wszystkich Świętych. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wydział Skarbu Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Projekt uzyskał negatywną opinie Wydziału Obsługi Urzędu Miasta Krakowa, w związku z tym, iż proponowany do zazielenienia fragment działki nr 594/4 przed budynkiem Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 jest działką drogową i częściowo stanowi również parking dla pojazdów Urzędu Miasta Krakowa. Są to funkcje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Magistratu. Ponadto, droga dojazdowa od strony ulicy Franciszkańskiej - wzdłuż budynku, aż do wejścia głównego do Magistratu - nie jest drogą pożarową, ale zapewnia ona dojazd dla wszystkich służb ratunkowych. Dla budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, plan ewakuacji przewiduje dojazd drogą pożarową, jaką jest ulica Franciszkańska o szerokości 5.0 metrów i kierowanie prądów wody z hydrantów umieszczonych w infrastrukturze miejskiej od strony pomnika Józefa Dietla oraz zieleńca. Alternatywną drogę pożarową stanowi ulica Poselska o szerokości 4,25 metra i wykorzystanie hydrantów umieszczonych na dziedzińcu wewnętrznym Pałacu Wielopolskich. Budynek Pałacu Wielopolskich przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 jest siedzibą Prezydenta jednego z największym miast w Polsce i Rady Miasta Krakowa. To tutaj podejmowani są goście z kraju i zagranicy, a także osobistości ze świata polityki, kultury i sportu. Odbywają się tu spotkania wymagające obecności BOR, kiedy korzystanie z drogi dojazdowej do budynku i wydzielonego parkingu jest standardem. W salach reprezentacyjnych w Magistracie odbywają się także liczne uroczystości, podczas których parking jest również wykorzystywany, zarządzanie dużym miastem, w którego skład wchodzą liczne jednostki Gminy Miejskiej Kraków, kilkadziesiąt siedzib komórek organizacyjnych Urzędu – z czym wiąże się konieczność utrzymania taboru samochodowego dla zapewnienia sprawnego transportu, obsługi poczty i dostaw - wymaga utrzymania również własnego parkingu. Jednocześnie należy dodać, że w ostatnich latach zlikwidowano miejsca parkingowe przy pomniku Józefa Dietla urządzając ten teren na nowo. Co więcej właśnie uruchomiono kolejny projekt pn. Ogród przy Magistracie, który jest rozwiązaniem alternatywnym dla identycznego zadania Budżetu Obywatelskiego zgłoszonego w roku poprzednim. Ogród ten powstał na wewnętrznym dziedzińcu za przedmiotową działką, czyli na tzw. „Psim rynku”, za parkingiem wewnętrznym i skrzydłem budynku z salami reprezentacyjnymi. Ogród ten w założeniu ma stanowić rekompensatę za nieutworzenie zielonego skweru przed głównym wejściem do Magistratu i być cichą oazą zieleni dla mieszkańców.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Wszystkich Świętych 3-4

Opis projektu

PROJEKT POLEGA NA NASADZENIU ZIELENI W TEJ CZĘŚCI PLACU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, KTÓRA NIE BĘDZIE KOLIDOWAŁA Z DROGĄ POŻAROWĄ, A TAKŻE ZAKŁADA UWOLNIENIE DROGI POŻAROWEJ OD PARKUJĄCYCH NA NIEJ POJAZDÓW.

Projekt zakłada:

  1. Zerwanie kostki brukowej i posadzenie zieleni w tej części placu Wszystkich Świętych, która nie będzie kolidowała z drogą pożarową (bez huśtawek).

  2. Wytyczenie drogi pożarowej od strony placu Wszystkich Świętych wzdłuż budynku magistratu i jej oznakowanie, a także zapewnienie jej przejezdności o każdej porze dnia i nocy (zgodnie z obowiązującymi przepisami - załącznik: “Usytuowanie i podstawowe parametry drogi pożarowej”)

     
  3. Ustawienie donic z roślinami lub słupków wzdłuż chodnika przy budynku magistratu, na którym często stoją zaparkowane samochody, uniemożliwiając dojście do budynku mieszkańcom, a także bezpieczną ewakuację w razie pożaru.

  4. Ustawienie donic z roślinami lub słupków przy wejściu do planowanego ogrodu społecznego, gdyż wejście do niego jest często zastawione samochodami, co uniemożliwia nie tylko korzystanie z wejścia, ale też bezpieczną ewakuację w razie pożaru.

    Tak wygląda wyjście z planowanego ogrodu społecznego:

 
Projekt w budżecie obywatelskim nie koliduje w żaden sposób z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, a w ubiegłym roku otrzymał już pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pałac Wielopolskich jest pięknym i bardzo reprezentacyjnym budynkiem w centrum miasta i uważamy, że jego otoczenie powinno być bardziej zielone i bardziej przyjazne dla mieszkańców, a na placu Wszystkich Świętych powinna zostać wytyczona droga pożarowa, na której nie powinny parkować pojazdy.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Bezpieczeństwo urzędników, radnych, a przede wszystkim mieszkańców nie jest zapewnione w sposób należyty, gdyż wbrew zapewnieniu Urzędu Miasta na placu Wszystkich Świętych nie wyznaczono wzdłuż budynku magistratu do tej pory drogi pożarowej, a sama droga dojazdowa do magistratu ma status drogi wewnętrznej (brak oznakowania, że jest do droga pożarowa) i w związku z tym jest często zastawiona zaparkowanymi samochodami. W razie pożaru może to stanowić poważne zagrożenie dla życia znajdujących się w budynku osób. Tym bardziej, że miejsce zbiórki w przypadku pożaru dla jednego z budynków magistratu znajduje się właśnie na placu Wszystkich Świętych.
 
Z informacji pozyskanych z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie jasno wynika, że nie posiada ona żadnej dokumentacji dotyczącej przebiegu drogi pożarowej na placu Wszystkich Świętych, a w odpowiedzi prezydenta Miasta Krakowa na interpelację można przeczytać, że “dla budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 plan ewakuacji przewiduje dojazd drogą pożarową od ul. Franciszkańskiej”. Niestety wg dokumentów, którymi dysponuje UMK parking na placu Wszystkich Świętych stanowi drogę wewnętrzną i nie ma też na jego obszarze wytyczonej drogi pożarowej. Tymczasem w uzasadnieniu odrzucenia ubiegłorocznego projektu “Zazieleńmy plac Wszystkich Świętych” w budżecie obywatelskim można przeczytać, że “istniejący parking [...]  stanowi drogę przeciwpożarową” oraz, że “istniejący układ drogowy jest związany funkcjonowaniem Urzędu oraz zapewnieniem jego bezpieczeństwa (w tym przeciwpożarowego).”
 
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) właściciele i zarządcy terenów mają obowiązek utrzymywania znajdujących się w ich obrębie dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych. Jeżeli parkowanie samochodów w miejscach wskazanych przez zarządcę powoduje, iż dojazd do budynków nie spełnia wymagań Rozdziału „Drogi pożarowe”, wówczas taka sytuacja stanowi rażące naruszenie cyt. powyżej przepisu § 5 rozporządzenia MSWiA.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu 500 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja projektu 2022-2023

Galeria

Załączniki

powrót