Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 4:

Remont ulicy Skarbińskiego

Projekt odrzucony: Zadanie opiniuje się negatywnie na podstawie § 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego, zatwierdzonego uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r., który stanowi, że realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz § 17 ust. 1 pkt 4, stanowiącego, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz § 17 ust. 1 pkt 6, zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa (…). Uzasadnienie: Propozycja zadania przewiduje remont obustronnych chodników i jezdni w ul. Skarbińskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Gramatyka do bramy wjazdowej VII LO. Zarząd Dróg Miasta Krakowa przy planowaniu prac remontowych infrastruktury drogowej, mając na względzie odpowiednie gospodarowanie finansami publicznymi, każdorazowo występuje do operatorów sieci podziemnej z prośbą o podanie informacji o planowanych pracach na poszczególnych sieciach uzbrojenia podziemnego. Na etapie weryfikacji merytoryczno – prawnej złożonej propozycji zadania również wystąpiono do operatorów sieci podziemnej, z prośbą o podanie informacji o planowanych pracach na sieciach we wskazanej lokalizacji, w celu koordynacji wspólnych robót. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. poinformowały, że we wskazanym obszarze przebiega stary wodociąg DN 100 mm wykonany w 1968 r. z żeliwa szarego, który wymaga przebudowy. W tym celu niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej (przybliżony czas niezbędny na opracowanie dokumentacji 1 rok) oraz realizacja w roku następnym. Należy podkreślić, że na dzień dzisiejszy WMK S.A. nie realizują takowego zamierzenia inwestycyjnego – konieczne jest ujęcie zadania w planach inwestycyjnych Spółki i przeznaczenie na ten cel środków finansowych. Mając powyższe na uwadze zachodzi poważne zagrożenie dotrzymania terminu realizacji zadania zgodnie z § 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, zatwierdzonego uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 r. Natomiast wykonanie remontu chodników i jezdni przed wymianą sieci wodociągowej jest niezasadne – inwestycja WMK S.A. spowodowałaby rozebranie wyremontowanych nawierzchni. Takie nieracjonalne działanie narusza Art. 44 Ustawy o finansach publicznych.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 5 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Główna lokalizacja: Ulica Skarbińskiego, Nr. Działek 882 i 883, Nr. Obrębu K-4, Krowodrza. Remont obejmowałby odcinek ulicy Skarbińskiego wraz z chodnikiem po obu stronach jezdni - od skrzyżowania z ul. Gramatyka do bramy wjazdowej VII L.O.

Opis projektu

Celem realizacji projektu jest remont części ulicy Skarbińskiego wraz z chodnikiem po obuch stronach jezdni w dotychczasowym obrysie. Z uwagi na liczne dziury, pęknięcia i wyżłobienia w nawierzchni bitumicznej jezdni, konieczna jest wykonanie nowej nakładki asfaltowej oraz naprawa chodników.
Remont obejmowałby odcinek ulicy Skarbińskiego wraz z chodnikiem po obu stronach jezdni w dotychczasowym obrysie, od skrzyżowania z ul. Gramatyka do bramy wjazdowej VII L.O., o długości ok 70 mb.

Projekt wpisuje  się w zakres prac związanych z poprawą stanu technicznego infrastruktury drogowej w Krowodrzy i wspierany jest przez Radę Dzielnicy V Krowodrza.

Projekt powstał przy współpracy: Aliny Obrębskiej, Ewy Bigosz-Lassoty, Tomasza Friedigera.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W ostatnich latach nastąpiło znaczne pogorszenie stanu nawierzchni jezdni oraz chodników po obu stronach przedmiotowej części drogi. Powstanie licznych dziur, pęknięć i nierówności jezdni oraz chodników, zagraża bezpieczeństwu pieszym i użytkownikom drogi. Ulica dotychczas nie była remontowana, a doraźnie wykonane naprawy nawierzchni ulicy były realizowane poprzez wstawianie „łat asfaltowych”.
Realizacja tego projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu na tej ulicy.
Dostrzegając powyższe mankamenty wnioskujemy o realizację przedmiotowego projektu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont ulicy - wymiana krawężników; - wymiana płyt chodnikowych; - wykonanie nowej nawierzchni jezdni w postaci nakładki asfaltowej. 250 000,00 PLN
250 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont ulicy - wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania remontu ulicy; - wykonanie nawierzchni chodników; - wykonanie nowej nawierzchni jezdni w postaci nakładki asfaltowej. I kwartał 2022; III kwartał 2022.

Galeria

powrót