Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 147:

Connected BULWARY WIŚLANE from TYNIEC to NOWA HUTA

Projekt odrzucony: Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiącego Uchwałę Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: § 17 ust.1 pkt. 4 - które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, § 17 ust.1 pkt. 2 - których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 13 ust. 2 do 3 regulaminu, § 17 ust.1 pkt. 5 – które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia. Zgłoszony projekt zakłada budowę łączników rowerowych na całej długości Bulwarów Wiślanych Krakowa od strony Wawelu. Po przeanalizowaniu złożonej propozycji zadania oraz pozyskanych opinii z jednostek miejskich informuję, że we wskazanych lokalizacjach prowadzone są następujące inwestycje miejskie: Rejon węzła ks. Józefa, most Zwierzyniecki – procedowane przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa budowa ścieżki rowerowej na odcinku od klasztoru Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy Miasta Krakowa w systemie zaprojektuj i zbuduj (część zadania w budowie, część nadal w projektowaniu). Wykonanie oświetlenie ulicznego Malczewskiego, Jodłowa Księcia Józefa, skwer Papacia Chmiela ( w toku opracowanie projektu). Ul. Flisacka – procedowana przez Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) - Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory; budowa kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec, oraz przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) - przebudowa torowiska ul. Kościuszki-ul. Zwierzyniecka. Al. Pokoju strona południowa, rejon ul. Niepołomskiej – opracowana koncepcja kładki przez Białuchę, zadanie procedowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Obecnie nie jest możliwa budowa kładki ze względu na nieuregulowane kwestie prawne działek, na których miałaby powstać inwestycja, wyjaśnianie stanu prawnego jest w toku. Skrzyżowanie ul. NPM/ Longinusa Podbipięty – rondo - inwestycja procedowana przez ZIM – przebudowa ul. Klasztornej - w trakcie realizacji, inwestycja procedowana przez ZDMK - Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii - dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Ponadto informujemy: Ul. Longinusa Podbipięty – od mostu Wandy do S-7. ul. Podbipięty częściowo stanowi wał przeciwpowodziowy, budowa infrastruktury wymagałaby konieczności uzgodnienia projektu, uzyskania ewentualnych zgód od Wód Polskich. W ramach modernizacji wałów Dłubni w procedowaniu jest wykonanie nawierzchni asfaltowej w ramach prac modernizacyjnych na wałach Ponadto w obszarze autostradowej obwodnicy przebiega granica z gminą Liszki. Odcinki leżące na działkach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków zostały zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego, pozostałe znajdują się na gruntach nienależących do GMK. Odcinek zawężonej ścieżki rowerowej pod Wawelem nie jest możliwe do wykonania z uwagi na istniejące zagospodarowanie, obszar objęty opieką konserwatorską i konieczność przebudowy linii brzegowej. Wykonanie tunelu koło Stopnia Wodnego Dąbie jest zadaniem wymagającym współpracy instytucjonalnej z Wodami Polskimi, wstępny szacunek kosztów inwestycji wynosił 150 000 projekt + 5 000 000 realizacja. Z uwagi na stopień skomplikowania inwestycji nie ma możliwości opracowania dokumentacji projektowej pozyskania stosownych pozwoleń i zrealizowania zadania w czasie określonym w Regulaminie BO. Z uwagi na obecny stan prawny działek, złożoną formę zadania oraz koszty realizacji inwestycji (szacunkowe koszty jednego fragmentu przekraczają kilkukrotnie środki przeznaczone na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim – 1 400 000 zł) nie ma możliwości realizacji zadania w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego. Biorąc powyższe pod uwagę propozycję zadania opiniuje się negatywnie z uwagi na § 17 ust. 1 pkt. 2, 4, 5 (Wnioskodawca nie załączył oświadczenia osób upoważnionych do kierowania instytucją o gotowości do współpracy) i 7 Regulaminu BO.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Projekt obejmuje obszar ścieżek rowerowych wzdłuż Wisły, począwszy przy moście Stopnia Wodnego Kościuszko (IV obwodnica

Opis projektu

Celem projektu jest dochowanie ciągłości trasy rowerowej wzdłuż Wisły (Bulwarami Wiślanymi) od mostu autostradowego "A4" do mostu drogi szybkiego ruchu "S7", tak aby zespolić te dwa skrajne punkty w Krakowie nieprzerywaną drogą dla rowerów. W dużej większości wspominana już parę razy ciągłość trasy rowerowej wzdłuż Wisły jest dochowana. Niestety w kilku miejscach trasa jest przerwana. Na dołączonych zdjęciach zielono-żółtą linią zaznaczono aktualne położenie ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły, względem i w linii wału. Natomiast kolorem czerwonym zaznaczono miejsca do konieczności wytyczenia dodatkowej trasy rowerowej, w formie połączenia, objazdu, czy poszerzenia drogi.
 

Dot. miejsc (cienkie linie w kolorze czerwonym) :
Mostu za autostradą A4 i dalszej części wału, aż do rozpoczęcia ścieżki rowerowej obok stacji benzynowej BP (zdjęcie 2)
Przerwy między stacją benzynową Orlenu przy Moście Zwierzynieckim, a początkiem wału z poprowadzoną drogą dla rowerów, rozpoczynającą się między pętlą tramwajową Salwator, a Mostem Dębnickim (zdjęcie 3).
Zwężenia ścieżki rowerowej pod wałem u spodu Wawelu, gdzie aktualnie rowerzyści z pieszymi przemieszają się po bardzo wąskim odcinku. To miejsce na trasie wymagałoby najprawdopodobniej poszerzenia pasa drogowego (zdjęcie 4).
Przesmyku w postaci tunelu koło mostu Stopnia Wodnego Dąbie, gdzie aktualnie obowiązuje zakaz przejazdu rowerami, gdyż korytarz tunelu jest bardzo niski i wąski (zdjęcie 5).
Przerwy między Parkiem przy Śluzie obok rzeki Prądnik, a ulicy Niepołomskiej w postaci konieczności objazdu przez odcinek Alei Pokoju i wejściem, bądź zejściem po schodach z rowerem (zdjęcie 5).
Końcem lub początkiem ścieżki rowerowej przy moście Wandy i konieczności wjazdu, bądź zjazdu z ulicy Longinusa Podbipięty (zdjęcie 6).
Braku jakiegokolwiek odcinka drogi, między Mostem Wandy, a Mostem im. Kardynała Stanisława Macharskiego, wzdłuż Wisły (zdjęcie 6).
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Z roku na rok przybywa do Krakowa co raz większa ilości rowerzystów, z różnych miejsc. Bulwary Wiślane są bardzo popularnym odcinkiem trasy wielu z nich. Połączenie i zespolenie trasy rowerowej wzdłuż Wisły w całość w wyżej wymienionych miejscach znacznie rozładowałoby ruch rowerzystów na objazdach i ułatwiłoby pokonywania owej trasy wzdłuż Wisły.

Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Zopioniowanie poszczególnych miejsc na dodatkowe odcinki trasy. Przygotowanie projektu. 2021
Realizacja Budowa ścieżek rowerowych i połączenie Bulwarów Wiślanych 2022

Galeria

powrót