Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 9 NR 21:

Edukacja dla najmłodszych w Parku w Łagiewnikach

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 9 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Projekt obejmuje budowę ogrodu dydaktycznego w Parku w Łagiewnikach, pomiędzy ul.Turowicza, Fredry, Gen. Roi, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową dla przedmiotowego terenu, będącą w zasobach ZZM.

Opis projektu

1. Złożony projekt obejmie realizację elementów w Parku w Łagiewnikach.
2. W ramach dotychczasowych etapów w 2019, 2020 i 2021 roku, na tym terenie zaplanowano wykonanie podstawowych elementów przystosowujących ten teren do funkcji Parku dla mieszkańców Łagiewnik.
3. W zależności od stopnia zaawansowania prac, etap prac przewidziany do realizacji w 2022 roku, objąłby w szczególności:
a) realizację zakresów prac wg przyjętego projektu nie zrealizowanych do chwili obecnej, z braku środków, szczególnie dotyczące urządzeń dla dzieci i młodzieży
b) stworzenie na terenie parku układu ścieżek i stanowisk dydaktyczno-przyrodniczych w oparciu o istniejącą dokumentację projektową. Układ przyrodniczo-dydaktyczny będzie wykorzystywał istniejące elementy zagospodarowania (w tym m.in. szatę roślinną), a także planowane nasadzenia i elementy małej architektury uwzględnione w opracowanej dokumentacji projektowej.

Zakres projektu będzie realizowany do wysokości zabezpieczonych środków finansowych.
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie BO, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa.

UZASADNIENIE PROJEKTU

1. Niezabudowane jeszcze tereny przylegające do istniejącego ogródka jordanowskiego i dwóch boisk sportowych rozciągające się pomiędzy ul. Turowicza, ul. Fredry oraz ul.Gen. B. Roi, natomiast od północy zabudową mieszkaniową proponuje się przeznaczyć pod zagospodarowany teren zielony - Park Łagiewnicki. Dla mieszkańców terenu Łagiewnik jest to jedyny teren, który może być zagospodarowany jako park. Będzie służył obecnym i potencjalnym mieszkańcom Łagiewnik. W najbliższych latach przy ul.Fredry zostaną wybudowane 22 budynki wielorodzinne. Obecnie zabudowa jest w trakcie zaawansowanej realizacji.
2. Równocześnie ZZM w Krakowie sfinalizował kilkuletnie starania o uzyskanie trwałego zarządu nad działkami, które w zamyśle projektu będą tworzyć w niedalekiej przyszłości nowy Park w Łagiewnikach z wydzielonymi strefami funkcjonalnymi.
3. W proponowanej lokalizacji już istnieje mały ogródek jordanowski oraz powinny być zrealizowane elementy, na które mieszkańcy dzielnicy zagłosowali w ubiegłych edycjach Budżetu Obywatelskiego, zadań dzielnicowych w latach: 2018,2019, 2020 i 2021. W zadaniu proponuje się doposażenie budowanego parku o urządzenia zabawowo-rekreacyjno-dydaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie układu ścieżek i stanowisk dydaktyczno - przyrodniczych.
4. W pobliżu, przy ul.Fredry zlokalizowana jest duża Szkoła Podstawowa Nr 56 , dla której zlokalizowanie w pobliskim Parku elementów edukacyjnych poszerzałoby bardzo korzystnie ofertę edukacyjną. Z korzyścią dla uczących się dzieci.
5. Realizacja projektu pozwala na zagospodarowanie tego terenu zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, aby poprawić komfort życia mieszkańców i udostępnić możliwość korzystania z terenu zielonego, z ofertą funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnych, sportowych. Teraz dodatkowo, ze wzmocnieniem oferty dla dzieci i młodzieży o dodatkowe urządzenia i lokalizacje na terenie Parku z ofertą edukacyjną. Byłoby to z korzyścią zarówno dla uczących się uczniów jak i dla osób korzystających bezpośrednio z elementów Parku.
6. Zlokalizowanie w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkania zagospodarowanego przyjaźnie dla mieszkańców terenu zielonego, dodatkowo z elementami edukacyjnymi podniesie walory środowiskowe tego rejonu Łagiewnik. Powstanie parku spowoduje, ze ciągle powiększająca się zabudowa Łagiewnik uzyska zwarty teren zielony z funkcjami rekreacyjno-wypoczynkowymi, który będzie służył mieszkańcom Łagiewnik.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zakresu prac 250 000,00 PLN
250 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zakresu prac 2022 rok
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę układu ścieżek i stanowisk edukacyjno-przyrodniczych dla dzieci i młodzieży na terenie Parku w Łagiewnikach. Inwestycja będzie pełnić funkcję dydaktyczną, służąc integracji społeczeństwa, a ponadto stanie się atrakcyjną przestrzenią, która będzie zachęcać i angażować różne grupy społeczne do aktywności na świeżym powietrzu.
powrót