Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 5:

Murem za murkami! Renowacja nowohuckich murków.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada remont ozdobnych oraz oporowych murków, które nierozerwalnie związane są z architekturą i historią Nowej Huty. Od 2004 roku, jako część zabytkowego układu urbanistycznego wpisane są do rejestru zabytków nieruchomych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i podlegają ochronie konserwatorskiej.
   Niestety wiele z nich, ze względu na usytuowanie w mniej reprezentacyjnych miejscach dzielnicy do dzisiaj nie doczekało się remontów. Murki w zamyśle projektantów i budowniczych Nowej Huty były nie tylko wizualnym dopełnieniem układu urbanistycznego, ale także w wielu przypadkach spełniały i spełniają do dziś bardzo ważną rolę, są technicznymi budowlami, które chronią zróżnicowany teren przed osuwaniem się mas ziemi.
   Projekt zakłada remont murków przez ich czyszczenie z uwzględnieniem zachowania pierwotnego materiału tam, gdzie jest to możliwe i uzupełnieniem ubytków zapewniających spójność całości. Projekt zakłada także remont schodów i innych elementów architektonicznych bezpośrednio związanych z murkami, z uwzględnieniem możliwości likwidacji barier architektonicznych.
   Projekt będzie realizowany do wyczerpania finansowania.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Remont zaniedbanych zabytkowych murków, z ewentualną likwidacją barier jest niezbędny dla podniesienia rangi układu urbanistycznego Nowej Huty oraz zwiększy komfort estetyczny i użytkowy. Ułatwi egzystencję mieszkańcom, wpisze się w trend rewitalizacji zdegradowanej a zabytkowej części miasta i poprawi sferę techniczną, związaną z funkcjami ochronnymi tych budowli.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnieńi decyzji administracyjnych 650 000,00 PLN
650 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt 2022
Realizacja Remont murków 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada renowacje zniszczonych murków wraz ze schodami i innymi bezpośrednio z nimi związanymi elementami architektonicznymi na terenie Nowej Huty. Nowohuckie murki są istotne z punktu widzenia ochrony przed osuwaniem się mas ziemi w związku z istniejącymi nierównościami terenu. Remont nowohuckich murków wraz ze schodami, w połączeniu z likwidacją istniejących barier architektonicznych, wpłynie korzystnie na estetykę okolicy, a także na komfort i bezpieczeństwo ich użytkowania.
powrót