Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 36:

Postawmy znaki LED dla bezpieczeństwa naszych dzieci

Projekt odrzucony: Projekt zostaje odrzucony na podstawie z §17.1 pkt 6 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – Uchwała LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r., zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, „które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich w tym prawa własności” Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa uzyskał opinię z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa, z której wynika, że wskazane we wniosku znaki pokazujące prędkość pojazdu można określić jako „urządzenie sygnalizacyjne do wskazywania prędkości rzeczywistej” zdefiniowane w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2311). Oznacza to, że jako środek organizacji ruchu, wdrażane rozwiązanie musi być zgodne z poniższymi warunkami: — zastosowanie w miejscach, w których obserwuje się rozwijanie przez kierujących prędkości większej, niż wynika to z przepisu ogólnego lub szczegółowego ograniczenia prędkości i jest to zjawisko szczególnie niepożądane, — wyświetlanie prędkości tylko tych pojazdów, które przekraczają prędkość, — wybór środka powinien zależeć od szczegółowej analizy warunków bezpieczeństwa ruchu na danym odcinku i badań zachowania kierujących, Ponadto: — rozporządzenie nie przewiduje, aby tego typu urządzenie wyświetlało inne komunikaty, jak np. „buźki”, podziękowania itp. — urządzenie takie może być sprzężone z rejestratorem zdarzeń i stanowić dowód przekroczenia przepisów, — cyfry pokazywane przez wyświetlacz nie mogą być barwy białej, — warunki zastosowania, usytuowanie, kształt tablicy, piśmiennictwo, wymiary itd. powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.) Zaproponowane w budżecie obywatelskim rozwiązanie jest stosunkowo rzadko stosowanym narzędziem z grupy środków organizacji ruchu, którego skuteczność nie została potwierdzona badaniami. Stanowi rozwiązanie nietypowe i jego wprowadzenie powinno być ograniczone do wyjątkowych przypadków, gdyż nadmiernie częste stosowanie będzie prowadzić do zmniejszenia jego efektywności (jeśli taka występuje). Ponadto nie można wykluczyć iż nieprawidłowo zastosowane rozwiązanie będzie skutkować obniżeniem bezpieczeństwa ruchu zarówno w miejscu występowania jak i na poziomie ogólnym poprzez deprecjację tradycyjnego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Skuteczność rozwiązań, które oddziałują na zachowanie kierujących jest m.in. pochodną częstości ich stosowania. Należy zaznaczyć, że celem nadrzędnym organizacji ruchu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu, a nie zastosowanie określonego rozwiązania (znaku, urządzenia brd) we wskazanym miejscu. Organ zarządzający ruchem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 784) opracowuje lub zleca do opracowania projekty organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu. Przeprowadzenie rzetelnej analizy poprzedzającej projekt organizacji ruchu, która wykaże zasadność lub brak stosowania danego rozwiązania w określonych warunkach w czasie przewidzianym harmonogramem opiniowania budżetu obywatelskiego nie jest możliwe. Ponadto obecnie brak jest odpowiednich poligonów, na których można dane rozwiązanie przeanalizować. Biorąc pod uwagę przedstawione wymagania oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i efektywności organizacji ruchu nie można pozytywnie zaopiniować budżetu obywatelskiego w przedstawionym kształcie. Instalacja środka bezpieczeństwa ruchu musi być poprzedzona analizą celowości jego zastosowania oraz wyboru rozwiązania właściwego dla danej lokalizacji. Dopiero po przeprowadzeniu stosownych analiz można określić, czy dane urządzenie jest możliwe do zastosowania jako środek organizacji ruchu, czy też nie. Wynikiem analizy może być także brak zasadności wdrożenia, co jest sprzeczne z zasadą budżetu obywatelskiego (brak wdrożenia). Nie można a priori określić liczby urządzeń do stosowania oraz potrzeby stosowania w określonym obszarze We wskazanych we wniosku znakach „strefa 30” LED na wszystkich wjazdach do strefy 30 km/h, tego typu oznakowanie nie jest stosowane w Krakowie. W celu unaocznienia kierującym, że wjeżdżają w strefę o ograniczonej prędkości stosuje się każdorazowo powtórzenie pionowego znaku B-43 w postaci wymalowanego na jezdni piktogramu , Znaki aktywne powinny być stosowane w miejscach szczególnych, gdy istnieje obawa , że znak będzie niedostatecznie dostrzegalny lub oznakowane miejsce wymaga zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa ruchu. Znaki podświetlane stosowane są zwykle w czasowej organizacji ruchu oraz przy organizacji ruchu na przejściach dla pieszych. Zbyt częste stosowanie podświetlenia i innych form wyróżniających oznakowanie prowadzi do subiektywnego obniżenia rangi znaków bez zastosowanych dodatkowych środków. Podświetlenie odwraca również uwagę od innych bodźców. Z tego względu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zrządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (tj. Dz.U. z 2017r., poz.784) organizacja ruchu nie będzie mogła być zatwierdzona ze względów efektywności i bezpieczeństwa ruchu. Rozwiązaniem, które zapewnia redukcję prędkości w strefie ograniczenia prędkości i podnosi bezpieczeństwo ruchu jest spójne kształtowanie przestrzeni ulicy jednoznacznie wskazujące na jej charakter (w tym za pomocą urządzeń brd). Stosowanie dodatkowych znaków ma natomiast charakter punktowy. Ponadto obserwuje się ostatnio niebezpieczny trend , w którym rozwiązaniami o mniejszej lub niepotwierdzonej skuteczności (wyświetlacze rzeczywistej prędkości) próbuje się zastępować sprawdzone środki , jak np. progi zwalniające czy szykany. Niniejsza opinia nie uwzględnia kwestii technicznych związanych z utrzymaniem sprawności danego rozwiązania, a także możliwości wykorzystywania danych przez jednostki uprawnione do wystawiania mandatów, w przypadku wykrycia przekroczenia prędkości.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

Projekt zakłada montaż oznakowania drogowego które zwiększy świadomość o dozwolonej prędkości.
1. znaki aktywne „strefa 30” LED na wszystkich wjazdach do stref 30km/h

 
2. 20 znaków pokazujących prędkość samochodu w wybranych lokalizacjach, przynajmniej 1 znak w każdej strefie 30
na terenie miasta. Wyświetlacze powinny zawierać:
a) Informację o limicie prędkości 
b) przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości pojazdu:
Pulsacyjny komunikat ZWOLNIJ oraz aktualna prędkość mierzonego pojazdu
c) W przypadku zachowania dozwolonej prędkości pojazdu:
Zielony kolor prędkości z uśmiechniętą buźką
Ponadto urządzenia będą miały za zadania prowadzenie statystyk
 
Lokalizacje znaków zwolnij powinny zostać wybrane w drodze analizy, a następnie skonsultowane z mieszkańcami w formie konsultacji społecznych. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obszarowe ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 30 km/h w Krakowie obowiązuje  obejmuje ok 467 km ulic, co stanowi ok 31% wszystkich ulic Krakowa. 

Projekt ma uświadamiać kierowców o istnieniu stref 30km/h, oraz zachęcić ich do zwolnienia. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokumentacji technicznej analizy wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizacje 75 000,00 PLN
Zakup oraz montaż znaków aktywnych „strefa 30” Około 50 znaków, na każdy wjazd do strefy 150 000,00 PLN
Zakup i montaż 20 znaków aktywnych „zwolnij” 12 000,00 PLN
wykonanie analizy 40 000,00 PLN
277 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przeprowadzenie analizy prędkości celem wybrania lokalizacji 1 kwartał 2022
Konsultacje społeczne dla wybranych lokalizacji 20 znaków aktywnych 1 kwartał 2022
Opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie przeprowadzonej analizy i konsultacji Wybranie wykonawcy 2 kwartał 2022
Realizacja na podstawie opracowanej dokumentacji 3 kwartał 2022

Galeria

powrót