Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 89:

Bezpieczniej w Krakowie- spokojne drogi i chodniki!

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie § 17 ust.1 pkt.. 2) oraz § 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Przedstawiona przez wnioskodawcę lokalizacja dotycząca budowy chodnika wchodzi w zakres inwestycji aktualnie prowadzonych przez GDDKiA: • Budowa drogi ekspresowej S52 – odc. Północna Obwodnica Krakowa odc. od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice • Budowa drogi ekspresowej S7 – odc. Węzeł Widoma – węzeł Kraków Mistrzejowice Na podstawie opinii GDDKiA z dnia 16.06.2021r. uzyskano informacje, że projekt budowlany przebudowy drogi S52 przewiduje przebudowę fragmentu odcinka ul. Morcinka wraz z budową chodników, która się kończy w odległości ok. 225m za ul. Powstańców. Natomiast część planowanego przez wnioskodawcę do budowy chodnika w rejonie przed ulicą Jeziorany pozostaje w kolizji z inwestycją Budowy drogi ekspresowej S7. W ostatnim czasie została zawarta przez GDDKiA umowa z kolejnym Wykonawcą na realizację ww. inwestycji. W związku z powyższym zasadniczy zakres zadania powinien dotyczyć jedynie odcinka pomiędzy tymi dwoma inwestycjami realizowanymi przez GDDKiA o łącznej długości ok. 585 m. Należy zauważyć, że przedmiotowy odcinek ul. G. Morcinka nie jest objęty zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co dodatkowo wydłuża fazę przygotowania dokumentacji projektowej o konieczność uzyskania decyzji celu publicznego lub też wymusza konieczność procedowania inwestycji w ramach decyzji ZRID. Planowany do budowy chodnik przebiega przez mostek nad rzeką Dłubnią oraz w rejonie Zalewu Zesławickiego. Ponadto ul. G. Morcinka aktualnie jest odwodniona powierzchnio, a następnie wody odprowadzane są do rowów. Zatem budowa chodnika w ww. lokalizacji będzie wiązała się z zapewnieniem prawidłowo funkcjonującego odwodnienia, w tym zarurowania przedmiotowych rowów i budową kanału deszczowego. Powyższe działania wymagają opracowania operatu wodno-prawnego i uzyskania zgody wodnoprawnej, jak również zawarcia umowy dzierżawy z Wodami Polskimi na umieszczenie infrastruktury drogowej na terenie działki o użytku Wp – teren wód płynących na wysokości rzeki Dłubni. W związku z powyższym należy stwierdzić, że budowa chodnika na wyżej wskazanym odcinku ul. Gustawa Morcinka wymaga kompleksowej rozbudowy tej drogi (obejmującej wykonanie odwodnienia i oświetlenia) oraz przygotowania inwestycji w ramach zapisów specustawy drogowej ZRID, co oznacza, że rzeczywisty czas potrzebny na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem opiniami, zgodami i decyzjami administracyjnymi będzie wynosił ok. 16 miesięcy. Do powyższego okresu należy doliczyć jeszcze: • czas potrzebny na przygotowanie dok. przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą - ok. 2-3 miesiące • czas niezbędny na ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wybranie wykonawcy robót oraz wykonanie robót budowlanych – ok. 12 miesięcy. Natomiast szacunkowy koszt wykonania robót dotyczących rozbudowy drogi o długości 585m wynosi ok. 7,5 mln zł, co stanowi wartość wyższą niż maksymalna dopuszczalna kwota przeznaczona dla realizacji projektu o charakterze ogólnomiejskim tj. 1 400 000 zł brutto. Ponadto tut. Zarząd zwraca uwagę na to, że w ramach zadania pn. Programu budowy chodników na liście hierarchicznej planowanych zadań do realizacji w latach następnych (po 2025 roku) zostało uwzględnione zadanie dotyczące budowy chodnika po stronie północnej na ul. Gustawa Morcinka na odcinku od torów PKP do potoku Baranówka. Biorąc pod uwagę powyższe: 1. Z uwagi na brak na ul. Morcinka obowiązującego MPZP, konieczność budowy odwodnienia, zarurowania rowów, uzyskania zgody wodno prawnej realizacja zadania trwałaby dłużej niż okres realizacji projektu określony w Regulaminie budżetu obywatelskiego tj. 2 lata. 2. Szacowany koszt realizacji zadania porównując go z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez ZDMK o podobnym zakresie stanowi wartość wyższą niż maksymalna dopuszczalna kwota przeznaczona dla realizacji projektu o charakterze ogólnomiejskim tj. 1 400 000 zł brutto.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: wzdłuż ul. Morcinka. Od ul. Powstańców do ul. Jeziorany.

Opis projektu

Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa poprzez:

- Zbudowanie chodnika wzdłuż ul. Morcinka. Od ul. Powstańców do ul. Jeziorany.
- Zbudowanie oświetlenia drogi wzdłuż ul. Morcinka. Od ul. Powstańców do ul. Jeziorany.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zbudowanie chodnika oraz oświetlenia wzdłuż ul. Morcinka realnie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców dzielnic Mistrzejowice i Wzgórza Krzesławickie. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zbudowanie chodnika wzdłuż ul. Morcinka. Od ul. Powstańców do ul. Jeziorany. Zbudowanie chodnika wzdłuż ul. Morcinka. Od ul. Powstańców do ul. Jeziorany. 250 000,00 PLN
Zbudowanie oświetlenia drogi wzdłuż ul. Morcinka. Od ul. Powstańców do ul. Jeziorany. Zbudowanie oświetlenia drogi wzdłuż ul. Morcinka. Od ul. Powstańców do ul. Jeziorany 200 000,00 PLN
450 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zbudowanie chodnika wzdłuż ul. Morcinka. Od ul. Powstańców do ul. Jeziorany. Zbudowanie chodnika wzdłuż ul. Morcinka. Od ul. Powstańców do ul. Jeziorany. III kwartał 2022 r.
Zbudowanie oświetlenia drogi wzdłuż ul. Morcinka. Od ul. Powstańców do ul. Jeziorany. Zbudowanie oświetlenia drogi wzdłuż ul. Morcinka. Od ul. Powstańców do ul. Jeziorany. III kwartał 2022 r.
powrót