Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 144:

„Więcej kobiet w całym mieście!” - kobiece skwery w Krakowie

Projekt odrzucony: Budżet Obywatelski 2021 Tytuł propozycji zadania: „Więcej kobiet w całym mieście!”- kobiece skwery w Krakowie. Numer projektu: BO.OM.144/21 Weryfikacja merytoryczno- prawna projektu. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LI/1410/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa weryfikacja merytoryczno- prawna projektu odbywa się jedynie na podstawie kryteriów wskazanych w §1 ust. 2, §2-3 i §17 ust. 1 regulaminu. Projekt zakłada nazwanie skwerów imieniem zasłużonych dla nauki, kultury, sztuki i działalności społecznej patronek, umieszczenie tablic z nazwą skweru oraz tablicy informacyjnej o patronce z notą biograficzną, obejmuje także zagospodarowanie niektórych miejsc przez nasadzenia roślin, założenie kwietnika czy rabaty (w zależności od zastanej przestrzeni). Doceniając znaczenie wskazanych w projekcie siedmiu kobiet – proponowanych na patronki skwerów – oraz nie negując twierdzenia, iż są one godne upamiętnienia w przestrzeni miejskiej, należy zwrócić uwagę na zakres projektów, które zgodnie ze wskazaną wyżej uchwałą Rady Miasta Krakowa mogą być realizowane w ramach procedury budżetu obywatelskiego. Zgodnie z treścią §17 ust. 1 pkt 9 regulaminu w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które wymagają podjęcia przez Radę uchwały, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, chyba że na realizację takiego zadania została już podjęta taka uchwała. Art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), a także wznoszenia pomników. Rada Miasta Krakowa podejmuje uchwały dotyczące nazw skwerów w oparciu o wskazaną wyżej podstawę prawną. Rada Miasta Krakowa nie podjęła uchwał w sprawie nazwania wskazanych w projekcie obiektów – a zatem projekt ten nie może być – zgodnie z treścią §17 ust. 1 pkt 9 regulaminu realizowany w ramach procedury budżetu obywatelskiego. Należy wskazać, iż uchwała Rady Miasta Krakowa Nr LXX/650/05 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie nazewnictwa ulic, placów i parków (zmieniona uchwałą Nr C/1016/06 z dnia 25 stycznia 2006 r.) przyjęła w §1 pkt 3 zasadę nie nadawania ulicom, placom i parkom nazw o znaczeniu, pisowni lub brzmieniu podobnym do nazw istniejących już w Krakowie. W związku z powyższą regulacją niektóre z proponowanych do nazwania obiektów nie mogą być nazwane – ze względu na zapisy §17 ust. 1 pkt 4 regulaminu – zgodnie z tym przepisem w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi uchwałami Rady. W Krakowie istnieje ulica Marii Jaremy (równoległa do ul. Chełmońskiego) – tak więc brak jest podstaw do nazywania jej imieniem skweru. Zasada nie nadawania nazw o podobnym brzmieniu odnosi się również do proponowanej na patronkę skweru Kazimiery Bujwidowej – w Krakowie istnieje ulica Odona Bujwida. Do jednej z proponowanych lokalizacji ma dodatkowo zastosowanie §17 ust. 1 pkt 7 regulaminu – który wskazuje, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które są planowane do realizacji ma gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. Teren przy budynku Biblioteki Jagiellońskiej – proponowana nazwa skwer im. Zofii Ameisenowej – nie jest własnością Gminy Miejskiej Kraków, nie pozostaje również w jej władaniu. Warto również wskazać, iż w Krakowie – w zakresie nazewnictwa przestrzeni miejskiej prowadzonych jest szereg działań, zmierzających do upamiętnienia wybitnych kobiet. Między innymi – proponowana na patronkę skweru (w złożonym projekcie) Maria Orwid ma zostać patronką ulicy w rejonie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Pawlikowskiego

Dodatkowe lokalizacje: 1.Skwer im. Kazimiery Bujwidowej – pas zieleni między dwiema nitkami ulicy O.Bujwida.2.Zaułek Diany Reiter – końcowy fragment ulicy Pawlikowskiego.3.Skwer im. Sary Szenirer – zieleniec w obrębie bulwaru inflanckiego vis a vis ulicy św. Stanisława4.Skwer im. Zofii Ameisenowej – zieleniec przy budynku Biblioteki Jagiellońskiej przy skrzyżowaniu al. Mickiewicza i ul. Ingardena.5.Skwer im. Marii Jaremy – zieleniec w obrębie Plant, na której znajduje się fontanna Szopena autorstwa patronki.6. Skwer im. Janiny Ipohorskiej ps. Jan Kamyczek – zieleniec w obrębie ulic Wiślisko i Gurgacza, w pobliżu budynku przy ulicy Siedleckiego 47. Skwer im. Marii Orwid – zieleniec na tyłach Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 21a,8. Skwer im. Kazimiery Treterowej - zieleniec na skrzyżowaniu ulicy Powiśle i Zwierzynieckiej.

Opis projektu

Projekt „Więcej kobiet w całym mieście”, zakłada przywrócenie w przestrzeni miejskiej pamięci o kobietach tworzących historię Krakowa. Wciąż istnieje wiele kobiecych postaci, które nie są godnie upamiętnione i od lat pozostają w cieniu męskich bohaterów. Odnaleźliśmy w tkance miasta miejsca związane z osobistymi herstoriami naszych bohaterek: architektek, artystek, naukowczyń, działaczek społecznych, redaktorek. Projekt zakłada stworzenie w obrębie tych miejsc (wykorzystując już istniejącą substancję) patronackich skwerów, poprzez umieszczenie tamże  tablicy z nazwą skweru oraz tablicy informacyjnej o patronce z notą biograficzną. Projekt obejmuje  także zagospodarowanie niektórych miejsc przez nasadzenia roślin, założenie kwietnika czy rabaty w zależności od charakteru zastanej przestrzeni. 

W załącznikach znajdują się dokładne mapki miejsc, wraz z obliczeniem powierzchni do zagospodarowania: 

1.Skwer im. Kazimiery Bujwidowej – pas zieleni między dwiema nitkami ulicy O.Bujwida, nazwanej na cześć męża Kazimiery Bujwid.
Projekt zakłada umieszczenie w pasie zieleni  2 tablic  z napisem: "Skwer im. Kazimiery Bujwidowej" oraz umieszczenie w obrębie skweru  tablicy informacyjnej patronce z notą biograficzną.
Kazimiera Bujwidowa- działaczka społeczna, walcząca między innymi o prawo kobiet do edukacji, publicystka, współorganizatorka i prezeska krakowskiej czytelni dla kobiet, przewodnicząca Towarzystwa Gimnazjalnej Szkoły Żeńskiej, doprowadziła do utworzenia pierwszego na ziemiach polskich gimnazjum dla dziewcząt z programem i maturą równorzędną jak w gimnazjach męskich.
2.Zaułek Diany Reiter – końcowy fragment ulicy Pawlikowskiego, przy budynku projektu autorki
Projekt zakłada umieszczenie w pasie zieleni przed budynkiem Pawlikowskiego 16 tablicy  z napisem: "Zaułek Diany Reiter" oraz umieszczenie na kamienicy przy ul. Pawlikowskiego 16 tablicy informacyjnej o autorce projektu architektonicznego budynku z notą biograficzną
Diana Reiter- jedna z pierwszych krakowskich architektek, laureatka III miejsca w konkursie na gmach Biblioteki Jagiellońskiej, członkini Związku Architektów Województwa Krakowskiego. Na zlecenie wojewódzkiego konserwatora zabytków zajmowała się restauracją zamku królewskiego w Niepołomicach. 
3.Skwer im. Sary Szenirer – zieleniec w obrębie bulwaru Inflanckiego vis a vis ulicy św, Stanisława, przy której stoi budynek - siedziba stworzonej przez nią szkoły  dla dziewcząt żydowskich. 
Projekt zakłada umieszczenie na zieleńcu  tablicy  z napisem: "Skwer im. Sary Szenirer"  oraz umieszczenie tamże  tablicy informacyjnej o patronce z notą biograficzną. Postulujemy też wyróżnienie  przestrzeni przez założenie mikro -ogrodu.
Sara Szenirer - działaczka  na rzecz edukacji religijnej żydowskich kobiet  W 1918 roku  utworzyła organizacje Beit Jaakow (jid. Bejs Jaakow), która z czasem zyskała zasięg ogólnopolski i międzynarodowy. W 1927 roku założyła żeńskie seminarium nauczycielskie w Krakowie, kształcące kadrę nauczycielską dla sieci żeńskich szkół. Obecnie szkoły Beit Jaakow działają głównie w Izraelu i Stanach Zjednoczonych.

4.Skwer im. Zofii Ameisenowej – zieleniec przy budynku Biblioteki Jagiellońskiej przy skrzyżowaniu al. Mickiewicza i ul. Ingardena, gdzie pracowała patronka. 
Projekt zakłada umieszczenie w pasie zieleni  tablicy  z napisem: "Skwer im. Zofii Ameisenowej" oraz umieszczenie tamże  tablicy informacyjnej o patronce z notą biograficzną. Należy też wyróżnić przestrzeń pasa zieleni przez założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych
Zofia Ameisenowa -  historyczka sztuki, kustoszka Biblioteki Jagiellońskiej, była znawczynią europejskiego malarstwa miniaturowego i ikonografii biblijnej,  jej ogromną zasługą jest skatalogowanie zasobów grafiki oraz opublikowanie najcenniejszych zabytków znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej – rysunków, rycin, a także rękopisów iluminowanych
5.Skwer Marii Jaremy – zieleniec w obrębie Plant, na której znajduje się fontanna Szopena autorstwa patronki.
Projekt zakłada umieszczenie w pasie zieleni  tablicy  z napisem: "Skwer im.Marii Jaremy"  oraz umieszczenie tamże  tablicy informacyjnej o patronce z notą biograficzną.
Maria Jarema - malarka, rzeźbiarka, scenografka, współzałożycielka awangardowej  Grupy Krakowskiej.
6. Skwer im. Janiny Ipohorskiej ps. Jan Kamyczek – zieleniec w obrębie ulic Wiślisko i Gurgacza, w pobliżu budynku przy ulicy Siedleckiego 4, gdzie Janina Ipohorska mieszkała i tworzyła przez większość swojego życia
Projekt zakłada umieszczenie w pasie zieleni  tablicy  z napisem: "Skwer im.Janiny Ipohorskiej" oraz umieszczenie tamże  tablicy informacyjnej o patronce z notą biograficzną. Należy też wyróżnić przestrzeń pasa zieleni przez założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych
Janina Ipohorska - redaktorka i pisarka, scenografka i kostiumolożka, twórczyni czasopisma “Przekrój”, słynny "Jan Kamyczek" zajmujący się na łamach Przekroju  tematyką savoir-vivre’u
7. Skwer im. Marii Orwid – zieleniec na tyłach Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 21a, przy ul. Śniadeckich
Projekt zakłada umieszczenie na zieleńcu  tablicy  z napisem: "Skwer im. Marii Orwid", umieszczenie tamże  tablicy informacyjnej o patronce z notą biograficzną oraz stworzenie klombu na wewnętrznej części skweru.
Maria Orwid - psychiatra, twórczyni Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 1959-1964 razem z prof. Kępińskim stworzyła tzw. program oświęcimski. Dotyczył badań nad psychicznymi skutkami wojennych przeżyć obozowych byłych więźniów obozów koncentracyjnych.. Program ten był jednym z pierwszych opracowań na świecie dotyczących traumy poobozowej.
8. Skwer im. Kazimiery Treterowej - zieleniec na skrzyżowaniu ulicy Powiśle i Zwierzynieckiej. Przy ul. Zwierzynieckiej mieściło się założone przez Treterową ambulatorium dla zwierząt
Projekt zakłada umieszczenie na zieleńcu   tablicy  z napisem: "Skwer im Kazimiery Treterowe"j oraz umieszczenie tamże  tablicy informacyjnej o patronce z notą biograficzną. Należy też wyróżnić przestrzeń pasa zieleni przez założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych
Kazimiera Treterowa - pianistka i pedagożka,  założycielka Związku Opieki nad Zwierzętami, Wspólnie z ludźmi kultury i sztuki, na czele z Zygmuntem Nowakowskim, organizowała rewie i koncerty na rzecz braci mniejszych (m. in. Na psa urok czy Psu na buty). Nawiązała kontakt z zagranicznymi stowarzyszeniami walczącymi o prawa zwierząt. m. in. z angielskim RSPCA (The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Dużą zasługą Treterowej było zorganizowanie w Krakowie Dnia Konia czy Dnia Dobroci dla Zwierząt. Sztandarowym projektem ZOZ-u było otwarcie przy ul. Zwierzynieckiej ambulatorium dla podopiecznych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt „Więcej kobiet w całym mieście”, zakłada przywrócenie w przestrzeni miejskiej pamięci  o kobietach tworzących historię Krakowa. Wciąż istnieje wiele kobiecych postaci, które nie są godnie upamiętnione i od lat  pozostają w cieniu męskich bohaterów. Odnaleźliśmy w tkance miasta miejsca  związane z osobistymi herstoriami naszych bohaterek: architektek, artystek,  naukowczyń, działaczek społecznych, redaktorek. Pragniemy by nazwanie ich imieniem fragmentów miejskiej  przestrzeni zwróciło uwagę na twórczą moc  kobiet i było kontynuacją działań  podnoszących świadomość społeczną dotyczącą roli kobiet w nauce i kulturze zarówno Krakowa, jak i Polski i świata. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
3. nasadzenia roślin i zagospodarowanie skweru przez założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych 1.pow 301,02m.kw i 319,01.m.kw. 2.bez nasadzeń 3.pow 1419,59 m.kw. 4.pow 767,71 m.kw. 5. bez nasadzeń 6.pow 1534,85 m. kw. 7.pow 56,91 m.kw 8.pow. 284,77 m. kw. łączna powierzchnia zielona do urządzenia: 4684 m.kw x 250 zł 1 171 000,00 PLN
1. Zakup i instalacja tablic dwustronnych z nazwą skweru montowanych na słupku (wg wzoru zgodnego z nowym Systemem Informacji Miejskiej) łącznie 14 szt X 3000 zł 42 000,00 PLN
2. umieszczenie w obrębie skwerów tablic informacyjnych z biografiami patronek 10 tablic x 6000 zł 60 000,00 PLN
1 273 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1.Zlecenie wykonania tablic z nazwami skwerów 1 kwartał 2022
2.ustawienie tablic dwustronnych z nazwą skwerów 2 kwartał 2022
3.zlecenie opracowania graficznego i wykonanie tablic biograficznych 1 kwartał 2022
3.montaż tablic biograficznych 2 kwartał 2022
4.nasadzenie roślin 2 kwartał 2022
5 uroczyste otwarcie skwerów czerwiec 2022

Galeria

powrót