Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 82:

STRAJK DEMOGRAFICZNY

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

Projekt zakłada sfinansowanie kampanii społecznej zmieniającej postrzeganie rodzicielstwa
i promującej dzietność wśród mieszkańców Krakowa co może wpłynąć na wzrost przyrostu naturalnego w mieście.

Kampania społeczna ma obejmować promocję wytworzonych treści na wskazanych w projekcie nośnikach zewnętrznych oraz poprzez media lokalne - radio i prasę oraz w mediach społecznościowych.

Podstawowe treści i wartości kampanii społecznej powinny skupiać się na osiągnięciu celu jakim jest promowanie wartości rodziny i wychowywanie dzieci. Treść kampanii powinna oscylować w takim pokazywaniu rodziny i rodzicielstwa, aby było one odbierane pozytywnie przez odbiorców kampanii i skłaniało do prezentowania postaw pozytywnych w stosunku do rodzin z dziećmi, w tym rodzin wielodzietnych i zachęcało do podejmowania wyzwania jakim jest wychowywanie dzieci, a także promowało włączanie się również innych członków rodziny (ciocie, dziadków) we wspieranie w wychowywaniu dzieci. Przykładowymi hasłami przedmiotowej kampanii może być: np.: „Podejmij challenge i dołącz do strajku demograficznego poprzez promocję rodziny poprzez bycie ojcem/matką”, "Podejmij sztafetę, żeby wysiłek poprzednich pokoleń nie poszedł na marne", "Strajk demograficzny - zrób co możesz żeby nie było nas mniej" itp.

Kampania w swej treści może stosować analogię do strajku klimatycznego, który zachęca społeczeństwo do dbania o środowisko naturalne i promuje wartości ekologiczne. Strajk demograficzny może wykorzystywać podobne mechanizmy, tak aby wskazywać, że demografia jest równie ważna co klimat, jeśli nie ważniejsza np. infografika w sieci o treści: klimat=<DEMOGRAFIA. Przekaz powinien być również na tyle uniwersalny, żeby docierał zarówno do osób w wieku (re)produkcyjnym, jak również do osób starszych, których rola we wspieraniu młodych rodzin jest niezwykle istotna i może wpływać na decyzje młodych rodzin w aspekcie posiadania dzieci oraz większej liczby dzieci.

Przewodnie hasło kampanii:
Główne hasło kampanii musi spełniać cel kampanii tj. promocję rodziny i wychowywanie dzieci, np. „Rodzina - nasza wspólna sprawa”; „Czas na challenge większy niż cel na najbliższe tygodnie - czas na Strajk Demograficzny”; „Duże rodziny - sukces nas wszystkich”; „Dość bycia singlem - czas być parentem”, rodzina, family (słowo rodzina w różnych językach) - różne słowa - jedna idea.

Grupa docelowa kampanii:
Adresatem kampanii są mieszkańcy Miasta Krakowa, z każdym poziomem wykształcenia - osoby, które mają wpływ na zmianę sytuacji demograficznej, w tym:

 • młode osoby, jeszcze nie będące w związkach formalnych oraz małżeństwa/pary bezdzietne, które w przyszłości chcą mieć rodzinę - kampania ma zachęcać do założenia rodziny i posiadania dzieci;
 • rodziny z co najmniej jednym dzieckiem, które mogą rozważać decyzję o urodzeniu i wychowaniu kolejnego dziecka i kampania ma wspierać ich w podjęciu tego wyzwania;
 • osoby dojrzałe, w tym w wieku 60+ (także członkowie rodzin wielopokoleniowych), które dobrowolnie, dzięki pozytywnemu nastawieniu do instytucji rodziny, rodzicielstwa - systematycznie będą pomagać i wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci – kampania ma wesprzeć i promować taką postawę i tym samym wspomóc rodziców w podjęciu decyzji o wychowywaniu większej liczby dzieci lub zdecydowaniu się na kolejne dziecko.

Otoczenie kampanii:
Realizator kampanii musi zwrócić uwagę, że kampania może być postrzegana jako przeniesienie punktu ciężkości z aspektu indywidualnego na aspekt społeczny - tj. postawy skupiające się na rozwoju indywidualnym mają być postawione nieco poniżej postaw skupiających się na dobru wspólnym. Kampania ma ukazywać, że pełnia rozwoju osobistego wiedzie zarówno przez bycie singlem jak i przez bycie rodzicem. Istotą kampanii ma być pokazanie, że jedno nie wyklucza drugiego, a nawet dobro wspólne może być uzupełnieniem i rozwinięciem dla rozwoju indywidualnego. Przy tworzeniu założeń kampanii realizatorowi rekomenduje się zapoznanie ze stanowiskami Związku Dużych Rodzin 3+, serwisem tematycznym Tato.net oraz zapisami dokumentu pn. „Strategia Demograficzna 2040”

Sposób realizacji kampanii oraz rodzaj przekazywanego komunikatu:

 • media zewnętrzne takie jak:
  • telewizja w komunikacji miejskiej w Krakowie (tzw. BUS TV)- spot do 30 sek. w konwencji komiksu, np.: rozmowa między osobami prezentującymi postawę singiel i pro-family, emisja: przez 2 miesiące
  • billboardy oraz citilighty - punkty najlepiej centralne w dzielnicach miasta Krakowa – plakaty z wykorzystaniem infografik, hasła np.: „Chcesz dobrej przyszłości? Podejmij wyzwanie i bądź ojcem/matką”, „Strajk klimatyczny OK, Strajk demograficzny jeszcze baaardziej OK :-)”, „Mój rozwój personalny = rozwój Mojej rodziny”
   Emisja: Billboardy 8 szt. w Krakowie: przez okres 2 edycji, citilighty min. 36 sztuk w dzielnicach Krakowa; przez okres 1 miesiąca
 • radio: przygotowanie oraz emisja reklamy społecznej w formie np.: krótkiej rozmowy młodych ludzi w konwencji singiel vs. pro-parenting, czas trwania spotu: do 30 sek., emisja 2 x dziennie przez okres 32 dni (łącznie w 3 różnych miesiącach) w godzinach 6:30 – 20:00.
 • prasa lokalna: przygotowanie oraz opublikowanie ciekawych artykułów w formie wywiadów np. ze znanymi osobami, które wychowywały się w rodzinach wielodzietnych i chwalą sobie taką formę otoczenia dla wychowywania dzieci, lub z jedną z krakowskich rodzin wielodzietnych, itp. Emisja: 3 całostronnicowych wywiadów, publikowanych w odstępie co 2 miesiące.
 • media społecznościowe (np.: google/facebook): 30 sekundowe filmiki pokazujące np.: rozmowę młodych ludzi z której wynika, że warto podjąć wyzwanie i decydować się na wychowywanie dziecka/dzieci, infografiki. Kampania spersonalizowana dla mieszkańców Krakowa, wyświetlana jako reklama płatna. Utworzenie i utrzymanie strony internetowej projektu na okres min. 4 miesięcy, po tym okresie materiały wytworzone w czasie kampanii dostępne będą na stronach Urzędu Miasta Krakowa, z możliwością wykorzystania treści przez inne samorządy, instytucje lub organizacje pozarządowe.

Zakładane efekty kampanii:
Efektem przeprowadzonej kampanii społecznej będzie dotarcie z komunikatem do szerokiej grupy mieszkańców Krakowa - odbiorców kampanii poprzez:

 • Radio: poziom słuchalności spotów emitowanych w radio,
 • Telewizję dostępną w komunikacji miejskiej: dane dot. liczby odbiorców spotu/ pasażerów w komunikacji miejskiej,
 • Lokalną prasę: nakład gazety/ liczba czytelników gazet zawierających artykuły promocyjne,
 • Media społecznościowe: informacja na temat zasięgów reklam w mediach społecznościowych, w tym liczby unikalnych odbiorców
 • Kampanię bilboardową oraz citilighty: dokumentacją lokalizacji miejsc, w których zostały umieszczone billboardy oraz citylighty z reklamą.

 W perspektywie długofalowej wskaźnikiem sukcesu kampanii może być zwiększenie współczynnika dzietności kobiet w Krakowie z 1,5 w 2020r. do 1,75 w 2023 r.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Aktualna ludność Krakowa - stan na 31 XII 2020 roku - ok. 780 tys. osób. Biorąc pod uwagę trendy demograficzne dla Polski liczba mieszkańców Krakowa może zmaleć do ok. 520 tys. osób w 2045 roku. 
 
Jeśli aktualne trendy demograficzne nie ulegną poprawie to spowoduje to szereg negatywnych zjawisk gospodarczych i społecznych, które mogą doprowadzić do znacznego pogorszenia się jakości życia mieszkańców Krakowa oraz obniżenia poziomu funkcjonowania społeczności lokalnej.
 
Prognozy demograficzne 
Około połowy wieku, do 2060 r., liczba ludności w Polsce spadnie o co najmniej 8 milionów – z obecnych 38,3 do 30 milionów – wynika z danych przygotowanych przez ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego i Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.
Demografowie przewidują, że w latach 2015–2030 liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie systematycznie maleć, aż do poziomu 20,8 mln w 2030 r.
Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie do 9,6 mln. Eksperci są pewni, że w najbliższych latach, w wyniku małej liczby urodzeń i przy niewielkim wzroście liczby zgonów, przyrost naturalny będzie zdecydowanie ujemny.
Malejąca dzietność i wzrastająca długość życia spowodują gwałtowne starzenie się społeczeństwa tj. wzrostu udziału osób w wieku poprodukcyjnym w odniesieniu do pozostałych grup wiekowych.
 
Przeciętna długość trwania życia wyniesie w 2030 r. 77,6 roku dla mężczyzn i 80 lat dla kobiet.
W najbliższych latach nastąpi dalszy spadek dzietności Polek, z około 1,22 dziecka na kobietę do około 1,1. 
Aby doprowadzić do zastępowalności pokoleń, na matkę powinno przypadać 2,1 dziecka.
Liczba urodzeń spadnie z poziomu 315,5 tys. w 2020 r. do 232,7 tys. w roku 2030. Pod względem dzietności Polska zajmuje obecnie 214. miejsce wśród 224 krajów świata.
Przewiduje się, że do 2030 r. średni wiek mieszkańca Polski wzrośnie do ponad 45 lat (obecnie wynosi około 37 lat), z tendencją do dalszego wzrostu.
W połowie wieku tj. ok. 2050 roku na 1000 pracujących przypadnie prawie 700 emerytów (w chwili obecnej jest to 270 emerytów).
 
 
Źródło prezentowanych rysunków
http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf
 
Poniżej wykres przedstawiający liczbę urodzeń w Polsce (w tys.) w latach 1970-2013 - wszelki komentarz do niniejszych danych statystycznych jest zbędny.
 
Źródło prezentowanych rysunków ma miejsce na stronie : 
http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf
 
2. Piramida wieku - Kraków - 2014 rok - za 30 lat dominującą grupą w społeczności Krakowa będzie kohorta mająca 55 do 69 lat.
 
 
3. Saldo migracji - województwa
 
4. Średni wiek rodzenia - prognoza GUS.
5. Zmiany liczby ludności do 2050 r. - prognoza GUS.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie kreatywne kampanii opracowanie koncepcji, scenariusza, harmonogramu, grafik i haseł 55 000,00 PLN
media zewnętrzne kampania na nośnikach zewnętrznych takich jak: bilbordy, citylight, Bus TV 135 000,00 PLN
media lokalne - prasa kampania społeczna - media lokalne 25 000,00 PLN
media społecznościowe kampania społeczna - media społecznościowe 75 000,00 PLN
media lokalne - radio kampania w lokalnych rozgłośniach radiowych 65 000,00 PLN
wynagrodzenie realizatora kampanii marża agencji reklamowej 70 000,00 PLN
425 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Postępowanie przetargowe na wybór realizator/-ów kampanii ogłoszenie przetargu styczeń - luty 2022
Postępowanie przetargowe na wybór realizator/-ów kampanii wybór realizatora kampanii w postepowaniu marzec - kwiecień 2022
Opracowanie kreatywnej koncepcji kampanii przez realizatora kampanii opracowanie koncepcji kampanii, w tym m.in. spójnej identyfikacji wizualnej oraz strategii i harmonogramu działań promocyjnych, zabezpieczenie zakupu miejsc emisji reklamy kwiecień - maj 2022
Kampania społeczna - media zewnętrzne kampania społeczna - media zewnętrzne maj - listopad 2022
Kampania społeczna - media lokalne - radio kampania społeczna - media lokalne - radio maj - listopad 2022
Kampania społeczna - media lokalne - prasa kampania społeczna - media lokalne - prasa maj - listopad 2022
Kampania społeczna - media społecznościowe kampania społeczna - media społecznościowe maj - listopad 2022
Raport z przeprowadzonej kampanii po zakończeniu realizacji kampanii grudzień 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Efektem przeprowadzonej kampanii społecznej będzie dotarcie z komunikatem do szerokiej grupy mieszkańców Krakowa - odbiorców kampanii poprzez: Radio: poziom słuchalności spotów emitowanych w radio, Telewizję dostępną w komunikacji miejskiej: dane dot. liczby odbiorców spotu/ pasażerów w komunikacji miejskiej, Lokalną prasę: nakład gazety/ liczba czytelników gazet zawierających artykuły promocyjne, Media społecznościowe: informacja na temat zasięgów reklam w mediach społecznościowych, w tym liczby unikalnych odbiorców Kampanię bilboardową oraz citilighty: dokumentacją lokalizacji miejsc, w których zostały umieszczone billboardy oraz citylighty z reklamą. W perspektywie długofalowej wskaźnikiem sukcesu kampanii może być zwiększenie współczynnika dzietności kobiet w Krakowie z 1,5 w 2020r. do 1,75 w 2023 r.
powrót