Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 63:

ODPOMNIKUJMY PARK JORDANA: SKOŃCZMY Z SAMOWOLĄ BUDOWLANĄ!

Projekt odrzucony: Projekt zakłada uporządkowanie stanu prawnego popiersi wniesionych w Parku Jordana w latach 1999-2016. Ze względu na fakt, iż przedmiotowe pomniki upamiętniają cenione i zasłużone postaci dla Polaków nie jest zasadnym usuwanie ich z terenu Parku Jordana. Istnienie popiersi stanowi ważną funkcję edukacyjną i jest istotnym elementem Parku Jordana. Należy podkreślić, że wzniesienie pomnika należy również rozumieć jako przeniesienie istniejącego pomnika w inne miejsce, jego remont lub rozbiórkę - zgodnie z uzasadnieniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 15 marca 2018 r. II OSKN 474/18. Zakres właściwości rady gminy. „Decyzja” rady gminy podejmowana na podst. Art.18ust.1 pkt 13 u.s.g. powinna przybrać formę uchwały. Zgodnie z powyższym nie ma możliwości zamiany lokalizacji pomiędzy popiersiami bez podjętej stosownej uchwały w tym zakresie. Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego § 17 ust. 1. Pkt 9) W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które wymagają podjęcia przez Radę uchwały, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, chyba że na realizację takiego zadania została już podjęta taka uchwała. Pozostawienie na terenie parku elementów cennych kulturowo zapobiegnie podziałowi wśród Mieszkańców Krakowa w tej kwestii. Budżet Obywatelski Miasta Krakowa nie jest odpowiednią formą realizacji założenia. Projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: park im. dra Henryka Jordana

Opis projektu

PROJEKT POLEGA NA USUNIĘCIU Z PARKU JORDANA 13 POPIERSI ORAZ MASZTU, KTÓRE TO STANĘŁY W NIM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ W LATACH 1999-2016.

W projekcie parku Jordana i zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzja Nr 1236/06 z dnia 17.07.2006 r. w parku mogło stanąć 16 nowych popiersi, czyli łącznie 41 (16 nowych i 25 przedwojennych). W latach 1999-2016 niezgodnie z projektem i wydanym w 2006 roku pozwoleniem na budowę liczba popiersi wzrosła z 25 aż do 54 To oznacza, 13 popiersi, które stanęły w latach 1999-2016 w parku zostało postawionych bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę. Ponadto w 2016 roku ustawiono "tymczasowo" maszt, którego do tej pory nie usunięto, chociaż został również postawiony bez pozwolenia na budowę z okazji Światowych Dni Młodzieży i zaraz po ich zakończeniu miał zostać z parku usunięty. Zgodę na maszt wprawdzie warunkowo przedłużono do 11 listopada 2018 roku, ale nawet po tej dacie masztu z parku nie usunięto (w załączniku wezwanie ZZM do usunięcia masztu).
 
JAKIE FORMALNOŚCI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY POSTAWIĆ W PARKU JORDANA POMNIK ZGODNIE Z PRAWEM?

Aby zgodnie z prawem móc postawić pomnik w parku Jordana, należy posiadać:
- uchwałę Rady Miasta Krakowa zezwalającą na postawienie pomnika
- ważne pozwolenie na budowę
- pozwolenie konserwatorskie - park Jordana jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-579, decyzją z 18.05.1976 r. Prace w obrębie parku wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.)
 
Kwerenda dokumentacji dla parku Jordana wykazała, że w latach 1999-2004 nie obowiązywało żadne pozwolenie na budowę, Rada Miasta Krakowa nie podęła żadnych uchwał w sprawie pomników w parku Jordana, a pomimo to w parku Jordana stanęło aż 7 pomników wzdłuż alei głównej.

POMNIKI, KTÓRE STANĘŁY W PARKU JORDANA W LATACH 1999-2004 BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ:

1. kard. Stefana Wyszyńskiego odsłonięty 11-06-1999 - brak uchwały Rady Miasta Krakowa i pozwolenia na budowę
2. Jana Pawła II odsłonięty 11-11-2000 - brak uchwały Rady Miasta Krakowa i pozwolenia na budowę
3. marsz. Józefa Piłsudskiego odsłonięty 11-11-2000 - brak uchwały Rady Miasta Krakowa i pozwolenia na budowę
4 ks. Jerzego Popiełuszki odsłonięty 13-12-2000 - brak uchwały Rady Miasta Krakowa i pozwolenia na budowę
5. kard. Adama Stefana Sapiehy odsłonięty 23-07-2001 - brak uchwały Rady Miasta Krakowa i pozwolenia na budowę
6. Ignacego Paderewskiego odsłonięty 11-11-2003 - brak uchwały Rady Miasta Krakowa i pozwolenia na budowę
7. Marii Skłodowskiej-Curie odsłonięty 13-10-2004 - brak uchwały Rady Miasta Krakowa i pozwolenia na budowę.
W 2006 roku ujawniono w inwentaryzacji parku 7 nowych pomników, jednak nigdy nie uzyskano dla nich żadnego pozwolenia na budowę. Dopiero w 2006 r. wydana została decyzja Nr 1236/06 z dnia 17.07.2006 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Rewaloryzacja parku im. H. Jordana w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie: zagospodarowania terenu, małej architektury, zieleni, dróg, iluminacji, oświetlenia, ogrodzenia, sieci, wod.-kan.” – I etap inwestycji, przy Al. 3-go Maja, H. Reymana, W. Reymonta w Krakowie, na dz. nr 182/1, 182/2, 182/4, 182/5, 182/6, 182/7 obr. 12 Krowodrza (sygnatura sprawy: AU-01-2-MOC.73532-352/06).
W ramach zagospodarowania terenu zatwierdzono 16 nowych pomników. Jednak szczegółowa kwerenda dokumentów wykazała, że zamiast 16 nowych pomników w latach 2006-2016 w parku postawiono ich aż 22 (!). Co więcej Rada Miasta Krakowa wyraziła zgodę na postawienie w parku Jordana 22 pomników powołując się za każdym razem na to samo pozwolenie na budowę, które dopuszczało możliwość budowy tylko 16 pomników. Wszystkie te dodatkowe pomniki ujawniono w inwentaryzacji parku z 2018 roku, jednak nigdy nie uzyskano na 6 dodatkowych pomników pozwolenia na budowę.
 
Ponadto w latach 2006-2010 nie pozyskano wymaganych pozwoleń konserwatorskich od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na postawienie 2 pomników:

1. św. Maksymiliana Marii Kolbego (2009)
2. ks. Zdzisława Peszkowskiego (2010)

Dodatkowo w latach w latach 2012-2016 nie pozyskano wymaganych pozwoleń od Miejskiego Konserwatora Zabytków na postawienie 10 pomników:
  1. Danuty Siedzikówny ''''''''Inki'''''''' (2012)
  2. gen. Stanisława Sosabowskiego (2013)
  3. gen. Elżbiety Zawackiej (2014)
  4. ks. Władysława Gurgacza (2014)
  5. mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” (2015)
  6. ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” (2015)
  7. Ks. Biskupa Albina Małysiaka (2015)
  8. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” (2016)
  9. sierż. Józefa Franczaka „Lalka” (2016)
10. Zofii Kossak Szczuckiej (2016)

WSZYSTKIE POMNIKI, KTÓRE STANĘŁY W PARKU JORDANA W LATACH 2006-2016:

1. Zbigniewa Herberta odsłonięty 29-10-2006 - stoi wzdłuż alei głównej w okolicy kręgu pomnikowego po lewej stronie od wejścia głównego do parku od strony Al. 3 Maja. Brak wyznaczonego miejsca na pomnik w tym miejscu w projekcie z 2006 roku. Pomnik oznaczono dopiero w inwentaryzacji parku ujętej w projekcie z 2018 roku (12 lat po jego postawieniu).

2. płk Ryszarda Kuklińskiego odsłonięty 11-11-2006 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie z 2006 roku. Posiada pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
3. gen. Władysława Andersa odsłonięty 18-05-2007 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie z 2006 roku. Posiada pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. gen. Emila Augusta Fieldorfa ''''''''Nila'''''''' odsłonięty 11-11-2007 - stoi wzdłuż alei głównej w okolicy kręgu pomnikowego po prawej stronie od wejścia głównego do parku od strony Al. 3 Maja. Brak wyznaczonego miejsca na pomnik w tym miejscu w projekcie z 2006 roku. Pomnik oznaczono dopiero w inwentaryzacji parku ujętej w projekcie z 2018 roku (11 lat po jego postawieniu).

5. rotmistrza Witolda Pileckiego odsłonięty 25-05-2008 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie w 2006 roku. Posiada pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. św. Maksymiliana Marii Kolbego odsłonięty 30-08-2009 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie w 2006 roku. Jednak brak jest zgody Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7. Karoliny Lanckorońskiej odsłonięty 02-05-2010 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie w 2006 roku. Posiada pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

8. gen. Stanisława Maczka odsłonięty 05-06-2010 - stoi wzdłuż alei głównej w okolicy kręgu pomnikowego po lewej stronie od wejścia głównego do parku od strony Al. 3 Maja. Brak wyznaczonego miejsca na pomnik w tym miejscu w projekcie z 2006 roku. Pomnik oznaczono dopiero w inwentaryzacji parku ujętej w projekcie z 2018 roku (8 lat po jego postawieniu). Posiada pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

9. Ks. Zdzisława Peszkowskiego 17-09-2010 - stoi wzdłuż alei bocznej po prawej stronie od wejścia głównego do parku od strony Al. 3 Maja. Brak wyznaczonego miejsca na pomnik w tym miejscu w projekcie z 2006 roku. Pomnik oznaczono dopiero w inwentaryzacji parku ujętej w projekcie z 2018 roku (8 lat po jego postawieniu). Dodatkowo brak jest zgody Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

10. Andrzeja Małkowskiego odsłonięty 27-08-2011 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie w 2006 roku. Posiada pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 
11. gen. Leopolda Okulickiego odsłonięty 27-05-2012 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie w 2006 roku. Posiada pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

12. Danuty Siedzikówny ''''''''Inki''''''''16-09-2012 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie w 2006 roku. Jednak brak jest pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

13. gen. Stanisława Sosabowskiego 01-09-2013 - stoi Wzdłuż alei głównej w okolicy kręgu pomnikowego po prawej stronie od wejścia głównego do parku od strony Al. 3 Maja. Brak wyznaczonego miejsca na pomnik w tym miejscu w projekcie z 2006 roku. Pomnik oznaczono dopiero w inwentaryzacji parku ujętej w projekcie z 2018 roku (5 lat po jego postawieniu). Dodatkowo brak jest pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

14. gen. Elżbiety Zawackiej odsłonięty 31-08-2014 - stoi wzdłuż alei bocznej po prawej stronie od wejścia głównego do parku od strony Al. 3 Maja. Brak wyznaczonego miejsca na pomnik w tym miejscu w projekcie z 2006 roku. Pomnik oznaczono dopiero w inwentaryzacji parku ujętej w projekcie z 2018 roku (4 lata po jego postawieniu). Dodatkowo brak jest pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

15. ks. Władysława Gurgacza odsłonięty 14-09-2014 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie w 2006 roku. Jednak brak jest pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

16. mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” odsłonięty 01-03-2015 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie w 2006 roku. Jednak brak jest pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

17. ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” odsłonięty 01-03-2015 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie w 2006 roku. Jednak brak jest pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

18. Ks. Biskupa Albina Małysiaka odsłonięty 17-05-2015 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie w 2006 roku. Jednak brak jest pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

19. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” odsłonięty 28-02-2016 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie w 2006 roku. Jednak brak jest pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

20. sierż. Józefa Franczaka „Lalka” odsłonięty 28-02-2016 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie w 2006 roku. Jednak brak jest pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

21. Zofii Kossak Szczuckiej odsłonięty 08-06-2016 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie w 2006 roku. Jednak brak jest pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

22. Henryka Sienkiewicza odsłonięty 08-06-2016 - miejsce na ten pomnik przewidziano w projekcie w 2006 roku. Posiada pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2008 roku.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ponieważ samowola budowlana nigdy nie ulga przedawnieniu, jako mieszkańcy Krakowa wnioskujęmy o usunięcie wszystkich samowoli budowlanych z parku Jordana. Ponadto zwracamy się do Miejskiego Konserwatora Zabytków i Zarządu Zieleni Miejskiej o usunięcie z parku Jordana wszystkich pomników, na które nie wydano pozwolenia konserwatorskiego. Uporządkowanie kwestii pomników jest dla nas sprawą ważną, gdyż w ostatnich latach ich ilość jest przytłaczająca. W chwili obecnej mamy aż 60 popiersi (!) w jednym parku miejskim! Dodatkowo nowe pomniki nie są wykonane z białego marmuru, co powoduje, że między 25 oryginalnymi popiersiami, a nowymi 35 nowymi pomnikami nie ma żadnej spójności wizualnej. Takie działania wzbudzały wielokrotnie sprzeciw mieszkańców Krakowa oraz Rady Dzielnicy Krowodrza. Także projektant parku zajął stanowisko wyraźnie odcinające się od stanowiska władz miasta. W aktualizacji dokumentacji parku z 2018 roku napisał o pomyśle postawienia kolejnych "6 pomników Ojców Niepodległości" z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Pomniki zostały ujęte w dokumentacji na wyraźną prośbę inwestora i nie są zgodne ze stanowiskiem projektanta”. Dlatego jako mieszkańcy zwracamy władzom miasta uwagę, że park Jordana jest parkiem zabytkowym i naszym obowiązkiem jest go chronić przed nadmierną i chaotyczną zabudową, a przede wszystkim przed samowolą budowlaną, czego wyrazem jest ten projekt.

Dodatkowe dokumenty:
Odpowiedź Prezydenta Miasta Krakowa na interpelację w sprawie pomników w parku Jordana Radnego Łukasza Maślony (zawiera uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie pomników, pozwolenia wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę);

Mapa parku Jordana z 2018 roku z oznaczonymi wszystkimi pomnikami

PORÓWNANIE WYGLĄDU NOWYCH I PRZEDWOJENNYCH POMNIKÓW
 
Oryginalne popiersie Mikołaja Kopernika wykonane z białego marmuru:Popiersie Marii Skłodowskiej-Curie wykonane z ciemnego brązu:

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Usunięcie 13 popiersi i masztu z parku Jordana 100 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Usunięcie 13 popiersi i masztu z parku Jordana pierwszy kwartał 2022

Galeria

Załączniki

powrót