Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 14:

Naprawmy drogi na „PIĄTCE”

Projekt odrzucony: Zadanie opiniuje się negatywnie na podstawie § 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego, zatwierdzonego uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r., który stanowi, że realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz § 17 ust. 1 pkt 4, stanowiącego, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz § 17 ust. 1 pkt 6, zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa (…). Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa przy planowaniu prac remontowych infrastruktury drogowej, mając na względzie odpowiednie gospodarowanie finansami publicznymi, każdorazowo występuje do operatorów sieci podziemnej z prośbą o podanie informacji o planowanych pracach na poszczególnych sieciach uzbrojenia podziemnego. Na etapie weryfikacji merytoryczno – prawnej złożonej propozycji zadania również wystąpiono do operatorów sieci podziemnej, z prośbą o podanie informacji o planowanych pracach na sieciach we wskazanej lokalizacji, w celu koordynacji wspólnych robót. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. poinformowały, że we wskazanym obszarze przebiega stary wodociąg DN 100 mm wykonany w 1943 r. z żeliwa szarego, który wymaga przebudowy. W tym celu niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej (przybliżony czas niezbędny na opracowanie dokumentacji 1 rok) oraz realizacja w roku następnym. Należy podkreślić, że na dzień dzisiejszy WMK S.A. nie realizują takowego zamierzenia inwestycyjnego – konieczne jest ujęcie zadania w planach inwestycyjnych Spółki i przeznaczenie na ten cel środków finansowych. Mając powyższe na uwadze zachodzi poważne zagrożenie dotrzymania terminu realizacji zadania zgodnie z § 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, zatwierdzonego uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 r. Natomiast wykonanie remontu jezdni przed wymianą sieci wodociągowej jest niezasadne – inwestycja WMK S.A. spowodowałaby rozebranie wyremontowanych nawierzchni. Takie nieracjonalne działanie narusza Art. 44 Ustawy o finansach publicznych.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 5 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: drogi wewnętrzne - dojazdowe w rejonie ul. Królewskiej - etap I

Opis projektu

Proponuję naprawę dróg wewnętrznych - dojazdowych projektem BO 2021 ponieważ w budżecie Miejskim jak i Dzielnicowym brak jest środków na remonty tych dróg. Jako mieszkaniec Krowodrzy wiem jaki jest stan takich niewielkich dróg - uważam, że przeznaczenie środków finansowych projektu Budżetu Obywatelskiego na ten cel jest dobrym rozwiązaniem. Autor projektu Tomasz Friediger. Projekt powstał we współpracy z Maciejem Żmudą i Stanisławem Wilkiem.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Naprawa dróg wewnętrznych ma poprawić warunki dojazdu do posesji, parkingów i garaży w Naszej Dzielnicy, zlikwidować dziury, nierówności, zapewnić płynność jazdy i bezpieczeństwo w ruchu drogowym, tym samym poprawić jakość życia Nas - Mieszkańców i gości, zapewnić estetykę otaczającej nas przestrzeni. Wielokrotnie po drogach wewnętrznych odbywa się również ruch pieszy z uwagi na brak przyległych chodników. W chwili obecnej stan tych dróg dojazdowych jest niezadowalający - są liczne ubytki w nawierzchni, pęknięcia, powstają kałuże. Dzięki naprawie zostaną zlikwidowane te niedogodności.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
remont nawierzchni jezdni w formie tzw. nakładki asfaltowej ok. 300 m kw. 40 000,00 PLN
40 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
remont nawierzchni jezdni w formie tzw. nakładki asfaltowej wykonanie remontu nawierzchni jezdni w formie tzw. nakładki asfaltowej II-III kwartał 2022

Galeria

powrót