Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 29:

Zygmunta Starego - nowe parki przy Młynówce Królewskiej

Projekt odrzucony: Projekt zakłada uporządkowanie terenu i utworzenie dużego parku przy ul. Zygmunta Starego oraz małego parku przy kanale łączącym Młynówkę Królewską z Rudawą. Wskazany w projekcie obszar znajduje się na działkach o nr 150/3, 161/5, obręb 1, jedn. ewid. Krowodrza. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Wydziału Planowania Przestrzennego, Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Z opinii uzyskanych od Wydziału Skarbu wynika, iż odnośnie działki nr 150/3 prowadzone są przed Wojewoda Małopolski dwa postępowania uwłaszczeniowe na wniosek: Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztyki w Krakowie oraz na wniosek Przedsiębiorstwa Państwowego Pracowanie Konserwacji Zabytków w Warszawie. W trakcie postępowań stwierdzono koniczność zbadania przesłanek o wszczęciu postępowania komunalizacyjnego, które wskaże aktualnego właściciela działki. Utworzenie małego parku przy kanale łączącym Młynówkę Królewską z Rudawą przy ul. Na Błonie na działce o nr. 161/5, obręb K-1, jednostka ewidencyjna Krowodrza znajduje się w MPZP „Dolina Rudawy” i ma następujące przeznaczenie: KDG.1 (planowana droga, tzw. Trasa Balicka - 2x2), ZPi.10 i ZPi.9 (tereny zieleni urządzonej o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń izolacyjną), US.2 (tereny sportu i rekreacji, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę obiektami sportu i rekreacji), KDL.1 (tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy lokalnej), ZP.1 i ZP.16 (Tereny zieleni urządzonej o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park miejski - „Park Rzeczny Rudawy”) oraz KDX.6 (tereny ciągów pieszych, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne ciągi piesze). Celem planu jest zapewnienie warunków prawnych umożliwiających: 2) zabezpieczenie terenu pod planowaną „Trasę Balicką” wraz z ograniczeniem jej uciążliwości poprzez wprowadzenie zieleni izolacyjnej; Podstawa prawna odrzucenia - regulamin BO § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

1. Uporządkowanie terenu przeznaczonego zgodnie z planem zagospodarowania "Dolina Rudawy" na publiczny park przy ul. Zygmunta Starego.
Zebranie odpadów, wywiezienie gruzu, analiza stanu roślinności, pielęgnacja istniejącej roślinności (w tym kilkudziesięciu drzew), analiza stanu technicznego magazynów (ocena konieczności wyburzenia budynków lub ich renowacji), montaż fotopułapki na południowo-zachodnim krańcu działki, przy nielegalnym wysypisku śmieci.
 
2. Utworzenie małego parku przy kanale łączącym Młynówkę Królewską z Rudawą przy ul. Na Błonie (ścieżka łącząca park z ul. Na Błonie na jego północnym i południowym końcu oraz ławki i kosze na śmieci).

UZASADNIENIE PROJEKTU

1. Uporządkowanie terenu (działki 150/3 obr. K-1 Krowodrza) jest niezbędne w celu poprawy walorów wizualnych okolicy (pielęgnacja roślinności, wywiezienie odpadów) oraz zwiększania bezpieczeństwa (likwidacja dzikiego wysypiska śmieci, wywiezienie gruzu, ostrych prętów i szkła, analiza stanu technicznego budynków i wyciągnięte z niej wnioski).
 
2. Utworzenie parku przy kanale (na działce 161/5 obr. K-1 Krowodrza) udostępni kolejną przestrzeń do wypoczynku mieszkańców, a zagospodarowanie parku zwiększy bezpieczeństwo i atrakcyjność okolicy. Park będzie stanowił element największego obszaru sportowo-rekreacyjnego w Krakowie, w Dolinie Rudawy.
 
Autorem projektu jest Michał Płaza.
 
Projekt powiązany (zadanie dzielnicowe) , na który również warto głosować to "Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
park Zygmunta Starego prace na działce 150/3 obr. K-1 Krowodrza 450 000,00 PLN
park Zygmunta Starego fotopułapka 50 000,00 PLN
park rzeczny przy ul. Na Błonie projekt + realizacja 500 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
przygotowanie formalno-prawne zakończenie trwającej komunalizacji działki 150/3 obr. K-1 Krowodrza 12.2021
prace na działce 150/3 obr. K-1 Krowodrza uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, dokonanie odpowiednich analiz przyrodniczych i budowlanych 12.2022
utworzenie parku rzecznego przy ul. Na Błonie projekt + realizacja 12.2023

Galeria

powrót