Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 68:

Budowa toalet publicznych na Cmentarzu Rakowickim

Projekt odrzucony: Kraków, dn. 26.07.2021 r. Po przeprowadzeniu oceny projektu o numerze BO.OM.68/21 pn. „Budowa toalet publicznych na cmentarzu Rakowickim” wg. załączonej propozycji Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie opiniuje go negatywnie pod względem merytoryczno – prawnym. Wynika to z niżej podanych przyczyn: 1. Podana w projekcie kwota na realizację tego zadania na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz budowa toalety podziemnej, biorąc pod uwagę konieczność przełożenia istniejącej w tym miejscu infrastruktury technicznej i wykonania nowych sieci, jak również, zabezpieczenie nadzoru archeologicznego, dostosowania do kontekstu przestrzennego elementów naziemnych (np. wejść, windy), jest znacznie zaniżona. Biorąc pod uwagę doświadczenia ZCK w prowadzeniu robót budowlanych na terenach wpisanych do rejestru zabytków, a takim jest teren parkingu wewnętrznego przy ul. Rakowickiej 26, przewidywany koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych znacznie przekroczy kwotę miliona złotych. 2. Podany okres realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę, że jest to teren wpisany do rejestru zabytków, czas związany z przeprowadzeniem procedur wyłonienia wykonawców, opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, proces budowlany oraz procedury odbiorowe, jest niemożliwy do utrzymania. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, minimalny okres realizacji pełnego cyklu może wynieść ponad 24 miesiące. 3. Od 2019 roku, przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa realizowany jest „Program”, który ma na celu podniesienie komfortu osób odwiedzających cmentarze, jak i poprawę estetyki krakowskich nekropolii, a polegający na budowie toalet przy lub na cmentarzach komunalnych. Zarząd Cmentarzy Komunalnych, biorąc pod uwagę specyficzny charakter zabytkowej części cmentarza Rakowickiego, w ramach tego programu wskazał między innymi teren dla posadowienia wolnostojącej kontenerowej toalety na cmentarzu Rakowickim przy ul. Bp. Jana Prandoty. 4. Przy wykonywaniu robót ziemnych i związanych z tym głębokich wykopach, istnieje duże zagrożenie dla zabytkowego muru oddzielającego ul. Rakowicką od terenu wewnętrznego parkingu oraz budynku administracyjnego i domu przedpogrzebowego. 5. Posadowiona w tym miejscu toaleta będzie miała ograniczoną dostępność spowodowaną godzinami otwarcia cmentarza, w okresie od kwietnia do września 700 do 2000 i w okresie zimowym od października do marca 700 do 1800. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, a przede wszystkim to, że według § 17.1. pkt. 4 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, zatwierdzonego uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 roku, który stanowi, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz to, że w myśl § 2 wyżej cytowanego regulaminu ”Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych”, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie negatywnie opiniuje pod względem mertoryczno – prawnym projekt o numerze BO.OM.68/21 pn. „Budowa toalet publicznych na cmentarzu Rakowickim”.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Lokalizacja toalet pod jednym z obecnych parkingów wewnętrznych przy bramie gospodarczej od strony ul. Rakowickiej, między domem pogrzebowym a administracją, w zalezności od stopnia uzbrojenia poidziemnego.Zakłada siępowrót funkcji parkingu na płycie stropowej toalet.

Opis projektu

Budowa toalet podziemnych 2x3 stanowiska, w tym jedno dla niepełnosprawnych, z windą lub pochylnią, z wyposażenie  w instalacje sanitarne,elektryczne ( ew. z fotovoltaiką) i  wentylację mechaniczną z podłączeniami zewnętrznymi eletryki i wod-kan.. Proponuję lokalizację pod jednym z parkingów wewnętrznych przy bramie gospodarczej od ul, Rakowickiej między domem pogrzebowym a administracją w zależności od stopnia uzbrojenia podziemnego oraz możliwości zajęcia terenu na czas budowy. Zakładam odtworzenie parkingu na płycie stropowej toalet.
Budowa będzie wymagała uzyskania warunków zabudowy, uzgodnień, w tym z ochroną zabytków i opracowania projektu budowlanego wielobranżowego. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Sprawa załatwiania potrzeb fizjologicznych nie wymaga chyba uzasadnienia. Szczególnie ważna jest w przypadku starszych osób stanowiących większość odwiedzających. Urząd M. Krakowa organizuje dojazdy dla tych osób a toalet  nie ma.

W przewodnikach określa się rangę Cm. Rakowickiego jako znaczącej nekropolii europejskiej. Obecnie stosowane toy-toyki nadają się do stosowania na placach budów lub przy trasach turystycznych. Oczywistą sprawą jest trudność zapewnienia, przy ich stosowaniu, koniecznych standardów sanitarnych nawet przy dbałości obsługi.
Brak jest w ogóle toalety dla niepełnosprawnych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1.Toalety podziemne 2x3 stanowiska z instalacjami i podłączeniami zewnętrznymi.2. Odtworzenie parkingu na płycie stropowej Projekt budowlany wielobranżowy z wymaganymi uzgodnieniami. Wykonanie robót budowlanych. 1 100 000,00 PLN
1 100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1.Toalety podziemne 2x3 stanowiska z instalacjami i podłączeniami zewnętrznymi.2. Odtworzenie parkingu na płycie stropowej Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego z wymaganymi uzgodnieniami, uzyskanie pozwolenia na budowę.Wykonanie robót budowlanych z odbiorami. koniec 2023
powrót