Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 39:

Instalacja ekranu dźwiękochłonnego o długości 100 m

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §2 oraz §17.1 pkt. 4, 6 i 8 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa w ramach weryfikacji merytoryczno-prawnej uzyskał opinie, z których wynikają następujące wnioski: 1) Ekran w pasie drogowym nie powinien ograniczać widoczności na odcinku drogi (widoczność na zatrzymanie) oraz na skrzyżowaniach (trójkąty widoczności) oraz powinien umożliwiać zlokalizowanie oznakowania pionowego zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. 2019 poz. 2311). 2) Zachodzi konieczność zapewnienia prawidłowego oświetlenia istniejących ciągów pieszych. 3) Ze sporządzonej w 2017 r. Mapy akustycznej Miasta Krakowa, wynika że wartości długookresowego średniego poziomu dźwięku od ul. Wielickiej wynoszą: • LDWN: 68-72 dB na elewacjach budynków nr 253, 253A, 253B przy ul. Wielickiej i nr 2 przy ul. Facimiech (przekroczenia 0-4 dB), • LN: 56-63 dB na elewacjach budynków nr 253, 253A, 253B przy ul. Wielickiej i nr 2 przy ul. Facimiech (przekroczenia 0-4 dB). Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone przez długookresowy średni poziom dźwięku A dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego (wg tabeli 3, poz. 3 rozp. Ministra Środowiska, z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) wynoszą: • LDWN - 68 dB (długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku), • LN - 59 dB (długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku). W związku z powyższym, mając na uwadze, iż w rejonie ww. budynków przekroczone są standardy jakości środowiska zastosowanie zabezpieczeń akustycznych jest wskazane. Jednak przed ewentualnym przystąpieniem do realizacji zadania należy przeprowadzić dokładną analizę akustyczną w oparciu o wskaźniki LAeqD i LAeqN mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby, celem określenia wielkości przekroczeń oraz optymalnych parametrów ekranu (wysokość, długość, lokalizacja ekranu względem krawędzi jezdni, materiał), od których zależna jest jego ostateczna skuteczność. 4) Wskazane jest wykonanie analizy ochrony akustycznej przyległych terenów oraz możliwości budowy ekranów przy uwzględnieniu istniejących parametrów pasa drogowego oraz docelowego układu drogowego wynikającego z planowanych w tym rejonie inwestycji drogowych (z uwzględnieniem docelowych tarcz skrzyżowań wraz infrastrukturą techniczną, przebiegu i parametrów jezdni, zieleńców, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków komunikacji zbiorowego, itd.) oraz zapewnienia prawidłowych warunków przejezdności, widoczności, odwodnienia. 5) Dodatkowo koniecznym dla przedmiotowego zadania byłoby: - rozwiązanie kolizji branżowych z istniejącą infrastrukturą techniczną na warunkach określonych przez poszczególnych dysponentów sieci, przy uwzględnieniu wymaganych skrajni drogowych; - uzyskanie wymaganych przepisami prawa budowlanego warunków i uzgodnień; - wykonanie ekranów w taki sposób , aby nie ograniczać widoczności dla kierujących pojazdami i pieszych oraz nie pogarszać istniejących warunków oświetlenia; - zapewnienia prawidłowego oświetlenia istniejących ciągów pieszych. 6) W bliskim rejonie wskazanej lokalizacji procedowana jest inwestycja pn.: Przebudowa ulicy Wielickiej polegająca na przebudowie zatoki autobusowej, budowie nowego pasa ruchu oraz remoncie i rozbudowie chodnika i ścieżki rowerowej. Budowa zjazdu publicznego pełniącego funkcję wjazdu i wyjazdu przy ul. Wielickiej w Krakowie. Została dla niej wydana pozytywna opinia Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu i jej realizacja może mieć wpływ na analizę akustyczną w miejscu wnioskowanego projektu. 9) Dla ochrony akustycznej budynków wielokondygnacyjnych (bloki mieszkalne), należałoby założyć, że odpowiedni poziom skuteczności osiągnięty mógłby zostać jedynie poprzez zastosowanie ekranu wysokiego (7 – 10 m), gdyż przypuszczalnie tylko taki byłby w stanie zapewnić odpowiedni zasięg strefy tzw. cienia akustycznego, obejmującego najwyższe kondygnacje. Koszt budowy ekranu o wysokości 7 m wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej mógłby wynosić 710 000 zł. Po przeprowadzeniu analizy, uwzględniającej obecność dwóch wjazdów do posesji i wiaty śmietnikowej oraz w przypadku konieczności wydłużenia i podwyższenia ekranu, całkowity koszt mógłby się znacznie różnić, od wskazanego powyżej. Ponadto inwestycja może wymagać ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego, co należałoby uwzględnić w kosztorysie zadania. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie rzetelnej analizy akustycznej, która wykaże zasadność lub brak zasadności zastosowania danego ekranu, dla zapewnienia ochrony akustycznej. Jednak w czasie przewidzianym harmonogramem opiniowania budżetu obywatelskiego nie jest to możliwe. Ponadto w opinii tut. Jednostki zrealizowanie zadania w cyklu jednorocznym (jak zakłada propozycja Wnioskodawcy) jest niemożliwe. Zadanie wymaga w pierwszym rzędzie przeprowadzenia analizy akustycznej (w 1 roku budżetowym). Następnie konieczne jest sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę (okres co najmniej 1 roku budżetowego, wkroczenie w 2 rok budżetowy). Na końcu wykonanie robót budowlanych (wkroczenie w 3 rok budżetowy). Dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego należałoby przewidzieć cykl 3-letni co jest niezgodne z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo, nie jest możliwe wykonanie ekranu akustycznego ze względu na: - zbyt wąski pas gminny pomiędzy ciągiem pieszym i ścieżką rowerową, a istniejącymi ogrodzeniami (na większości odcinka ok. 1 m), - infrastrukturę techniczną - liczne uzbrojenie podziemne, wjazdy do posesji i wiata śmietnikowa, ogrodzenia, - brak możliwości zapewnienia warunków bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w szczególności widoczności w punktach kolizji poprzez stworzenie zakątków wygradzających przestrzeń publiczną i ograniczających widoczność, - konieczność pozyskania terenów należących do osób fizycznych.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Prawa strona ul. Wielickiej / patrząc w kierunku szpitala w Prokocimiu / na wysokości pętli tramwajowej Prokocim .Od granicy działki 226/ budynek przy ul. Wielickiej nr 253 /do wylotu ul. Facimiech. Obszar ten w ostatnich latach został mocno zabudowany blokami mieszkalnymi co spowodowało dużą uciążliwość dla ich mieszkańców spowodowaną hałasem emitowanym przez bardzo duży ruch samochodowy i tramwajowy na u. Wielickiej.

Opis projektu

Postawienie ekranu akustycznego o długości 100 m z paneli przeźroczystych

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wygłuszenie hałasu spowodowanego bardzo dużym ruchem samochodowym i tramwajowym

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
montaż ekranów postawienie ekranów akustycznych / przeźroczystych / na odcinku 100 m 150 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
montaż ekranów Posadowienie i montaż ekranów dzwiękochłonnych na odcinku 100 m 31.12.2021
powrót