Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 117:

Pokażmy wokół Okrąglaka historię handlu na Kazimierzu

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Nowy (plac targowy wokół budynku Okrąglaka)

Opis projektu

Projekt zakłada ekspozycję powiększeń historycznych fotografii pozyskanych z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Historii Fotografii, Muzeum Narodowego w Krakowie ilustrujących przejawy handlu na Kazimierzu w minionym wiekach i latach. Miejscem ekspozycji ma być plac targowy wokół budynku Okrąglaka. Sam Okrąglak zaprojektowany i wybudowany został jako rytualna ubojnia drobiu blisko 100 lat temu, po wojnie pełnił funkcję mięsnej jatki, gdzie półtusze mięsne rozbierano i detalicznie sprzedawano w formie rąbanki. Obecnie taka forma handlu jest nieakceptowalna nic też dziwnego, że hala stoi pusta i niewykorzystana. Pozostał jednak genialny projekt Józefa Weinbergera nawiązujący w swojej koncepcji - zakładającej maksymalne wykorzystanie światła dziennego wpadającego poprzez olbrzymie stalowe okna - do kiełkującej w Niemczech idei bauhausu. Skoro nie ma już dzisiaj tamtego handlu, więc pokażmy przynajmniej jak wyglądał.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Handel był solą i siłą napędową krakowskiego Kazimierza od zarania jego dziejów. Wolnica była pierwszą strefa wolnocłową na ziemiach polskich. Handlowano na placu Bawół, na Szerokiej, na placu przed Synagoga Izaaka oraz na Placu Nowym. Ostatnim reliktem tamtego czasu jest targowisko na Placu Nowym z charakterystycznym Okrąglakiem i niedzielnymi ciuchami. To handel obok kościołów, które cieniami swoich wież kładą się na zabudowaniach synagog, kirkutów i nekropolii stanowi dziedzictwo Kazimierza. Pamięć o nim winna być zachowana w jak najczystszej formie.  

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wydarzenia towarzyszące Wykład (tłumaczony na polski język migowy) oraz dwa spacery edukacyjne 2 500,00 PLN
Kuratela Kurator koordynuje wszelkie działania od kwerend przez opracowania scenariusza po nadzór nad realizacją wystawy oraz wydarzeń towarzyszących 6 000,00 PLN
Prawa autorskie, licencje Oplata za prawa autorskie i licencje (tam gdzie występują) 2 000,00 PLN
Opracowanie projektu graficznego wystawy Wykonanie projektu graficznego plansz 3 700,00 PLN
Druk plansz Usługa druku plansz wystawy plenerowej 2 200,00 PLN
Ekspozycja wystawy Wynajęcie systemu ekspozycyjnego na dwa miesiące wraz z transportem, montażem, demontażem 15 000,00 PLN
Tłumaczenia, redakcja tekstów Tłumaczenie tekstów na j. angielski oraz ich korekta 600,00 PLN
Promocja i dokumentacja Działania mające na celu wypromowanie wystawy oraz jej udokumentowanie 12 500,00 PLN
Ubezpieczenie Ubezpieczenie wystawy plenerowej 4 000,00 PLN
48 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie Kwerendy, przygotowanie koncepcji, napisanie scenariusza, opracowanie projektu graficznego, uzyskanie stosownych zgód, pozwoleń I i II kwartał 2022
Realizacja Druk plansz, transport i montaż wystawy II kwartał 2022
Ekspozycja wystawy Otwarcie wystawy i jej ekspozycja oraz wydarzenia towarzyszące lipiec-sierpień 2022
Ewaluacja Podsumowanie zadania wrzesień 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada ekspozycję starych fotografii przedstawiających historię handlu na Kazimierzu w formie wystawy planszowej usytuowanej na placu targowym wokół budynku Okrąglaka. Autor projektu przedłożył oświadczenie spółki zarządzającej terenem o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie terenu na realizację wystawy. Po dokonaniu oceny merytoryczno – prawnej Muzeum Krakowa pozytywnie opiniuje projekt z zastrzeżeniami: Realizacja wystawy, będzie możliwa pod warunkiem, że nie będzie pozostawała w sprzeczności z „Opracowaniem wielowariantowej koncepcji zagospodarowania placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników” przygotowywanej przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Projekt wystawy, w tym nośniki, uzyska pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w związku z tym, że działka wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Odnosząc się do merytorycznej wartości planowanego zadania, Muzeum Krakowa wskazuje, że jedną z ważniejszych kart historii Krakowa zapisała wielowiekowa koegzystencja ludności chrześcijańskiej i żydowskiej. Najściślejsze sąsiedztwo występowało na Kazimierzu, gdzie Żydzi pojawili się w połowie XIV w. Początkowo mieszkali w tzw. mieście żydowskim, a na przełomie XIX i XX w. stopniowo opanowali całą dzielnicę. Społeczność żydowska wyspecjalizowała się w wielu aktywnościach zawodowych, choć w najszerszym zakresie opanowała zajęcia związane z szeroko pojętym życiem gospodarczym. Żydzi zajmowali wszelkie stanowiska w rzemiośle, przemyśle, a zwłaszcza w handlu i usługach. Największą dominację, szczególnie w przypadku aktywności handlowej, obserwowano na Kazimierzu. Niestety badania naukowe, jak również popularyzacja wiedzy, na temat handlu żydowskiego w mieście, są niewystarczające. Dotychczas nie powstała też wystawa obrazująca wspomnianą tematykę. Dlatego warta uwagi jest propozycja projektu przywracającego pamięć o żydowskiej handlowej aktywności na Kazimierzu za pośrednictwem fotografii ze zbiorów Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowego w Krakowie, Muzeum Fotografii w Krakowie i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Fotografie te ukazują nie tylko stragany na targach i lokale sklepowe, ale również pokazują charakter dzielnicy i specyfikę handlu tamtych lat. Proponowane miejsce ekspozycji czyli plac przed halą targową popularnie zwaną „okrąglakiem” wydaje się odpowiednie. Hala powstała w 1900 r. wg projektu Jan Rzymkowski przez wiele lat służyła za centralne miejsce handlu na Kazimierzu. Stała się niejako symbolem żydowskiej handlowej obecności na Kazimierzu. Poza tym „okrąglak” znajduje się na jednym z najważniejszych placów dzielnicy, na którym gromadzi się najwięcej turystów. Lokalizacja ta pozwoli na zapoznanie się z wystawą dużej liczbie potencjalnych odbiorców.
powrót