Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 56:

Fontanna na Placu Centralnym - czy to możliwe w Nowej Hucie?

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 pkt.1 ust. 2) oraz §2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.Wnioskowany projekt dotyczy zaprojektowania i budowy fontanny w Krakowie na terenie Placu Centralnego im. Ronalda Reagana. W pozyskanej opinii z Biura Planowania Przestrzennego ustalono, że teren Placu Centralnego podlega zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty” zatwierdzonego uchwałą Nr XCII/1362/13 z dnia 4 grudnia 2013 r.Rady Miasta Krakowa. Zgodnie z zapisami ww. MPZP w obszarze oznaczonym KP.1 – Teren placu dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury, alejki, ścieżki piesze, trasy rowerowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Natomiast kwestie dot. umieszczenia ww. obiektów małej architektury reguluje Uchwała krajobrazowa – Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (Uchwała NR XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020r. – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 9 marca 2020r. poz. 1984) w §7 i §8 ww. uchwały.Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wydał opinię pozytywną pod warunkiem określenia w projekcie zabezpieczenia mas ziemnych oraz ukształtowania terenu, w taki sposób, który nie doprowadzi do zakłócenia stosunków wodnych niekorzystnie wpływających na grunty sąsiednie. Zarząd Transportu Publicznego przekazał uwagi uwagi, aby w projekcie uwzględnić lokalizację stojaków rowerowych (ich ilość powinna odpowiadać prognozowanego zapotrzebowaniu) oraz w zakresie zapewnienia spójności rozwiązań projektowych z istniejącą i planowaną infrastrukturą. W uzyskanej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków otrzymano stanowisko, że teren pod planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje się w obszarze układu urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1132, dec. z dnia 30.12.2004r. Przedmiotem ochrony na ww. terenie jest rozplanowanie ulic, placów, bryły, gabaryty i usytuowanie zieleńców oraz zieleń komponowana. Nowa Huta, pierwsze w powojennej Polsce miasto wzniesione w całości i od podstaw, należy do klasycznych przykładów urbanistyki socrealistycznej. Kompozycja jego układu urbanistycznego jest przykładem recepcji wzorów socrealizmu w wersji odwołującej się do tradycji rodzimej z czytelnym odwołaniem do wielkiej maniery urbanistycznej XVIII w. a reprezentowane tam walory historyczne, urbanistyczne i architektoniczne stanowią o jego istotnym znaczeniu w dziejach i krajobrazie kulturowym Krakowa oraz w kontekście historii Polski i urbanistyki europejskiej. Ośrodkiem i najważniejszym miejscem tej kompozycji jest zrealizowany w latach 1950-1956 pięcioboczny Plac Centralny, z którego promieniście wybiega pięć arterii komunikacyjnych – alei wytyczającej ramy dla zabudowy blokowej. Zgodnie z autorskim założeniem projektantów Nowej Huty – zespołu pod kierunkiem Tadeusza Ptaszyckiego, na zamknięciu osi widokowych miał znaleźć się obelisk, będący dominantą w kompozycji miasta. Miejski Konserwator Zabytków nie wyklucza jednak umieszczenia na terenie Placu Centralnego fontanny na kształt ww. formy, na przecięciu osi kompozycyjnych trzech ulic: Alei Gen. Władysława Andersa, Alei Róż oraz Alei Solidarności. Natomiast przed podjęciem decyzji o rodzaju fontanny należy porównać jej wymiary do skali placu. Ponadto w swojej opinii Miejski Konserwator Zabytków sugeruje powiązać zadanie dotyczące budowy fontanny z wykonaniem kompleksowego projektu uporządkowania przestrzeni Placu Centralnego. Opracowane rozwiązania koncepcyjne należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków, a projekt winien uzyskać pozwolenie konserwatorskie zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2021r. poz. 710 ze zmianami). W związku z sugerowanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków rozszerzeniem zakresu zadania o kompleksową przebudowę przestrzeni Placu Centralnego, należy stwierdzić, że koszty realizacji takiego przedsięwzięcia będą stanowiły wyższą kwotę niż maksymalna dopuszczalna kwota przeznaczona dla realizacji projektu o charakterze ogólnomiejskim tj. 1 400 000 zł brutto. Biorąc pod uwagę inne realizowane i planowane do realizacji przez tut. Zarząd inwestycje dotyczące rewitalizacji, modernizacji placów na terenie Krakowa o podobnym zakresie należy założyć szacunkowy koszt realizacji ww. przedsięwzięcia na kwotę ok. 3-4 mln zł brutto. Ponadto w związku z koniecznością opiniowania rozwiązań projektowych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej oraz dla rozwiązania ostatecznego wydania decyzji – pozwolenia konserwatorskiego należy ocenić, że wymagany czas niezbędny na przygotowanie dokumentacji projektowej to minimum ok. 1,5 roku, co właściwie uniemożliwia wykonanie całości zakresu prac z projektu (prac projektowych, robót budowlanych) w wymaganym okresie 24 miesięcy. Ponadto informujemy, że w latach poprzednich Zarząd Dróg Miasta Krakowa wnioskował o wprowadzenie do Budżetu Miasta i WPF-WPI zadanie inwestycyjnego pn. Rewitalizacja głównej osi widokowej centrum Nowej Huty w cyklu realizacyjnym 3-letnim: opracowanie materiałów do ogłoszenia konkursu i ogłoszenie konkursu architektonicznego; opracowanie dokumentacji projektowej; realizacja robót budowlanych.W związku z niewprowadzeniem ww. zadania inwestycyjnego do Budżetu Miasta i WPF-WPI Miasta Krakowa w tym roku tut. Zarząd ponowi swój wniosek o wprowadzenie ww. zadania do Budżetu Miasta i WPF-WPI Miasta Krakowa.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków - Plac Centralny

Opis projektu

Projekt zakłada montaż fontanny w najbardziej prestiżowym miejscu jakim jest Plac Centralny im. Ronalda Reagana. To tu na środku placu ku temu jest idealne miejsce. Wokół ustawiono ławeczki. Brakuje jednego elementu jakim jest fontanna, która doskonale uzupełni to miejsce. Jeśli podoba się Ci się ten pomysł proszę pomóż aby nasze marzenia spełniły się.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W historycznej Nowej Hucie nie ma żadnej działającej fontanny, może poza Parkiem Lotników w Czyżynach, nad Zalewem Nowohuckim zainstalowano pływające fontanny, które już cieszą oko Nowohucian . 

 
Środkowy punkt Placu Centralnego od lat jest niewykorzystany. Ubogacenie  tego miejsca da możliwość zorganizowania tej przestrzeni z pożytkiem dla mieszkańców i udostępnienia jej w sposób przez wszystkich oczekiwany.
 
LICZĘ NA MOBILIZACJĘ Nowohucian i oddanie GŁOSOWANIU NA TEN WAŻNY dla nas element miejskiej architektury.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłącza i realizacja zakup i instalacja fontanny 1 000 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie projektu fontanny. Montaż fontanny 2022-2023

Galeria

powrót