Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 12 NR 41:

TRASA SPACEROWA NA WZGÓRZE KAIM

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17.1 pkt. 4, 6 i 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa w ramach weryfikacji merytoryczno-prawnej uzyskał opinie, z których wynikają następujące wnioski: 1) Należy przyjąć rozwiązania projektowe, które nie wymuszają ingerencji w istniejącą zieleń, umożliwiające zachowanie i ochronę maksymalnej ilości drzew i krzewów rosnących na tym terenie (z uwzględnieniem rozmiarów koron i systemów korzeniowych). 2) Celem zachowania w dobrej kondycji jak największej liczby drzew rosnących na terenie planowanej inwestycji, przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych w ramach dokumentacji projektowej należałoby wykonać operat dendrologiczny ze wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją. Proces planowania i realizacji inwestycji winien być zgodny z uchwałą Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 3) W przypadku budowy samodzielnego (nieprzylegającego do ulicy) ciągu na terenie zielonym należy wykonać ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m i nawierzchni asfaltowej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia wskazanej szerokości możliwe są miejscowe zawężenia do szerokości minimum 2 m i oznakowanie całego ciągu jako drogi dla rowerów (piesi mają prawo poruszać się po DDR w przypadku braku ciągu dla pieszych). Powyższa ścieżka musi mieć wykonane prawidłowe odwodnienie i oświetlenie ciągu, a nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów. Z uwagi na wąską działkę nr 257/1 obr. 102 jedn. ewid. Podgórze w własności Gminy Kraków (ponad 160 m odcinek o 2-2,5m szerokości), następną nr 88 obr. 102 jedn. ewid. Podgórze będącą w własności osób fizycznych oraz otaczające je działki prywatne nie jest możliwe spełnienie warunków budowy ciągu pieszo-rowerowego lub rowerowego zgodnie z przepisami prawa. 4) Ponadto w zakresie zagospodarowania terenu Wzgórza Kaim opracowana koncepcja zagospodarowania została uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Jednak własnością gminy jest tylko działka na której znajduje się większość pomnika tj. dz. nr 87 obr. 102 jedn. ewid. Podgórze. Pozostałe objęte koncepcją działki, w tym wszystkie działki umożliwiające dojście do pomnika, zarówno od strony ul Zolla tj. działki nr 105/4, 104/2 obr. 102 Podgórze, oraz działki od strony ul. Pronia (przeznaczone w planie miejscowym na komunikację pieszo-rowerową) tj. 102/49, 102/34, 102/26 obr.102 Podgórze są działkami prywatnymi. Trwają działania mające na celu wykup przez Gminę Miejską Kraków tych działek. 5) Zagospodarowanie wód opadowych na terenie przeznaczonym pod przyszłą inwestycję nie może naruszać stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz powinno zapewnić ochronę wód zgodnie z art. 234 ust. 1, art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Niezbędne jest zastosowanie rozwiązań ułatwiających przesiąkanie wody deszczowej do gruntu zgodne z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej (powierzchnie przepuszczalne) oraz określenie w projekcie budowlanym sposobu zagospodarowania mas ziemnych w przypadku ich przemieszczania. Niedopuszczalna jest zmiana ukształtowania terenu, która doprowadzi do zakłócenia stosunków wodnych niekorzystnie wpływających na grunty sąsiednie (zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska i art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne). Z uwagi na znaczne spadki w terenie (powyżej 12 %), prawidłowe odwodnienie, oświetlenie i przebieg trasy ciągu pieszego, pieszo-rowerowego lub rowerowego konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym nie jest możliwe przy obecnym układzie własności terenu wykonanie przedmiotowego zadania.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 12 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Spacer na Wzgórze Kaim dostępne jest dla mieszkańców i Prokocimia i Nowego Bieżanowa dowolną trasą do podnóża wzgórza ( skrzyżowanie ul Pronia i Zolla ). Po drodze spotkamy tablice informacyjne wskazujące drogę. Dalej wędrówka kontynuowana jest ul Pronia w górę. Po ok 200 metrach droga utwardzona kończy się, rozpoczyna trakt leśny, choć dalej jest to ulica Pronia.

Opis projektu

Od Nowego Prokocimia  i Nowego Bieżanowa  postawiono kilka tablic kierunkowych zachęcających do wędrówki na Wzgórze Kaim,   jednak od końca wyasfaltowanej ulicy Pronia,  dalszy odcinek trasy nie jest utwardzony ( dawno temu stanowił drogę do pól uprawnych dla zaprzęgów konnych ).  

 
Zadanie  przedstawione dotyczy takiej modernizacji tego odcinka,  aby ułatwić spacer ( nachylenie miejscami ok 10  % ) ,  dojazd rowerem czy nawet wózkiem dziecinnym.  Trasa  powinna przebiegać po utwardzonej drodze ( Ulica Stanisława Pronia jest drogą wewnętrzną. Działka nr 257/1 obr. 102) W przypadku zawężenia przebiegu,  może wejść fragmentarycznie w las.  Niezbędne będą  wycinki krzewów, kilku drzew,  likwidacja przewężeń,  usunięcie przerastających drogę korzeni,  lub wycinka drzew z innych nieruchomości,  jeżeli wchodzą w drogę i uszkadzają ją.  Jak się wydaje w części trasy ścieżka ( już nie droga )  wychodzi z lasu i biegnie niepotrzebnie skrajem nieruchomości prywatnych. Należy to skorygować,  być może poprowadzić ją po  leśnym śladzie  transportowym wojsk austriackich, umacniających wzgórze w 1914 roku.  Ostatecznie droga wychodzi z lasu, 
jesteśmy na wzgórzu.
 
    
Na szczycie wzgórza znajduje się historyczny obelisk z 1915 roku. Nieruchomość  nr 87 z obeliskiem  ( 35 arów ) otoczona jest działkami prywatnymi.  Do samego obelisku można dojść  ścieżką.  Wyrażam nadzieję,  że Kraków jako właściciel nieruchomości z pomnikiem posiada służebność  komunikacyjną zarówno od ulicy Pronia jak i Zolla.  Jest ona niezbędna dla celów remontu,  utrzymania zieleni itd. Niemniej  pomnik nie jest celem projektu. 
W kilku miejscach  tego  szlaku turystycznego  można wbetonować trwałe,  proste konstrukcyjnie ławki.  Trasę uzupełnić może tablica pamiątkowa  omawiająca przyrodę wzgórza oraz znaczenie strategiczne w czasie I Wojny Światowej.  
Dodatkowe uwagi: 
Ulica  Pronia  w części utwardzonej,  dla potrzeb trasy turystyczne może być wykorzystana tylko w części. Reszta może iść lasem,  nowym przebiegiem. 
Wniosek dotyczy wzgórza Kaim ( głównie las z 130 gatunkami drzew i krzewów )  a nie działki z pomnikiem, jako celu. 
W lesie są ślady umocnień austriackich.  Od lat informuje o tym dr Krzysztof Wielgus - specjalista od Twierdzy Kraków. Informacje z ufortyfikowania wzgórza i oznaczenie miejsc na tablicy poglądowej  będą częścią informacyjną tablic. 
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Trasa spacerowa jest potrzebna ,  bo w końcu gdzie mają spacerować mieszkańcy dużych osiedli. Nie każdy może wyjechać poza Kraków. Spacer na wzgórze wymaga nieco wysiłku,  więc jest okazja do treningu dla zdrowia. Wzgórze to także   ciekawa historia Wielkiej Wojny. Wg opracowania Politechniki Krakowskiej  - Studium krajobrazu,  wzgórze powinno być wykorzystane edukacyjnie   na - ścieżkę przyrodniczą,  historyczną, widokową. To także  trzy podstawowe strefy funkcjonalne: kontemplacji, wypoczynku, dobrych widoków

Odnowione otoczenie wzgórza ma szansę stać się wizytówką Bieżanowa, a także kolejnym wartym zobaczenia miejscem na turystycznej mapie Krakowa i Wieliczki. Tym bardziej, że historia miejsca nie jest związana jedynie z Polakami. Wzgórze jest świadkiem corocznych uroczystości z udziałem ambasad Słowacji,  Austrii i Węgier  - to kolejne rocznice odparcia Rosjan od Krakowa w 1914 roku.   
Dzięki wprowadzonej modernizacją trasy,   całość terenu stanie się miejscem łatwo dostępnym, bezpiecznym i otwartym na otaczający krajobraz. Zrealizowanie projektu udostępniłoby  okolicznym mieszkańcom zielony teren, lepsze połączenie z Wieliczką, która realizuje dojście do na wzgórze od    ul Winnickiej,  czarnym szlakiem turystycznym.
Modernizacja trasy uzupełni starania Krakowa o zagospodarowanie wzgórza,  zaplanowane w budżecie miasta.  Dobrze się składa. 

Przebieg trasy w chili obecnej jest niejednorodny. miejscami przechodzi w wąską ścieżkę. 
 

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przygotowanie dokumentacji projektowej Potrzebny jest projekt modernizacji i korekta przebiegu trasy, zaplanowanie wycinek kilku drzew i licznych zarośli. W kilku miejscach nachylenie zbocza jest około 10 %. Oświetlenie parkowe, tablice informacyjne miejsca odpoczynku będą także elementem projektowania 25 000,00 PLN
Porządkowanie zieleni na trasie Niezbędne wycinki, drzew i krzewów, likwidacji korzeni w drodze, nasadzenia 50 000,00 PLN
Prace drogowe Wyrównanie drogi , poszerzanie, zmiana przebiegu, nadsypywania, poboczy utwardzenie warstwą wstępną odcinka około 300 m , warstwa wierzchnia wg projektu. 150 000,00 PLN
Doposażenie trasy infrastrukturą trechniczną i rekreacyjna Wykonanie oświetleni typu parkowego, doposażenie ławkami betonowymi jako miejsca odpoczynku ( 4 -5 szt ) , ustalenie treści tablic informacyjnych, wykonanie i ustawienie tablic. 100 000,00 PLN
325 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Dokumentacja techniczna odbudowy drogi, oświetlenia, dokumentacja porządkowania zieleni, dokumentacja wykonania 3 tablic informacyjnych ( dla ścieżki edukacyjnej historycznej, przyrodniczej i krajobrazowej) . Uzyskanie pozwoleń. I kwartał 2022
Prace budowlane budowa trasy ( szer. min 2m ), oświetlenia, miejsc postojowych - wypoczynkowych. II i III kwartał
Prace końcowe Montaż ławek, tablic informacyjnych III kwartał

Galeria

powrót