Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 12 NR 36:

Edukacyjne „Pasma Pamięci” Dzielnicy XII

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 12 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Główna lokalizacji - Centrum Kultury Podgórza Dwór Czeczów

Dodatkowe lokalizacje: Możliwe jest, w przypadku takie zgłoszenia, organizacja jakiegoś cyklu warsztatów w zainteresowanej szkole lub innej placówce CK.Podgórza

Opis projektu

Warsztaty skierowane są  do:
 
- dzieci i młodzieży szkolnej  Dzielnicy XII
- kadry nauczycielskiej  ( nauczyciele często nie są związani ze środowiskiem,.  nieznana jest dla nich   tematyka historyczna osiedli dzielnicy ) 
- osób zainteresowanych domową edukacją ( rodziców,  dziadków,  opiekunów) 
- seniorów 
 
Próba uchwycenia  i zachowania dla następnych pokoleń świadectwa o naszej "małej ojczyźnie",  dawniejszych wsi,  dziś wielkich osiedli,  historii,  wybitnych postaciach, jest celem programu.  Warto o tym pamiętać, aby nie stracić świadectwa bogatej i  pięknej przeszłości naszej dzielnicy. 
Warsztaty zostaną  zaplanowane  i przeprowadzone w  trzech grupach wiekowych  - osobno dzieci,  osobno młodzież, osobno osoby dorosłe. 
 
Elementem towarzyszącym warsztatom będą materiały informacyjne,  rozdawane uczestnikom spotkań broszury źródłowe.  
Dodatkowym efektem zajęć będą  prezentacje multimedialne,  powstanie film. 
 
Przed rozpoczęciem cyklu warsztatów     zaplanowano ich promocję.  
 
Proponowana jest następująca tematyka:
- 800 lat Bieżanowa ,  dawna wieś kanoników wawelskich  w dokumentach i publikacjach. 
- Historia Wielkiej Wojny w Krakowie,  forty Twierdzy Kraków w Dzielnicy  - pamiątkowy obelisk na Wzgórzu Kaim. 
- Protest Głodowy w Bieżanowie,  praktyczne wsparcie  Polaków na drodze do Niepodległości
- Skrytka Bieżanowska AK i udział różnych grup Bieżanowian w Państwie Podziemnym
- Postacie  legionowe i POW  dzielnicy - droga Polaków do Niepodległości. 
- Żołnierze  WP Henryk i Karol Czecz,  historia  nieznana 
- 600 letnia historia Parafii Narodzenia NMP w Bieżanowie,  matka dla 8. parafii w dzielnicy
- Bieżanów, miejsca wojennego przesiedlenia dla setek Polaków z Kresów
- Polski Nobel - hr. Erazm Jerzmanowski   
- Historia pomników Dzielnicy XII 
- Lotnicy z Prokocimia 
- Tradycje sportowe w Dzielnicy na przykładzie Klubów Sportowych
 
Powyższa tematyka jest rozpoznana,  obecna w publikacjach  lokalnych gazet, na portalach  miejskich jednostek, na YT
 
Zadania opracowanie   materiałów źródłowych  powierzyć należy specjalistom,  we współpracy m innymi  z IPN,  Muzeum AK,   Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. 
 
Warsztaty dla  zainteresowanych nauczycieli i   osób dorosłych   zainteresowanych  prowadzone będą w CK Podgórza, Dworze Czeczów. Warsztaty dla szkół w dzielnicy mogą być przeprowadzone  w szkołach (?),  preferowane będą zajęcia  w placówkach kulturalnych CK Podgórza. 
 
 
We współpracy z CK Podgórza Dwór Czeczów miały miejsce cztery konferencje pod ogólnym tytułem cyklu -  "Gromadzkie Repozytorium Pamięci".  
Jedna z nich podejmowała tematykę historyczną,  wprost nosiła tytuł "Pasma pamięci". Materiał z tych spotkań jest dostępny  w internecie  i będzie pomocny w opracowywaniu programu.  
 
Fotografie  prezentują niektóre  z tematów zaproponowanych do opracowania. 
Uwaga: wnioskodawca posiada wiele materiałów źródłowych,  bezpłatnie chętnie udostępni je   koordynatorowi projektu i osobom opracowującym broszurę dla cyklu.     
 
Informacje praktyczne: 
Zajęcia  będą trwały 3 godziny,  z piętnastominutową przerwą na mały poczęstunek.   
Ilość  warsztatów - 10 dla dzieci,  10 dla młodzieży,   5 dla osób starszych w tym nauczycieli. 
W sumie 25 jednostek warsztatowych  - 75 godzin  dydaktycznych 
Liczba uczestników warsztatu 15- 25 osób 
Warsztaty prowadzone będą w formie wykładu,  opowiadań,  prezentacji fotografii,  slajdów. 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jak się wydaje,  interesujące i ważne wydarzenia z przeszłości dawnych wsi,  dziś w granicach Krakowa,    nie są powszechnie znane. Programy szkolne nie obejmują tej tematyki,  a szkoda.  To swoista spuścizna,  element konieczny do  poznania,  kształtowania postaw obywatelskich,  patriotycznych.   Opracowane  i zebrane do broszury teksty źródłowe stanowią wartość dodaną, nie tylko dla placówek edukacyjnych. Doceniając rolę rodziny w edukacji młodego pokolenia,  ona także  otrzyma do dyspozycji cenny pomocnik,  ułatwiający rodzicom,  dziadkom rozmowę z dziećmi o  przeszłości, historii,  bohaterach,  filantropach,  w wymiarze jednej z części Wielkiego Krakowa,

Poznanie wskazanej w projekcie tematyki może mieć także wymiar edukacyjno - wycieczkowy,    
 
Dla dobrej przyszłości bardzo ważna jest  nasza przeszłość.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Poczęstunek 25 cykli szkoleniowych . 7 500,00 PLN
Opracowanie planu warsztatów Powołanie koordynatora projektu oraz zespołu roboczego. Wytypowanie tematyki, badanie źródeł i kwerenda czasopism, dobór metodologii w zależności od wieku dzieci i młodzieży, wybór technik prezentacji multimedialnych, założeń do materiałów drukowanych, dobór wykładowców do każdej tematyki, 8 000,00 PLN
Przygotowanie cz. dydaktycznej i promocji Opracowanie planów zajęć, rezerwacja sal. Opracowanie prezentacji multimedialnych. Opracowanie broszury z informacjami źródłowymi. Opracowanie scenariusza filmu dydaktycznego. Opracowanie materiałów promocyjnych w wersji cyfrowej i papierowej . 32 000,00 PLN
Wynajem bazy ( CP Podgórza ) Sala konferencyjna z wyposażenie multimedialnym -75 godzin Sala do poczęstunku uczestników 15 000,00 PLN
Obsługa osobowa Koordynator projektu. Wykładowcy. 22 500,00 PLN
Koszty administracyjne prawne Koszty administracyjne, nadzoru, obsługi rozliczenie i sprawozdawczości, ubezpieczenia, dokumentacja foto i video 14 000,00 PLN
Wydatki promocji Promocja i reklama, prowadzenie strony FB. 2 500,00 PLN
Dokumentacja szkoleń Realizacja filmu i dokumentacji fotograficznej. 12 000,00 PLN
Publiczne udostepnienie Platforma cyfrowa, YT, biblioteki szkolne, biblioteki samorządowe dzielnicy 6 000,00 PLN
Publikacje Druk materiałów dydaktycznych i broszur źródłowych 12 000,00 PLN
131 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace wstępne Wytypowanie tematyki, badanie źródeł i kwerenda czasopism, dobór metodologii w zależności od wieku dzieci i młodzieży, wybór technik prezentacji multimedialnych, założeń do materiałów drukowanych, dobór partnerów do każdej tematyki. Opracowanie planów zajęć, rezerwacja sal. Opracowanie prezentacji multimedialnych. Opracowanie broszury z informacjami źródłowymi. Opracowanie scenariusza filmu dydaktycznego. Opracowanie materiałów promocyjnych w wersji cyfrowej i papierowej. Promocja i reklama, prowadzenie strony FB . Wydruk broszur z materiałami źródłowymi . Ustalenie kalendarza warsztatów. Rekrutacja dzieci i młodzieży w szkołach. Rekrutacja dorosłych. I kwartał 2022
Realizacja Warsztaty, dokumentowanie zajęć. II i III kwartał
Publiczne udostepnienie Platforma cyfrowa, FB, YT, udostępnienie ,materiałów pisanych - biblioteki szkolne i publiczne. IV kwartał

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu pozwoli nie tyle rozpropagować historię „małej ojczyzny”, jaką jest Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim, co da szansę na pogłębienie wiedzy na temat jej przeszłości wśród jej mieszkańców każdego pokolenia. Wpłynie tym samym pozytywnie na rozwój oraz wzmocnienie świadomości i tożsamości lokalnej.
powrót