Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 45:

Mobilna scena plenerowa

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Mobilna scena plenerowa ustawiona będzie w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 41 na działce o nr 210/43.

Opis projektu

W ramach projektu zakupiona zostanie mobilna scena plenerowa umożliwiająca zorganizowanie koncertów, imprez plenerowych, warsztatów artystycznych i innych kulturalnych spotkań dla osób niepełnosprawnych z Domów Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej  oraz innych Domów Pomocy Społecznej z Miasta Krakowa, a także seniorów, dzieci, młodzieży i społeczności naszego miasta. Scena o wielkości 8,0 m x 6,0 m, o powierzchni 48 m2 ustawiona będzie w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41. Mobilna scena plenerowa dodatkowo powinna być wyposażona w 2 siatki boczne + 1 siatkę tylną + opaska, 2 siatki do skrzydeł dźwiękowych, maskownicę sceny, 2 komplety skrzydeł dźwiękowych, 1 x schody z poręczami oraz 1 podjazd dla niepełnosprawnych. 

Harmonogram imprez będzie obejmował m.in.:
 1) warsztaty muzyczne (będą zapraszane zespoły muzyczne - profesjonalne i amatorskie; muzycy będą grać koncert, opisywać styl muzyczny prezentowany przez siebie i aktywizować widzów do wspólnego śpiewu - karaoke; będą także zapraszani indywidualni muzycy prezentujący grę na instrumencie; zajęcia będą miały na celu zapoznanie widzów z konkretnym instrumentem, jego pochodzeniem, historią, możliwościami dźwiękowymi), 2) warsztaty teatralne ( swoje umiejętności aktorskie będą prezentować profesjonalne i amatorskie grupy teatralne, np. grupy teatralne z domów pomocy społecznej), 
3) kino letnie ( dzięki zadaszeniu sceny oraz ścianom bocznym sceny będzie możliwość wyświetlania seansów kina letniego dla uczestników projektu. 
 
Weryfikacja uczestników imprez prowadzona będzie poprzez wysyłanie zaproszeń na imprezy organizowane na mobilnej scenie plenerowej do Domów Pomocy Społecznej z Miasta Krakowa, poprzez Krakowskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41. Wykonawcy pozyskiwani będą nieodpłatnie lub po uzyskaniu środków finansowych z różnorodnych projektów dedykowanych pomocy społecznej i osobom niepełnosprawnym, odpłatnie lub nieodpłatnie, zgodnie z zapotrzebowaniem do konkretnego projektu. Wykonawcami będą także osoby niepełnosprawne mieszkające w DPS, prezentujące swoje artystyczne osiągnięcia i uzdolnienia wokalno-aktorskie, a także sztuki teatralne.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu aktywizację osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży, które często ze względu na swoje problemy zdrowotne wymagają wszechstronnego wsparcia. Chorobom somatycznym, psychicznym, zaburzeniom wieku rozwojowego towarzyszą na ogół zaburzenia relacji chorego z jego najbliższym otoczeniem społecznym, dlatego w usprawnianiu tej grupy osób ogromne znaczenie odgrywają nowatorskie metody terapii, takie jak arteterapia. Mobilna scena plenerowa pozwoli na działania, które dotrą do szerszego kręgu odbiorców. Zakup sceny stworzy mieszkańcom miasta, osobom niepełnosprawnym, seniorom, dzieciom i młodzieży dodatkowe miejsce do różnych inicjatyw kulturalnych i artystycznych. Opracowany projekt ma za zadanie rozwijanie i propagowanie różnych działań, mających na celu poszerzenie oddziaływań terapeutycznych, podniesienie jakości życia w DPS, integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Ponadto projekt zakłada wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych uczestniczących w różnych inicjatywach kulturalnych, ich wyjście poza własne hermetyczne środowisko, mobilizację do podejmowania nowych ról społecznych. Celem projektu jest także przełamywanie funkcjonującego w społeczeństwie stereotypu osoby starszej i chorej, niegrzecznego dziecka, zepsutej młodzieży oraz powrót do aktywnego życia poprzez kontakt ze światem kultury. Mobilna scena plenerowa pozwoli na szeroki wachlarz propozycji kulturalnych i da możliwość prezentacji swoich umiejętności osobom niepełnosprawnym, dzieciom, młodzieży, seniorom  poprzez wystawienie widowisk samodzielnie przygotowanych i własnych aranżacji muzycznych. Dzięki niej poszerzy się wachlarz oddziaływań o charakterze psychoterapeutycznym w domach pomocy społecznej, mający na celu wspieranie aktywności życiowej osób z różnymi problemami zdrowotnymi. Oddziaływanie poprzez sztukę wpłynie na poprawę jakości ich życia oraz funkcjonowanie na poziomie społecznym i indywidualnym. Efektem końcowym projektu ma być nowoczesna mobilna scena plenerowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki której podjęte działania psychoterapeutyczne wpłyną na podniesienie stopnia otwarcia się osób starszych i niepełnosprawnych na otoczenie, na integrację międzypokoleniową, zdobycie łatwości wchodzenia w kontakty interpersonalne, rozwój zainteresowań w oparciu o umiejętność rozpoznawania i wyrażania własnych potrzeb, integrację ze społecznością lokalną. Projekt zwiększy aktywność społeczną osób starszych i niepełnosprawnych przez angażowanie się w różne formy kultury. W ramach projektu na scenę plenerową będą zapraszane zespoły muzyczne reprezentujące różne gatunki muzyczne oraz profesjonalne i amatorskie grupy teatralne, które prezentować będą swój dorobek artystyczny oraz przeprowadzać będą warsztaty artystyczne. Z uwagi na mobilność sceny będzie ją można wykorzystywać w ramach działań odbywających się na terenie całego Krakowa. Mobilna scena plenerowa przede wszystkim da możliwość osobom niepełnosprawnym, wykluczonym ze społeczeństwa, młodzieży i dzieciom prezentacji swoich możliwości muzyczno-artystycznych, oswojenia się ze sceną, z widownią i ze stresem towarzyszącym podczas występów; spowoduje także poszerzenie oddziaływań terapeutycznych wobec niepełnosprawnych, spowoduje podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz społeczności naszego miasta.

Koszt wynajmu takiej sceny, niestety, jest zbyt drogi, co jest barierą w integracji osób niepełnosprawnych  ze społecznością  i nie pozwala rozszerzyć oddziaływań terapeutycznych dotyczących wspólnego współżycia w środowisku osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, społeczności miasta i seniorów. Chodzi o to aby te osoby w środowisku wykazywały wobec siebie szacunek, rozumiały potrzeby wyrażane przez siebie na wzajem, nie były intruzami na własnym podwórku. Wspólne spędzanie czasu da możliwość bliższego poznania się w/wym. uczestników projektu, wzbogaci oferty kierowane przez Miasto do swoich mieszkańców. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
mobilna scena plenerowa scena o wielkości 8,0m x 6,0m z elektro-hydraulicznym systemem podnoszenia dachu, elektrycznym systemem rozkładania sceny 170 000,00 PLN
siatki do sceny siatki do sceny 48m2 stanowiące osłonę sceny, 2xboczna+tylna+opaska 6 000,00 PLN
skrzydła dźwiękowe kpl-2 szt., służące do mocowania świateł, głośników 12 000,00 PLN
siatki do skrzydeł dźwiękowych kpl-2 szt., osłona przednia do skrzydeł dźwiękowych 1 400,00 PLN
maskownica sceny osłona dolnej części(podwozia) sceny 1 000,00 PLN
schody z poręczami kpl, schody stałe z poręczami 2 000,00 PLN
podjazd podjazd długości ok 4,0m 6 500,00 PLN
198 900,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
rozeznanie rynku dot. zakupu mobilnej sceny plenerowej wyszukanie producentów sceny w celu określenia kosztorysu oraz warunków realizacji zamówienia kwiecień 2021r.
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą PZP ogłoszenie przetargu na zakup mobilnej sceny plenerowej, wyłonienie wykonawcy pierwsza połowa 2022r.
zakup mobilnej sceny plenerowej wraz z dodatkowymi elementami złożenie zamówienia na zakup sceny, podpisanie umowy z wykonawcą na dostawę mobilnej sceny plenerowej, dostawa i odbiór sceny pierwsza połowa 2022r.
inauguracja imprez kulturalno-artystycznych na mobilnej scenie plenerowej otwarcie sceny plenerowej druga połowa 2022r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży- mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, a tym samym do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego osób będących mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej. Wydarzenia odbywające się przy wykorzystaniu sceny przyczynią się do efektywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Miasta- seniorów, dzieci i młodzież oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Efektem realizacji projektu będzie nowoczesny obiekt , dostosowany do potrzeb mieszkańców Krakowa w kwestii integracji oraz imprez kulturalno-rozrywkowych i edukacyjnych.
powrót