Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 164:

Wydarzenia otwarte Festiwalu „Wschód-Zachód”

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana

Dodatkowe lokalizacje: Przedsiębiorstwo społeczne Kawiarnio-księgarnia NIĆ

Opis projektu

Międzynarodowy Festiwal Teatr Ukraińskiego „Wschód-Zachód” jest projektem cyklicznym, realizowanym od 2014 roku w Krakowie. Festiwal w ciągu ośmiu edycji stał się rozpoznawalnym wydarzeniem na mapie kulturalnej miasta. W 2015 roku projekt Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego "Wschód-Zachód" otrzymał Wyróżnienie, a w 2016 roku Główną Nagrodę jako Kulturowy Projekt Transgraniczny na Forum Partnerstwa Wschodniego w Lublinie.
Tematem wiodącym podczas IX edycji Festiwalu jest motto ”Zdejmując maski”, nawiązujące do obecnej sytuacji w całych świecie.
Istotnym elementem Festiwalu jest zaangażowanie w prace w charakterze wolontariusza studentów kilku Krakowskich uczelni oraz szkół (w tym, szkoły policealne). Praca przy organizacji Festiwalu jest dla nich okazją do zdobycia doświadczenia współpracy w grupie, radzenia sobie z zupełnie nowymi wyzwaniami, działania w środowisku międzynarodowym i wielojęzycznym. Mogą w praktyce zastosować wiedzę zdobytą w trakcie nauki oraz rozwinąć swoje zdolności i zainteresowania, np. współpraca z mediami, tworzenie materiałów prasowych, wykorzystywanie portali społecznościowych, pilotaż grup zagranicznych itd..
W informowanie o wydarzeniach festiwalowych zaangażowali się partnerzy medialni o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz europejskim (tj. TVP Kultura, TVP3 Kraków, Telenowyny, Polskie Radio Trójka, Radio Złote Przeboje, Radio TOKFM, gazeta i portal Nasz Wybór, gazeta Nasze Słowo, portal i magazyn Karnet, portal UAinKrakow.pl, Radio Kraków, portal internetowy Kultura.pl, teatralia.pl,teatrdlawas.pl, kulturatka.pl, kiwiportal.pl, czasdzieci.pl, portalmedialny.pl, kronika24.pl, wschodnik.pl, krakiw.pl itd.).

Festiwal ma za zadanie rozwinięcie współpracy na arenie międzynarodowej, budowanie płaszczyzny współuczestnictwa i zaangażowanie odbiorców oraz artystów uczestniczących w Festiwal w podejmowaniu wspólnych działań pomimo różnic kulturowych. Wydarzenie, oprócz korzyści jakie daje zacieśnienie wspólnoty między mieszkańcami Krakowa i krajów europejskich, tworzy szansę na lepsze zrozumienie i komunikację w dzisiejszych czasach, a także w następnych pokoleniach poprzez wdrażanie pozytywnych wzorców.

Wydarzenia w ramach IX edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego "Wschód-Zachód", które będą realizowane z Budżetu Obywatelskiego są to:
· 5 spektakli teatralnych w wykonaniu teatrów z Polski, Ukrainy oraz innych krajów, realizowanych na scenie teatralnej Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana na ulicy Krupnicza 38;
· 5 dyskusji po spektaklach z udziałem artystów, które będą odbywać się na scenie teatralnej Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana na ulicy Krupnicza 38;
· 5 pokazów filmowych, które odbędą się w kinie studyjnym Paradoks na ulicy Krupnicza 38;
· 2 warsztaty teatralne, które odbędą się w ogrodzie Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana na ulicy Krupnicza 38;
· 2 warsztaty plastyczne, które także odbędą się w ogrodzie Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana na ulicy Krupnicza 38;
· piknik teatralny, realizowany w ogrodzie Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana na ulicy Krupnicza 38.

Zakładane rezultaty
1. Zapoznanie mieszkańców Krakowa z wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych – pozwoli na wyrównanie szans i eliminację dyskryminacji wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą;
2. Uświadomienie i pokazanie odbiorcom bogactwa i różnorodności kultur – uwrażliwienie społeczeństwa na dobro jakim jest kultura, teatr, film, muzyka, sztuka, literatura;
3. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców Krakowa w dialog wielokulturowy;
4. Zbudowanie trwałych więzi między młodzieżą różnych kultur – stop przemocy, stop terroryzmowi,
5. Prowadzenie i aktualizacja strony projekty w social media, dzięki której wydarzenia dostępne będą również dla osób, które osobiste nie mieli możliwości wzięcie udziału w Festiwalu.

W ramach projektu wyszczególniono cztery główne grupy wiekowe:
1. Dzieci
2. Młodzież akademicka
3. Dorośli
4. Seniorzy
Projekt jest adresowany do wszystkich, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, poglądy polityczne, religijne czy orientację seksualną. Wydarzenia teatralne mają zbudować most porozumienia między narodami w oparciu o sztukę, naukę i kulturę. Będą okazją do refleksji nad swoim miejscem w Europie oraz misją jako obywatela Polski.

Efekty założone przy realizacji Festiwalu dla:
- dzieci: integracja wielokulturowa, budowanie tolerancji, wymiana poglądów kulturalnych, tworzenie porozumienia i budowanie relacji interpersonalnych, edukacja kulturowa,
poprawa komunikacji oraz rozwój artystyczny.
- młodzieży akademickiej: integracja międzynarodowa i wielokulturowa, budowanie tolerancji, wymiana poglądów kulturalnych, religijnych. Tworzenie europejskich porozumień i budowanie relacji interpersonalnych, edukacja kulturowa, poprawa komunikacji oraz nawiązanie kontaktów w celu rozwoju dalszej kariery zawodowej.
- dorośli i osoby aktywne zawodowo: zaangażowanie się w wolontariat, poznanie kultury mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, przełamanie barier językowych, edukacja dla najmłodszego pokolenia wspólnie spędzającego czas z rodzicami oraz pomoc w kształtowaniu postaw patriotycznych na tle międzynarodowych doświadczeń.
- seniorzy i osoby w wieku emerytalnym: aktywizacja osób starszych przez zachęcenie do spędzenia czasu wśród młodszego pokolenia, zaangażowanie się w wolontariat, eliminowanie myśli o schyłku swojego życia wśród osób po 70 roku życia.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Od czasów średniowiecza Kraków słynie ze swojej wielokulturowości i różnorodności. Krakowska ziemia historycznie połączyła różnorodne kultury – polską, czeską, niemiecką, żydowską, łemkowską oraz ukraińską. Ta tradycja jest kultywowana do dziś – w Krakowie odbywa się dużo wielokulturowych i międzynarodowych wydarzeń, które ciesząc się ogromnym zainteresowaniem i łączą mieszkańców miasta. Projekt oprócz korzyści jakie da zacieśnienie wspólnoty w dzisiejszych czasach dają też szansę na lepsze zrozumienie i komunikację w następnych pokoleniach.
W ramach Festiwalu będą odbywać się różne aktywności dostosowane do różnych grup odbiorów, w tym pokazy filmów, spektakle i perfomance, warsztaty i dyskusję w plenerze.

Sukces poprzednich edycji wydarzeń kulturalnych skierowanych do Ukraińców mieszkających w Krakowie zarówno jako do grupy przedstawiającą mniejszość narodową tak i do grupy mieszkających w Krakowie migrantów - bezpośrednich przedstawicieli danej kultury, oraz liczba odbiorców zainteresowanych daną kulturą jest wskaźnikiem do tworzenia programu opartego na kulturze ukraińskiej.

Zgodnie z Małopolskim Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego "wśród imigrantów przyjeżdżających do Małopolski zdecydowanie największą grupę stanowią obywatele Ukrainy (85% w ogóle wydanych pozwoleń, 95% w ogóle zarejestrowanych oświadczeń, 67% w ogóle studiujących cudzoziemców) i to oni odpowiadają za skokowy wzrost liczby obcokrajowców w regionie." Według danych opublikowanych przez "Gazetę Wyborczą" "pod koniec sierpnia 2020 roku w Małopolsce było 58,5 tys. cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS-ie. Około 70 proc. spośród nich to obywatele Ukrainy: 42 tysiące w Małopolsce".
Według Raportu GUS z dnia 04.06.2020 r. "Populacja cudzoziemców w Polsce w czasie COVID-19" "Szacuje się, że na koniec lutego 2020 r. w Polsce przebywało 2 213 594 cudzoziemców, z czego 1 390 978 to obywatele Ukrainy." " Zgodnie z informacją z rejestru ZUS stan na koniec 2019 r. oraz lutego, marca i kwietnia 2020 r. przedstawiał się następująco:
· 31.12.2019 – 651 506, w tym 479 113 (73,5%) to obywatele Ukrainy,
· 29.02.2020 – 670 172, w tym 493 138 (73,6%) to obywatele Ukrainy,
· 31.03.2020 – 662 253, w tym 484 753 (73,2%) to obywatele Ukrainy,
· 30.04.2020 – 622 314, w tym 449 298 (72,2%) to obywatele Ukrainy. "
Według wyliczeń opublikowanych w październiku 2019 r. przez Narodowy Bank Polski w latach 1996-2018 pracownicy z Ukrainy odpowiadali za 3,2 proc. odnotowanego w Polsce wzrostu PKB. W latach 2014-2018 ten udział wzrósł do 11,3 proc. W jednym tylko 2017 r. osoby z ukraińskim paszportem pracujące w Polsce odpowiadały za wytworzenie 0,6 proc. całkowitego PKB Polski.

W skale państwa migranci z Ukrainy stanowią 3,66% od wszystkich mieszkańców Polski, a w skale Krakowa - każdy 10 mieszkaniec miasta jest Ukraińcem. Dana grupa społeczna ma ogromny potencjał, który może być wykorzystany poprzez włączenie ich w życie kulturalne i społeczne miasta, w tym poprzez wydarzenia kulturalne.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Kreacja graficzna wydarzenia Opracowanie materiałów graficznych związanych wydarzeniami w ramach projektu 3 000,00 PLN
Koszty promocji (outdoor, Google Ads, radiowa, w mediach lokalnych oraz w social media) Druk plakatów B1 oraz plakatów citylight, ekspozycja plakatów B1 (21 dni) na słupach reklamowych, 21-dniowa kampania w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), dwutygodniowa kampania Google Ads, kampania radiowa na lokalnej antenie i kampania reklamowa w lokalnej prasie, druk ulotek A5 dwustronnych. 25 000,00 PLN
Wynajem scen/sal wraz z obsługą techniczną wydarzeń w ramach projektu Koszt wynagrodzenia dla obsługi zadania - montaż i demontaż wyposażenia na potrzeby realizacji zadania (5 spektakli*5000,00 zł + 5 pokazów filmowych* 5000,00 złotych + 1 piknik teatralny* 5000,00 złotych + 4 warsztaty* 500,00 złotych) 57 000,00 PLN
Koszt usługi noclegowej i gastronomicznej Noclegi i wyżywienie osób zaangażowanych, w szczególności aktorów i reżyserów przedstawiających spektakle (75 osób, w tym 5 teatrów po 15 osób * 8 dni * 130,00 złotych /w tym, 20,00 zł na śniadanie + 30,00 zł na obiady + 30,00 zł na kolację + 50,00 zł na noclegi w Schronisku Młodzieżowym/), koszty wyżywienie wolontariuszy (15 osób*8 dni* 45,00 zł obiadokolacja) oraz usługi gastronomicznej podczas pikniku teatralnego (250 osób *45,00 złotych) 94 650,00 PLN
Koszty usługi filmowania Rejestracja filmowa i zdjęciowa wydarzeń (20 wydarzeń *500,00 złotych) 10 000,00 PLN
Wynagrodzenie prowadzących warsztaty Honorarium prowadzących 4 warsztatów * 500,00 złotych (według stawek rynkowych) 2 000,00 PLN
Usługa transportowa Transport osób i wyposażenia na potrzeby realizacji Festiwalu (2500,00 zł * 8 dni) 20 000,00 PLN
Wynagrodzenie moderatorów dyskusji Honorarium moderatorów 5 dyskusji * 300,00 złotych (według stawek rynkowych) 1 500,00 PLN
Wynagrodzenie koordynatorów projektu Honorarium koordynatorów projektu (3 osoby* 25,00 złotych/godzina (według stawek rynkowych) * 150,00 godziny pracy nad projektem) 11 250,00 PLN
224 400,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie Festiwalu - I etap 1. Kontakt z zespołami teatralnymi i potwierdzenie formy, rodzaju spektaklu przedstawianego przez teatr; 2. Przygotowywanie programu Festiwalu; 3. Nawiązanie kontaktu z patronami medialnymi; 4. Zgłoszenie realizowanego wydarzenia teatralnego do MSZ, Urzędu Miasta Krakowa, straży miejskiej, policji oraz służb medycznych; 5. Przygotowanie dyskusji; 6. Praca nad kosztorysem; 7. Przygotowanie i rozsyłanie pism przewodnich, zaproszeń oraz pism do Urzędów w celu objęcia patronatem festiwalu; 8. Przygotowanie i zawarcie porozumienia z teatrami w celu ustalenia i doprecyzowania wydarzeń Festiwalu; 9. Przygotowanie materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia, konspekty); 10. Przygotowanie akredytacji dziennikarskich; 11. Opracowanie informacji do mediów prasowych i radiowych; 12. Zlecenie materiałów do druku; 13. Ustalenie warunków technicznych realizacji spektakli; 14. Rezerwacja miejsc noclegowych dla przyjezdnych grup teatralnych; 15. Prowadzenie dodatkowych rozmów i ustalenie wybranych punktów gastronomicznych do uzyskania bonifikaty na posiłki dla przyjezdnych gości; 16. Rozpoczęcie kampanii promocyjnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych (w tym, zamieszenie informacji na portalach społecznościowych), 17. Rozpoczęcie kampanii informacyjnej na uczelniach, jednostkach naukowych (marketing szeptany, ulotki, broszury); 18. Przygotowanie umów woluntarystycznych oraz rozmowy z wolontariuszami; 19. Budowanie lokalnych okienek informacyjnych; 20. Weryfikacja miejsc do wydarzeń pod względem wizji i fonii; 21. Weryfikacja podziału zadań i obowiązków dotyczącą pracy administracyjnej i organizacyjnej. I kwartał 2022
Realizacja Festiwalu 1. Przyjazdy zespołów, zakwaterowania uczestników; 2. Przedstawienie harmonogramu Festiwalu aktorom, reżyserom i pozostałym uczestnikom. 3. Realizacja 5 spektakli w ramach projektu; 5. Realizacja 5 dyskusji; 6. Realizacja 5 pokazów spektakli teatralnych według programu Festiwalu; 7. Realizacja 4 warsztatów, w tym 2 warsztatów teatralnych oraz 2 warsztatów plastycznych; 8. Realizacja pikniku teatralnego w ogrodzie Centrum Młodzieży dla uczestników i mieszkańców miasta. 03.04-10.04.2022
Podsumowanie Festiwalu 1. Podsumowanie merytoryczne i dokonanie analizy wydarzeń projektu w ramach Festiwalu; 1. Wypłacanie należności dla kontrahentów i partnerów za wykonane usługi; 3. Wysłanie listów i podziękowań do JST, mediów oraz sponsorów i uczelni w podziękowaniu za współpracę; 4. Rozliczenie finansowe Festiwalu i przygotowanie dokumentacji do archiwizacji. 11.04-30.06.2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zapoznanie mieszkańców Krakowa z wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, które pozwoli na wyrównanie szans i eliminację dyskryminacji wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą. Akcja ma na celu również między innymi: uświadomienie i pokazanie odbiorcom bogactwa i różnorodności kultur, zwiększenie zaangażowania mieszkańców Krakowa w dialog wielokulturowy.
powrót