Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 65:

Podziemny Parking dla Nowej Huty

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §2 oraz §17.1 pkt. 1 , 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. W nawiązaniu do złożonego projektu do budżetu obywatelskiego BO.OM.65/21 „Podziemny Parking dla Nowej Huty, Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że planowana lokalizacja inwestycji znajduje się w rejonie budynku nr 9 w os. Szkolnym (Przychodnia) na terenie układu urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1132, decyzja z 30.12.2004r jak również objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty” (Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr CXII/1362/13 z dnia 4 grudnia 2013). Ponadto inwestycja zlokalizowana jest w strefie nadzoru archeologicznego w zawiązku z czym konieczne będzie prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem archeologa, co w konsekwencji będzie wymagało uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologicznych.Również w opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków pismo znak: KZ-03.4120.6.347.2021.JW z dnia 02.06.2021 Miejski Konserwator zwraca uwagę na możliwość występowania schronów podziemnych które mogłyby kolidować z wnioskowanym parkingiem co jest wysoce prawdopodobne, ponieważ załączone do przedmiotowego wniosku przykładowe przekroje szybów windowych dla 3 – stanowiskowego parkingu podziemnego, wskazują na konieczność prowadzenia robót ziemnych na głębokość ok. 7,0 m poniżej terenu ulicy. Należy tutaj uwzględnić konieczność ewentualnej przekładki wszelkich możliwych sieci uzbrojenia podziemnego które zazwyczaj są lokalizowane na płytszych głębokościach, oraz to że obiekty podziemne typu schrony nie są naniesione na mapach do celów projektowych, co w przypadku ich występowania na etapie realizacji może uniemożliwić realizację inwestycji. Należy również rozważyć sposób odwodnienia szybu windowego platform parkingowych z głębokości ok. 6 m, co może spowodować konieczność dodatkowej budowy pompowni. Nie sposób też nie uwzględnić uwag Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, że obsługa platform parkingowych typu windowego wymaga dodatkowego terenu dla pojazdów oczekujących na wjazd, oraz minięcie się pojazdów wjeżdżających. Wskazana lokalizacja platform parkingowych w rejonie budynku nr 9 os. Szkolne wyklucza możliwość wykonania miejsc pozwalających na oczekiwanie np. na wyjazd z platform parkingu ze względu na istniejącą zwartą zabudowę sąsiadującymi budynkami (Centrum Administracyjne Nr 2), istniejącymi miejscami postojowymi służącymi do obsługi Centrum Administracyjnego Nr 2, oraz planowanej lokalizacji platform parkingowych w odległości ok. 10 m od skrzyżowania z ul. Edwarda Rydza – Śmigłego. Nie bez znaczenia ma również opinia jednej z firm projektowych (do której ZDMK wystąpił) zajmującej się projektowaniem i realizacją platformowych systemów parkingowych, że parkingi typu windowego jakie wskazano we wniosku nie mogą mieć charakteru ogólnodostępnego.Platformowy system parkingowy ma jak najbardziej zastosowanie przy niewielkich ogrodzonych budynkach wielorodzinnych lub nawet niewielkich osiedlach, wykluczających lub minimalizujących dostęp do platform parkingowych osób postronnych lub dzieci. Podobne systemy parkingowe, ale dwustanowiskowe montowane są w garażach podziemnych w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych z zastrzeżeniem, że wysokość pomieszczenia jest wystarczająca. Ponadto w przypadku awarii, dewastacji czy zdarzenia drogowego, w przypadku osiedli ogrodzonych i niejednokrotnie monitorowanych lub posiadających własną ochronę wskazanie osób odpowiedzialnych za wyrządzone szkody jest dużo prostsze. W przypadku parkingu ogólnodostępnego trudny jest do oszacowania koszt roczny utrzymania takiego parkingu, sprawa gwarancji i rękojmi, oraz sprecyzowanie kto będzie ponosił koszty napraw w przypadku szkód, awarii lub dewastacji.Wg wyceny szacunkowej ZDMK koszt projektu i realizacji jest następujący; kompleksowy koszt realizacji parkingu to: opracowanie dokumentacji projektowej: 100 000,00 zł brutto; system wind 2 windy po 3 stanowiska: 600 000,00 zł brutto; prace ziemne i budowlane: 400 000,00 zł brutto. RAZEM: 1 100 000,00 zł brutto. 1 100 000,00 zł brutto/6 = 183 333,00 zł brutto tj. koszt realizacji 1 stanowiska. Wg wyceny szacunkowej wnioskodawcy koszt projektu i realizacji jest następujący: opracowanie dokumentacji projektowej: 25 000,00 zł brutto; system windy (1 stanowisko: 55 000,00); 6 stanowisk: 330 000,00 zł brutto prace ziemne i budowlane: 300 000,00 zł brutto RAZEM: 655 000,00 zł brutto. Z uwagi na fakt, że proponowany parking będzie posiadał tylko 6 stanowisk po 3 na każde z urządzeń windowych, powyższy koszt szacunkowy jest niewspółmierny do uzyskanego efektu co jest niezgodne z art. 44 ustawy o finansach publicznych. Ponadto jak już wyżej wspomniano realizacja inwestycji w strefie nadzoru archeologicznego, w przypadku natrafienia na podziemne elementy objęte tym nadzorem spowoduje że realizacja inwestycji jako całość obejmująca projekt i realizację nie będzie mogła być zrealizowana w ciągu 2 lat , co jest niezgodne z § 2 Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Również w związku z tym, że zamierzona inwestycja znajduje się na terenie układu urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1132 decyzją z 30.12.2004 wpisanie nowoczesnych obiektów w postaci wielopoziomowych platform parkingowych w układ urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta powstały w latach 50 – tych ubiegłego wieku, jest sprzeczne z zapisami wynikającymi z decyzji A-1132 obejmującej swoją ochroną cały układ urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta, czyli rozplanowanie ulic, placów, zieleńców, usytuowanie, bryły i gabaryty budowli, wystrój wnętrz architektoniczno – krajobrazowych, zieleń komponowaną. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr LI/1410/21 z dnia 13 stycznia 2021r w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa) w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: zgodnie z §17.1. pkt. 1, których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności (tzn. brak możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku, oraz osoby w podeszłym wieku), zgodnie z §17.1. pkt. 6, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Centralny

Opis projektu

Projekt zakłada możliwość budowy lokalnego małego przyblokowego i przypodwórkowego podziemnego kulkustanowiskowego miejsca postojowego / garażu wysuwanego dla samochodów osobowych działającego na zasadzie windy. Byłby on utworzony w miejscu istniejących miejsc parkingowych i postojowych przy osiedlowych uliczkach. W ten sposób docelowo nie ingerowałby w kształt podwórka i otoczenia. Dostęp do niego byłby ogólny dla wszystkich mieszkańców Krakowa. 

 
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Deficyt miejsc postojowych a co za tym idzie niszczenie przestrzeni chronionej zapisami Parku Kulturowego Nowa Huta oraz wpisem tej części Nowej Huty do rejestru zabytków powoduje zubożenie komfortu życia mieszkańców jak i w ogromnej skali ma ono szkodliwy wpływ na zieleń z której przecież słynie Nowa Huta. 

 
Projekt jest szansą na zmianę w przestrzeni nowohuckich podwórek i osiedli. To również okazja o zadbanie tego terenu. Proponowane rozwiązanie daje możliwość sprawdzenia tego rozwiązania, które wydaje się być zgodne z wytycznymi dla ochrony zabytkowej przestrzeni jakie wnioskuje Miejski Konserwator Zabytków. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi może być ono kontynuowane w przyszłości. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt projekt 25 000,00 PLN
system system windy / 1 stanowisko 55000 zł / 6 stanowisk: 330 000,00 PLN
budowa prace ziemne i budowlane 300 000,00 PLN
655 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
ogłoszenie ogłoszenie 2021
realizacja realizacja 2022

Galeria

powrót