Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 7 NR 5:

SMOCZY SZLAK NA WZÓR WROCŁAWSKICH KRASNALI-SMOK CO KROK

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 7 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie SZLAKU SMOKÓW KRAKOWSKICH, wzorowanego na wrocławskich krasnalach. Na terenie dzielnicy w różnych, ciekawych turystycznie miejscach, umieszczonych byłoby 10 niewielkich (20-50 cm) rzeźb smoków, nawiązujących swoim wyglądem (ubiorem, atrybutami) do lokalizacji w których byłyby one posadowione. Projekt przedstawia 10 proponowanych lokalizacji oraz postaci smoków, a także 6 lokalizacji i postaci zapasowych: wybór finalnych lokalizacji dla SMOKÓW miałby nastąpić w toku współpracy jednostki realizującej UMK, wnioskodawcy oraz właściwej Rady Dzielnicy. Projekt zakłada również wyposażenie smoków w kody QR, umożliwiające pozyskanie przez przechodniów informacji o kontekście historycznym i kulturowym miejsca oraz rzeźby.

 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wrocławski szlak krasnali, traktowany początkowo jako nieszablonowy projekt artystyczny z biegiem lat stał się wizytówką miasta, wybijając się na tle – bardzo przecież atrakcyjnego turystycznie – Wrocławia. Krasnale nie tyle konkurują dziś z wrocławskimi zabytkami co stanowią ich dopełnienie oraz są swoistymi przewodnikami po nich (system informacyjny powiązany z kodami QR). W ostatnim czasie krasnale stały się także łącznikiem pomiędzy miastem, a działającymi w nich lokalnymi przedsiębiorstwami, stając się narzędziem ich marketingu i współpracy.
 
Podobne założenia ma stanowiący przedmiot niniejszego projektu koncept szlaku SMOKÓW. Lokalizacja proponowanej inicjatywy właśnie na krakowskim Zwierzyńcu jest nieprzypadkowa. Atrakcyjność tej Dzielnicy w skali miasta oraz wielość położonych na jej terenie obiektów atrakcyjnych turystycznie powoduje, że proponowany szlak miałby wielką szansę przyczynić się do promocji unikatowych walorów Zwierzyńca. 

 
Projekt zakłada stworzenie SZLAKU SMOKÓW KRAKOWSKICH, wzorowanego na wrocławskich krasnalach. Na terenie dzielnicy w różnych, ciekawych turystycznie miejscach, umieszczonych byłoby 10 niewielkich (20-50 cm) rzeźb smoków, nawiązujących swoim wyglądem (ubiorem, atrybutami) do lokalizacji w których byłyby one posadowione. Projekt przedstawia 10 proponowanych lokalizacji oraz postaci smoków, a także 6 lokalizacji i postaci zapasowych: wybór finalnych lokalizacji dla SMOKÓW miałby nastąpić w toku współpracy jednostki realizującej UMK, wnioskodawcy oraz właściwej Rady Dzielnicy. Projekt zakłada również wyposażenie smoków w kody QR, umożliwiające pozyskanie przez przechodniów informacji o kontekście historycznym i kulturowym miejsca oraz rzeźby.
Poniżej lista proponowanych lokalizacji z których wybranych zostanie 10. W przypadku brak zgody jednostki wnioskodawca zastrzega sobie zmianę lokalizacji
1 - Smok Lajkonik ul. Kościuszki - jedn. Krowod., obr. 14, dział. 373/9; współrzędne - 50.054425 , 19.925820
2. Smok Filmowiec al. Krasińskiego / ul. Dunina-Wąsowicza - jedn. Krowod., obr. 14, dział. 480/1; współrzędne - 50.058215 , 19.925260
3. Smok Kibic al. Focha - jedn. Krowod., obr. 14, dział. 405/13; współrzędne - 50.058669 , 19.921860
4. Smoczyca Przekupka pl. Na Stawach - jedn. Krowod., obr. 14, dział. 419/11; współrzędne - 50.054950 , 19.921265
5. Smok z Kotem Włodkiem ul. Królowej Jadwigi - jedn. Krowod., obr. 13, dział. 368; współrzędne - 50.054949 , 19.908915 _________________
6. Smok Rolkarz al. 3 Maja - jedn. Krowod., obr. 14, dział. 208/5; współrzędne - 50.060955 , 19.912180
7. Smok Kosynier Kopiec Kościuszki - jedn. Krowod., obr. 11, dział. 535/4; współrzędne - 50.053995 , 19.893353
8. Smok Emausowy ul. Kościuszki - jedn. Krowod., obr. 14, dział. 293/7; współrzędne - 50.052870 , 19.915322
9. Smok Legionista Kopiec Piłsudskiego - jedn. Krowod., obr. 18, dział. 24; współrzędne - 50.059987 , 19.848192
10. Smok Astronom ul. Orla / ul. Astronomów - jedn. Krowod., obr. 19, dział. 200; współrzędne - 50.053650 , 19.827115
11. Smok Strzelec ul. Królowej Jadwigi / ul. Na Sikorniku - jedn. Krowod., obr. 10, dział. 205/18; współrzędne - 50.064445 , 19.881675
12. Smok Pisarz Willa Decjusza - jedn. Krowod., obr. 9, dział. 106/7; współrzędne - 50.063415 , 19.872310
13. Smok Krajoznawca Polana piknikowa na Sikorniku - jedn. Krowod., obr. 17, dział. 1; współrzędne - 50.056975 , 19.876010
14. Smok Hamlet al. Krasińskiego - jedn. Krowod., obr. 14, dział. 495; współrzędne - 50.056440 , 19.926540
15. Smok Mnich al. Konarowa - jedn. Krowod., obr. 18, dział. 7; współrzędne - 50.045930 , 19.838565
16. Smok w ZOO al. Wędrowników - jedn. Krowod., obr. 18, dział. 4/2; współrzędne - 50.055210 , 19.854032
17. Smok Wodny ul. Księcia Józefa - jedn. Krowod., obr. 22, dział. 15/2; współrzędne - 50.042345 , 19.841990
Projekt zakłada stworzenie SZLAKU SMOKÓW KRAKOWSKICH, wzorowanego na wrocławskich krasnalach. Na terenie dzielnicy w różnych, ciekawych turystycznie miejscach, umieszczonych byłoby 10 niewielkich (20-50 cm) rzeźb smoków, nawiązujących swoim wyglądem (ubiorem, atrybutami) do lokalizacji w których byłyby one posadowione. Projekt przedstawia 10 proponowanych lokalizacji oraz postaci smoków, a także 6 lokalizacji i postaci zapasowych: wybór finalnych lokalizacji dla SMOKÓW miałby nastąpić w toku współpracy jednostki realizującej UMK, wnioskodawcy oraz właściwej Rady Dzielnicy. Projekt zakłada również wyposażenie smoków w kody QR, umożliwiające pozyskanie przez przechodniów informacji o kontekście historycznym i kulturowym miejsca oraz rzeźby.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
dokumentacja projektowa opracowanie wytycznych, koncepcja, kody QR, projekt, uzyskanie niezbędnych opinii i dokumentów formalno-prawnych 20 000,00 PLN
Odlanie i posadowienie rzeźb Odlanie oraz posadowienie rzeźb nawiązujących do lokalizacji (według wyboru wypracowanego we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Plastykiem miasta Krakowa, Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego miejskich jednostek realizujących i opiniujących, Wnioskodawcy, Rady Dzielnicy 110 000,00 PLN
130 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Wykonanie systemu kodów QR Stworzenie systemu ( opracowanie wytycznych, koncepcja, kody QR, projekt, uzyskanie niezbędnych opinii i dokumentów formalno-prawnych 2022 r.
Odlanie i posadowienie rzeźb Odlanie oraz posadowienie rzeźb nawiązujących do lokalizacji (według wyboru wypracowanego we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Plastykiem miasta Krakowa, Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego miejskich jednostek realizujących i opiniujących, Wnioskodawcy, Rady Dzielnicy. 2023 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: OPINIA POZYTYWNA Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji projektu. Projekt zakłada stworzenie SZLAKU SMOKÓW KRAKOWSKICH na terenie dzielnicy w różnych, ciekawych turystycznie miejscach. Przedmiotowe obiekty winny być co do zasady lokalizowane poza granicami pasa drogowego, gdyż zgodnie Ustawą o drogach publicznych art. 4 pkt. 1 Ustawy o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 470 z późń. zm.): pas drogowy jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.Ustawa o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 470 z późń. zm.) dopuszcza lokalizację obiektów budowlanych przy drodze (w tym wypadku obiektu małej architektury) zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2. Przedmiotowe obiekty nie mogą utrudniać ruchu pieszego, rowerowego oraz kołowego. Lokalizacja przedmiotowych smoków winna uwzględniać: prawidłową skrajnię elementów drogowych oraz normatywne parametry ciągu pieszego i rowerowego (niedopuszczalne jest ich zawężanie). Ponadto, zarówno ilość jak i lokalizacje we wniosku zostaną dokładnie przeanalizowane a docelowo ustalone na etapie realizacji projektu – planowana lokalizacja figurki Smok Lajkonik, znajduje się na terenie Bulwarów Wisły, wpisanych do rejestru zabytków pod nr A-1260/M, decyzją z 13-06-2011 roku. Figury smoków powinny wpisywać się w kontekst przestrzenny, być dopasowane do wnętrz architektoniczno-krajobrazowych i ich charakteru. Ostateczna forma i lokalizacja rzeźb wymaga uzyskania stosownego pozwolenia konserwatorskiego, po wcześniejszej akceptacji Plastyka Miasta.W przypadku lokalizacji w granicach pasów drogowych uzyskać indywidualną akceptację Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Przedmiotowy projekt będzie stanowił jedną z wielu atrakcji turystycznych miasta i będzie stanowił dopełnienie krakowskich zabytków.Przyczyni się do:zwiększenia atrakcyjności miasta w tym przypadku Dzielnicy Zwierzyniec i jej unikatowych walorów dla dzieci i młodzieży oraz turystów.; przyczyni się do promocji walorów Krakowa i dopełni aktualną ofertę turystyczną; docelowo będzie łącznikiem pomiędzy miastem a działającymi lokalnymi przedsiębiorstwami stając się ich narzędziem marketingu i współpracy.
powrót