Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 105:

Wyremontujmy i zazieleńmy plac Inwalidów!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: plac Inwalidów, Kraków (działki nr 742/2, 743/2, 742/4 obr 4 Krowodrza. (50.0694928205743, 19.925668954631046)

Opis projektu

Przywrócenie zaniedbanemu pl. Inwalidów funkcji reprezentacyjnej i komunikacyjnej będzie możliwe poprzez wykonanie następujących prac/zadań:

 
1. remont płyty placu – położenie nowej kostki niefazowanej (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i rodziców z wózkami) na całej płycie placu (około 600 m2), tak aby nie odróżniała się od wyremontowanego w 2019 roku pasa chodnika wzdłuż ulicy Królewskiej;
 
2. założenie kwietnika na płycie placu wraz z elementami małej architektury w celu zwiększenia estetyki placu –projekt zakłada zaprojektowanie i założenie kwietnika (donicy/donic z kwiatami, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych) – około 80 -100 m2, najprawdopodobniej położonej w centralnym punkcie placu aby nie zakłócać ruchu pieszych. Ponadto wokół zieleńca planowane jest usadowienie 2-3 szt. ławek oraz 3 szt. koszy na śmieci. Usytuowanie i rodzaj planowanej do nasadzeń powinien być roślin uzgodnionych z Wnioskodawcą/MWKZ. 
 
3. remont schodów położonych na pl. Inwalidów (około 70 m2) - prowadzących od strony parku Krakowskiego – wraz z montażem pochylni na schody dla osób korzystających z wózków dla niepełnosprawnych/dla dzieci w największym przewyższeniu schodów.
 
4. remont chodnika wzdłuż pl. Inwalidów (odcinek od skrzyżowania z alejami Trzech Wieszczów do końca płyty pl. Inwalidów – wzdłuż wejścia do parku Krakowskiego) - położenie nowej kostki niefazowanej (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i rodziców z wózkami) na całej powierzchni chodnika (około 375 m2);
 
5. remont alejki pomiędzy pl. Inwalidów do ulicy Lea (wzdłuż parku Krakowskiego) –położenie nowej nawierzchni asfaltowej (taka jest obecnie) – około 370 m2.
 
6. montaż donic z kwiatami na stałe – na alejce u wylotu ulicy Lea (przy transformatorze i budce z hotdogami) tak aby nie był możliwy dojazd samochodem przez całą alejkę do budek przy pl. Inwalidów – dojazd dla służb możliwy jest od strony placu Inwalidów (patrz foto)
 
7. rekultywacja terenu zielonego (około 3 000 m2) znajdującego się między pl. Inwalidów, wylotem ulicy Lea a ulicą Królewską na działce nr 742/3 obr. 4 Krowodrza przy absolutnym zachowaniu istniejącej dzikiej roślinności i drzew. Rekultywacja ma polegać na: likwidacji przedeptów (posianie nowych trawników), odnowieniu całości terenu (posianie trawników, pielęgnacja istniejącej zieleni), oraz wzbogaceniu o dodatkowe nasadzenia odpowiednio dobranych roślin uzgodnionych z Wnioskodawcą/MWKZ. 

8. remont chodników (około 240 m2) oraz miejsc parkingowych na odcinku pomiędzy końcem ulicy Lea a dojazdem do Królewskiej – położonego pomiędzy działkami nr 742/2 obr. 4 Krowodrza (jezdnia) a działką nr 742/3 obr. 4 Krowodrza (teren zielony)  tj. od zakrętu przy kinie Mikro do wyjazdu przy ulicy Królewskiej. Chodniki bezpośrednio przy wyjściu z kamienic pl. Inwalidów nr 3,4 zostały wyremontowane w 2020r. - natomiast cześć usytuowana przy terenie zielonym nadal czeka na remont - ww. chodniki są fatalnym stanie i stanową ciągi komunikacyjne z i do pl. Inwalidów, dlatego również wchodzą w zakres złożonego do BO projektu. Równie konieczny jest remont około 5 miejsc parkingowych położonych bezpośrednio przy chodniku wzdłuż zielonej działki nr 742/3 obr. 4 Krowodrza.
 
9. poprawa bezpieczeństwa jadących kontrpasem rowerzystów od strony ulicy Królewskiej do parku Krakowskiego – jezdnią wzdłuż kamienic przy pl. Inwalidów nr 3, 4 oraz narożnym budynku Królewska 2 (odcinek od zakrętu za kinem Mikro i budką z hot-dogami do wyjazdu na ulicę Królewską. W ramach projektu konieczne będzie: oznaczenie kontrpasa na długości około 75 m (aktualnie oznaczone jest jedynie kilka metrów od ul. Królewskiej, montaż około 70 szt. odblaskowych wypustek typu „kocie oczka” wzdłuż kontrpasa oraz renowacja istniejącej wysepki bezpieczeństwa na zakręcie u wylotu ulicy Lea (nowe oznakowanie, wymiana zużytych elementów). Powyższe rozwiązanie wpłynie równie pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa jadących z naprzeciwka kierowców, pozwalając uniknąć zderzenia z rowerzystą.
 
10. zabezpieczenie konserwatorskie schronu wraz z umieszczeniem tablic informujących o kontekście historycznym powstania oraz danych technicznych ww. schronu znajdującego się na zielonej działce przy placu Inwalidów (działka nr 742/2 obr. 4 Krowodrza).
 
UWAGA
Ze względu na objęcie ochroną konserwatorską układu urbanistycznego alei Trzech Wieszczów i placu Inwalidów Wnioskodawca dopuszcza zmianę zakresu projektu po uzgodnieniach ze służbami konserwatorskimi, tak aby był zgodny z wytycznymi MWKZ (Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i założeniami zawartymi w wpisie do rejestru zabytków.
 
W przypadku przedstawienia przez UMK wyższych wycen ww. zadań, których suma przekraczałaby maksymalną kwotę przeznaczoną w Budżecie Obywatelskim m. Krakowa na rok 2021 tj. kwotę 1 400 000 zł na wykonanie zadania ogólnomiejskiego dopuszcza się rezygnację z części zadań lub zmniejszenia zakresu realizacji, po ustaleniu zmian z Wnioskodawcą, tak aby projekt zmieścił się we wskazanej kwocie granicznej tj. 1 400 000 zł.
 
W przypadku braku możliwości wykonania pełnego zakresu prac w trybie dwuletnim Wnioskodawca dopuszcza rezygnację z części zadań lub zmniejszenia zakresu realizacji.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Leżący na granicy dzielnicy V Krowodrza i Dzielnicy I Stare Miasto plac Inwalidów, pomimo, że jest jedną z największych arterii komunikacyjnych i punktem przesiadkowym (skrzyżowanie alei Trzech Wieszczów z ulicą Królewską) od wielu lat jest bardzo zaniedbany, a płyta placu oraz chodniki do niego prowadzące są zniszczone, nierówne, pełne ubytków, co zagraża bezpieczeństwu tysięcy poruszających się tam pieszych. Ponadto chodniki

te nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i rodziców z wózkami. Dlatego, plac Inwalidów wymaga pilnej rewitalizacji. Niestety dotychczasowe plany jego remontu nie przyniosły skutku i utknęły w miejscu ze względu na brak na ten cel funduszy w budżecie ZDMK oraz słuszne protesty mieszkańców związane z koniecznością zniszczenia otaczającego drzewostanu w przypadku realizacji zaproponowanego przez Urząd Miasta Krakowa kosztownego projektu, na którego i tak nie ma aktualnie środków i pewnie w najbliższym czasie nie będzie biorąc pod uwagę kryzys spowodowany epidemią koronowirusa. W związku z powyższym zasadnym jest przeprowadzenie remontu zgodnie z zakresem zaproponowanym przez Wnioskodawcę, tak, aby przywrócić pl. Inwalidów jego podstawowe funkcję - komunikacyjną, rekreacyjną i estetyczną z jednoczesnym zachowaniem całej zieleni, która znajduje się na jego terenie. Ze względu na wygaśnięcie prawomocnego pozwolenia na budowę dot. pl. Inwalidów aktualnie nie ma przeszkód formalno-prawnych do przeprowadzenia takiego remontu.
 
Na remoncie skorzystają nie tylko mieszkańcy pobliskich dzielnic Krowodrza i Stare Miasto, ale wszyscy mieszkańcy Krakowa (ok. 800 000 ludzi) oraz studenci, turyści i przyjezdni korzystający z tego punktu przesiadkowego, jakim niewątpliwie jest plac Inwalidów. Efektem modernizacji przestrzeni będzie estetyczny i funkcjonalny plac Inwalidów pełniący swoją pierwotną rolę rekreacyjno – komunikacyjną dla mieszkańców i turystów, którzy codziennie korzystają z placu, jako miejsca spotkań lub jednego z głównych traktów komunikacyjnych miasta w drodze na spacer czy do pracy.
 
UWAGA! W przypadku, gdyby władze miasta przedstawiły projekt kompleksowej rewitalizacji placu Inwalidów obejmujący wymienione przez Wnioskodawcę zadania i powyższy projekt zyskałby akceptację Rady Dzielnicy V Krowodrza (w formie podjętej uchwały), mieszkańców (po
przeprowadzonych konsultacjach), MWKZ oraz Wnioskodawcy, a w budżecie miasta znalazłyby się środki na jego realizację to Wnioskodawca dopuszcza możliwość przeznaczenia kwoty na realizację ww. projektu złożonego do Budżetu Obywatelskiego na rzecz zaakceptowanego przez mieszkańców projektu kompleksowej rewitalizacji placu Inwalidów.
 
Autor projektu:
Marcin Grega
fb@MojaKrowodrza

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej 100 000,00 PLN
Realizacja zadania Wykonanie remontu 1 300 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej 2022 r.
Realizacja zadania prace remontowe i rekultywacyjne na pl. Inwalidów 2023 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Remont Placu Inwalidów przyczyni się do zwiększenia komfortu oraz bezpieczeństwa osób poruszających się po nim i sąsiadującym Parku Krakowskim co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.
powrót